مرداد
۸
۱۳۹۲

جایگاه شتر

كي از راه‌هاي بهره‌برداري صحيح از امكانات موجود در مناطق كويري وبياباني كه براي فعاليت‌هاي كشاورزي مانند زراعت، باغباني و نيز پرورشگاو، گوسفند و طيور مناسب نيستند، نگهداي و پرورش شتر است.
روش عمده نگهداري شتر در منطقه تركمن صحرا روش سنتي است كه در اين روششترها به صورت آزاد در سطح مراتع رها مي شوند و هدف پرورش‌دهندگان بيشترتوليد شير و گوشت است.
سن بلوغ جنسي شترهاي بومي تركمن 2 تا 3 سالگي و فاصله بين دو زايش نيز 2تا 3 سال و هر شتر در منطقه تركمن صحرا به‌طور ميانگين روزانه 8 كيلوگرم وسالانه يكهزار و 880 كيلوگرم شير مي‌دهد و شير توليدي فقط صرف تهيهفرآوردهاي تخميري به نام “چال” مي‌شود. ميانگين وزن لاشه هر نفر شتر ذبحشده منطقه تركمن صحراي گلستان 50/187 كيلوگرم و بازده لاشه آنها نيز 9/48درصد بوده و ميزان كرك و موي توليدي شترهاي اين منطقه 5/1 تا 2 كيلوگرم درسال است.

جایگاه ( آغل ) شتر:

بسیاری از عوامل محیطی وتغذیه ای در پرورش شترها موثرند . مهم ترین اینعوامل عبارتند از : جیره غذایی ، جایگاه مناسب ، بهداشت جایگاه ، مدیریتصحیح ، تهویه ونور كافی وتأمین آب شرب بهداشتی ، كنترل بیماری ها واحیاناًواكسیناسیون در برابر برخی از بیماری های شایع وغیره كه می تواند نتیجهبسیار مطلوبی در افزایش تولیدات دامی وجلوگیری از مرگ ومیر دام داشته باشد. بنابر این توجه كافی به وضعیت جایگاه وآغل شترها وتهیه علوفه وغذایمناسب ورعایت بهداشت امری ضروری در پرورش شتر به شمار می رود .
درحال حاضر معمولاً شتر داشتی به سه صورت چرای آزاد ، نیمه آزاد وبسته پرورشداده می شود در حالت آزاد شترها مشابه دام وحشی در مراتع چرا و جفتگیری وزایش می كند و شترداران هر از چند گاهی به منظور جمع آوری بچه شترها یاداغ كردن و یا سایر عملیات پرورش موقتاً اقدام به جمع آوری آنها می كنند .
در حالت نیمه آزاد گله شتر توسط ساربان چرانیده شده و تحت كنترل می باشد.دراین حالت، با توجه به شرایط مختلف، تقریباً هر 50 شتر توسط یك ساربان باوسیله نقلیه ( موتور سیكلت) و در حدود 20 نفر شتر بدون وسیله نقلیه ادارهمی شود. در چرای آزاد، شتر می تواند به طور متوسط تا حدود 50 ـ 70 كیلومتراز منبع آب دور شده و سپس به طرف آن مراجعت كند در حالی كه در چرای نیمهآزاد این فاصله بیش از 20 ـ 25 كیلومتر نخواهد بود .
در چرای بسته، شتردار شتر ها را در آغل های مناسب قرار داده ودر كنار سایر دام های خودبه عنوان شترهای داشتی ویا پرواری ، پرورش می دهد . در این روش علی رغمتأمین علوفه شتر به صورت دستی ، معمولاً شترها به صحرا نیز فرستاده میشوند تا از میزان هزینه مصرفی كاسته گردد اما به هر حال دراین روش غذایمكمل وبرخی ویتامین ها واملاح معدنی به جیره شترها اضافه می شود ومعمولاًدر این حالت شترها از معدل رشد بالاتری نسبت به دو روش سابق برخوردارندوشتردار به سرعت از بروز بیماری در گله خود مطلع شده ومی تواند اقدام بهدرمان دسته جمعی شترها نموده وكانون های مخفی بیماری در گله خود را از بینببرد . ضمناً شتردار به راحتی از فحل بودن ناقه ها مطلع شده ومی تواند بهسرعت اقدام به تلقیح آنان نماید كه این امر نیز می تواند باعث افزایشمیزان باروری در گله گردد .
در دو روش چرای آزاد ونیمه آزادمعمولا ً جایگاهی برای شتر در نظر گرفته نمی شود اما در روش بسته ، ایندام باید در جایگاه مخصوصی جدای از دام های اهلی دیگر نگهداری شود .

جایگاه ( آغل ) شتر :
بررسی ها نشان می دهد كه شترها از مقاومت خوبی در قبال سرما وگرمابرخوردارند . شترهای دو كوهانه به علت داشتن پشم زیاد در برابر سرمای شدیدمقاوم هستند ومی توانند در برابر باد وبوران وطوفان های سرد كوهستانمقاومت نموده وراه خود را در مناطق سنگلاخی ادامه می دهد . این گونه ازشترها در كشورهای مغولستان وقزاقستان وشمال چین كه از سرمای شدید برخودارهستند نگهداری می شوند . از سوی دیگر شترهای یك كوهانه به علت ساختار خاصفیزیولوژیك خود به گرمای زیاد مقاوم هستند ومعمولاً این شترها در شمالآفریقا خاورمیانه وهند وپاكستان نگهداری می شوند وقادر به تحمل گرمایسوزان صحاری خشك وبی آب وعلف این مناطق بوده ومی توانند گرمای تا 60 درجهسانی گراد ویا بیشتر را تحمل نموده ودر زیر آفتاب سوزان كویر به راه خودادامه دهند بدیهی است كه در چنین شرایط محیطی از اشتهای حیوان كاسته میشود .
یكی از دلایل رواج آغل های باز یا بهاربندها در پرورش شتر نیزهمین مسأله مقاومت حیوان در برابر سرما وگرمای شدید است . در این گونه آغلها مسأله تهویه نیز به خودی خود حل شده است ، به ویژه كه این مسأله در آغلهای بسته بسیار ضروری ومهم است . چنان چه در پرورش شتر ، تولید شیر مطرحباشد ، باید به خاطر داشت كه میزان تولید شیر ارتباط مستقیمی با درجهحرارت محیط دارد وهرچه درجه حرارت محیط افزایش یابد ومیزان آب موجود كمترباشد میزان تولید شیر ناقه كمتر وكمتر می شود ، از این رو باید برای تولیدشیر ، به این امر توجه كافی مبذول نمود .

شتر حیوانی است كه درشرایط طبیعی مناسب و به صورت آزاد پرورش داده می شود. یكی از نكات مثبت وامتیاز این دام نیز روش تغذیه و پرورش آن به صورت آزاد است. بنابر این شترنیاز چندانی به استقرار در جایگاه های بسته و سرپوشیده ندارد و می تواندرمواقع ضروری شترها را در محوطه های محصور ( بهاربند) نگهداری كرد .
شتر یك كوهانه شرایط سخت آب و هوایی را تحمل می كند، ولی در سرمای كمتر ازحدود 15 درجه سانتی گراد زیر صفر نیاز به سرپناه دارد . از طرفی، معمولاًدر روش های پرورش آزاد ونیمه آزاد ، اداره گله از قبیل : پشم چینی، داغكردن، درمان بیماریهای پوستی، واكسیناسیون و احیاناً شیردوشی و غیرهمعمولاً در محل های محصور كه در كنار آبشخورها وجود دارد انجام گرفته وسپس دام را روانه مرتع می كنند . شتر در موقع زایش و همچنین بچه شتر تا یكسالگی كه دوره شیرخوارگی بچه شتر می باشد و بخصوص تا سه ماهگی نیاز بهپناهگاه و مراقبت دارد كه می توان در سیستم های آزاد ونیمه آزاد ، شترهاییكه اواخر دوران آبستنی را طی می كنند در جایگاه محفوظی نگهداری كرد تا پساز زایش و طی دوره شیرخوارگی بچه شترها ( بخصوص تا سه ماهگی ) آن ها رامجدداً روانه مرتع كرد .
در روش بسته وبه منظور پروار بندی میتوان شترها را در محل های محصوری مانند بهاربندها كه در حقیقت جایگاه هایمسقفی است نگهداری كرد . در چنین جاهایی امكان برنامه ریزی غذایی وبهداشتیبرای گله به راحتی امكان پذیر است .
به طور خلاصه از بررسی وضعیتاستقرار و محل توقف شتر در مناطق حاشیه كویر می توان به این نتیجه رسید كهدر این مناطق به عنوان اقدام اساسی باید دراطراف آبشخورهای اصلی و مناسبكه به عنوان مراكز ارتباطی گله ها در یك ناحیه هستند، اقدام به ایجادبهاربند با قسمت بندی های فرعی همراه با انبار ذخیره كاه و سایر علوفهمورد نیاز كرد تا گله های شتر و به خصوص گله های كوچك ( گله های كمتر از10 نفر شتر) یكجا و به طور دسته جمعی از آنها استفاده كنند. اصطلاحاً اینمراكز ‌ایستگاههای خدمات پرورشی و بهداشتی نامیده می شوند .
بنابراین در مورد شترداران خرده پا كه از سیستم پرورش آزاد ونیمه آزاد استفادهمی كنند نیازی به صرف هزینه های سنگین جهت ساختن پناهگاه نیست و در صورتلزوم بایستی پناهگاهی موقت و كوچك برای شترهای تازه زا و بچه های آنها وآن هم برای مدت محدودی از سال در نظر گرفت و برای بقیه گله كه در طول سالدر مراتع مشغول چرا هستند از ایستگاه های ذكر شده در مواقع ضروری استفادهكرد لیكن در مورد گله های بزرگتر ( بیش از 20 نفر شتر مادر ) با توجه بهاینكه معمولاً امكان پرواربندی نیز وجود دارد ایجاد تأسیسات لازم واستفادهاز روش پرورش بسته توصیه می گردد و همان طور كه گفته شد در مورد پرواربندی ها در اغلب موارد ایجاد جایگاه مسقف ضروری است .
نكته حائزاهمیت دیگر اینكه شتر نسبت به بیماری جرب حساس است ویكی از عوامل مستعدكننده در ابتلای شتر به بیماری مذكور ، تراكم بیش از حد آن در یك محوطهبسته می باشد .
جهت ساختن جایگاه نگهداری شتر باید توجه داشت كهجایگاه شتر به طور اساسی از بهاربندی كه داری دیوارهای سرتاسری به ارتفاعسه متر باشد تشكیل می شود . بهتر است شترهای نر را در جایگاهی انفرادیقرار داد تا به كارگران و یا شترهای بیمار ویا شترهای آبستن صدمه نزنند ،همچنین باید محل جداگانه ای را در مركز بهاربند جهت غذا خوردن اختصاص داد،به نحوی كه دارای آخوری به ارتفاع لااقل یك ونیم متر و به گونه ای باشد كهشترها بتوانند دورتادور آن جمع شوند. باید آبشخورهایی نیز در جایگاه قرارداد. در وسط بهاربند باید سایبانی گذاشت كه چهار نفر شتر به راحتی بتواننددر زیر آن بنشینند و هم چنین دارای میخ هایی باشد كه بتوان افسار شترها رابه آن بست .

 


بهتر است جایگاه خاصی جهت نگهداری شترهای ماده و بچه شترهای شیرخوار در نظر گرفت تا آسیبی به این بچه شترها وارد نیاید .
بهعلاوه ، بهتر است آغل هایی با ورودی و تهویه مناسب جهت نگهداری شترها درزمستان فراهم نمود، چرا كه شترها و مخصوصاً بچه شترها نسبت به سرمایزمستان شدید و پایین آمدن درجه حرارت محیط حساسند . در ورودی این آغل هابهتر است به اندازه 5/2 × تا 5/1 متر باشد .
آغل باید كاملاً خشكوروشن بوده وهوای آزاد به خوبی در آن جریان داشته واز همه مهم تر آفتابگیرباشد . در این روش شترها می توانند آزدانه حركت كرده وبین بهار بندوسایبان رفت وآمد كنند .
باید آغل ها را شمالی ـ جنوبی ساخت تا حداكثر آفتاب به داخل آغل بتابد ودر صورتی كه در محل مزبور بادهای تندی میوزد ویا این كه آغل در مناطق گرمسیری قرار دارد می توان آغل ها را به صورتشرقی ـ غربی بنا كرد وباید توجه داشت كه دیواره های آغل سیمانی باشد تابتوان به راحتی آن را سمپاشی كرد وكنه ها نتوانند در شكاف دیواره ها لانهكرده وتخم ریزی كنند .

درباره نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل را به عدد وارد نمایید : * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری