خرداد
۱۳
۱۳۹۳

تصاویر پرورش گاو به سبک فری استال

توجه:  جهت مشاوره و طراحی نقشه دامداری ، گاوداری، دامپروری و گوسفند داری طبق ضوابط نظام دامپروری کشور ، براساس متراژ زمین پیشنهادی  با این شماره تلفن، ۰۹۱۳۱۸۳۹۶۳۵ دکتر وت – منشی سایت ۰۹۱۳۰۹۶۷۹۷۷ تماس حاصل نمایید. و یا از طریق تلگرام پیام بگذارید.

شرایط احداث و راه اندازی گاوداری شیری:

زمین مناسب جهت احداث،

زمینی که جهت احداث ساختمانها و تأسیسات، توسط متقاضی و برابر ضوابط نظام دامپروری ارائه می شود، می تواند به یکی از شکلهای زیر باشد: الف: زمینهای سنددار

ب: زمینهای استیجاری

ج: زمینهای فاقد سند(به شرط احراز مالکیت)

د: زمینهای مشاع

ح: زمینهای اصلاحات ارضی مفروزالرعیه

و: زمینهای واگذاری از طریق هیأتهای هفت نفره یا کمیسیون مواد ۳۱ یا ۳۲ قانون واگذاری زمینهای موات زمینهای کشت علوفه در خصوص صدور پروانه تأسیس دامداریهایی که درآنها نشخوارکنندگان یا اسب، پرورش داده و نگهداری می شوند،

متقاضی جهت تأمین علوفه دامداری خود برابر ضوابط نظام دامپروری، باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:

الف: مالک زمین کشت علوفه باشد.

ب: مستاجر زمین کشت علوفه باشد.(مدت اجاره حداقل ۵ سال)

ج: متصرف بلامعارض زمین کشت علوفه بوده و آن را در اختیار داشته باشد.

د: مالک زمینهای واگذاری از طریق هیأتهای هفت نفره یا کمیسیون ماده ۳۱ قانون.

ه: با کشتکاران علوفه، قرارداد خرید علوفه تنظیم کرده باشد.

و: متقاضیان پرورش طیور صنعتی و بومی، که دارای زمین جهت کشت مواد اولیه خوراک طیور باشند، با توجه به میزان ارائه زمین ، در صدور پروانه تأسیس، الویت نسبی دارند.

ضوابط فنی مورد نیاز برای زمین:

الف- فواصل حداقل فاصله محدوده تأسیسات دامداریها و کارخانجات با واحدهای مشابه و غیر مشابه و همچنین با شهر، شهرک و روستا(مناطق مسکونی)، جنگل، رودخانه، دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، شبکه های فشار قوی برق و واحدهای صنعتی (عوارض تأسیساتی)، براساس مفاد مندرج در جدول، فواصل تعیین می شود.

تبصره۱: در مواقع اضطراری و یا ارائه دلایل مستدل، کمیسیون مرکزی مجاز است، نسبت به کاهش یا افزایش حداقل فواصل مذکور مندرج در جدول فوق الذکر، تصمیم لازم را اتخاذ کند.

تبصره۲: در خصوص بعضی از انواع کارخانجات و واحدهای پرورش بعضی از حیوانات که در جدول فواصل نامی از آنها برده نشده است، براساس توضیحاتی که در فصول اختصاصی پرورش هر کدام از آنها ذکر شده اقدام می شود.  

ب-عوارض جغرافیایی و اقلیمی

۱- در حد امکان، محل تأسیسات باید به گونه ای انتخاب شود، که جهت وزش باد از سوی مناطق مسکونی به طرف دامداری باشد.

۲- محل تأسیسات در مورد حیوانات پوستی غیر نشخوار کننده، به خصوص جوندگان، باید طوری احداث شود که از نظر عبور و مرور، سایر حیوانات و جوندگان وحشی به داخل تأسیسات جلوگیری به عمل آید.

۳- محل تآسیسات نباید در مسیلهای شناخته شده، قرار گیرد. مجوزها و نحوه دریافت آنها انواع مجوزها مجوزهایی که به عنوان اجازه اشتغال، برای فعالیتهای مختلف دامداری یا اداره کارخانجات و کارگاهها صادر می شود، به شرح ذیل است:

الف- موافقت اصولی مجوزی است که، قبل از صدور پروانه تأسیس به متقاضیان فعالیتهای دامداری، مرغداری، کارخانه… در چهارچوب سیاستها و ضوابط نظام دامپروری صادر می گردد. مدت اعتبار موافقت اصولی ۶ ماه است و در موارد ضروری ۶ ماه دیگر تمدید می گردد. هنگام صدور موافقت اصولی یا پروانه تأسیس و بهره برداری بایستی هر یک از مجوزها به نام یک نفر یا شرکت ثبت شده باشد. در صورتیکه تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با ارائه وکالت بلاعرض به نام یکی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را فراهم آورند. همچنین فروش و انتقال موافقت اصولی تحت هر شرایطی ممنوع است.

ب- پروانه تأسیس مجوزی را که هر متقاضی برای احداث ساختمانها و تأسیسات هر نوع واحد دامداری، کارخانه یا کارگاه، که دارای ضوابط نظام باشد و باید دریافت نماید، پروانه تأسیس می گویند. مدت اعتبار پروانه تأسیس ۲ سال و با نظر کمیسیون صدور پروانه استان به مدت یک سال دیگر قابل تمدید است. چنانچه پس از پایان تمدید اعتبار پروانه تأسیس عملیات احداث واحد به پایان نرسیده باشد، در صورت ارائه مدارک و دلایل مستند و موجه از طرف متقاضی پروانه تأسیس حداکثر برای مدت یک سال دیگر به صورت اضطراری قابل تمدید است. صدور پروانه تأسیس بایستی به نام یک نفر یا شرکت ثبت شده باشد. در صورتیکه تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با ارائه وکالت بلاعرض به نام یکی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را فراهم آورند. فروش و انتقال پروانه تأسیس به غیر، با کمتر از ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی ساختمانها و تأسیسات ممنوع است و منجر به ابطال پروانه می شود،و با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد، در صورت انتقال کلیه اراضی، امکانات، تسهیلات، تعهدات و اختیارات به طور یکجا و با کسب اجازه از کمیسیون صدور پروانه استان، بلامانع است. دارندگان پروانه تأسیس باید، به محض اتمام ساختمانها و تأسیسات و قبل از بهره برداری، مراتب را به طور ترتیبی به کمیسیون صدور پروانه استان اعلام نمایند.

  الف-ضوابط صدورپروانه تاسیس واحدهای گاوشیری: ۱-ظرفیت: ظرفیت گاوداری شیری جدیدالتاسیس، نباید از۲۰ راس کمتر باشد و ظرفیتهای بیشتربه شرح زیر تعیین می شود. – واحدهای کوچک به ظرفیت ۲۰ الی ۵۰راس گاومادر. – واحدهای متوسط به ظرفیت ۵۱ الی ۱۵۰راس گاومادر. – واحدهای بزرگ به ظرفیت ۱۵۱ الی ۳۰۰راس گاومادر. – واحدهای خیلی بزرگ به ظرفیت بیش از۳۰۰ راس گاومادر(حداکثر۵۰۰راس) ۲-زمین: حداقل زمین موردنیازجهت تاسیس واحدهای گاوداری شیری برحسب میزانی که درذیل نقشه های منضم به ((نظام)) قیدشده است،مشخص می گردد. زمینهای زراعی مورد نیاز (خریدقطعی، واگذاری، اجاره حداقل ۲۵ساله) جهت کشت نباتات علوفه ای به میزان یک هکتار برای ۲ راس گاواصیل، یک هکتار برای ۴ راس گاوبومی است که بتواند حداقل ۳/۱کل نیاز مواد غذایی دام را تامین کند بقیه نیاز غذایی توسط دامدار و ازطریق مواد غذایی متراکم تامین می شود. تبصره: درمناطق گیلان، مازندران، گرگان وگنبد، میزان زمین زراعی مورد نیاز می تواند تا مقدار ۳۰ درصدکاهش پیداکند. (به عنوان مثال ۷/۰هکتارجهت دوراس گاواصیل ). ۳-نقشه وجایگاه: جهت نگهداری وپرورش گاوشیری نقشه های تیپ برای ظرفیتهای ۱۰-۲۰-۳۰-۵۰-۷۵-۱۰۰راس برای اقلیمهای سردسیر، گرمسیر و معتدل به شرح منظم به طراحی، پیش بینی وترسیم شده است. مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده برحسب هرراس گاو مولد تعیین گردیده ومتوسط مساحت زیربنای مفید مورد نیاز برای یک راس گاومولد (مادر)، ۶/۱۵مترمربع مسقف و۵/۱۹مترمربع غیرمسقف است، که براساس ترکیب گله ونیازهای جنبی، به طورتقریب، به شرح زیرمی باشد.  

  ترکیب گله وتاسیسات موردنیاز مسقف(مترمربع) غیرمسقف(مترمربع)

جایگاه گاوشیرده وخشک ۵ ۱۰

تلیسه پای کل تازایش ۲۶/۱

۵۲/۲ گوساله۶تا۱۲ماهه ماده ۵/۰ ۱ گوساله ۶تا۱۲ماهه نر(نرپرواری) ۵/۰ ۱ گوساله ۵/۲تا۶ماهه ۴۷/۰ ۹۵/۰ گوساله۳هفته تا۵/۲ماهگی ۲/۰ ۴/۰ زایشگاه وگوساله دانی(باکس های انفرادی) ۷۲/۰ — بیمارستان ۱۵/۰ — جایگاه گاونر ۱۵/۰ ۳/۰ انبارکنسانتره ۲۵/۱ — هانگارعلوفه ۲ — سیلو — ۸۳/۲ دفتراداری ومدیریت ۶/۰ — واحدمسکونی ۱ — محوطه عملیات دامپزشکی — ۵/۰ سالن انتظار،شیردوش،محل جمع آوری وسردکردن     شیروموتورخانه ۸/۱ — جمع زیربنای مفید(مترمربع) ۶/۱۵ ۵/۱۹   تبصره۱: ساختمان های جنبی گاوداری تا ظرفیت یکصدراس گاومولد مطابق معیارهای تعیین شده تهیه وطراحی می شود و از ظرفیت یکصدراس به بالا، به ازای هریکصدراس ظرفیت گاواضافی، مساحت زیربنای مفید جایگاه مورد نیازبه شرح زیرقابل افزایش می باشد. – داروخانه وبیمارستان ۱۵درصد – گوساله دانی وزایشگاه ۵۰درصد – دفتراداری ومدیریت ومسکونی ۳۰درصد – سالن انتظار،سالن شیردوش،گاوهای محل ۵۰درصد جمع آوری وسردکردن شیروموتورخانه سایرساختمانهابایدطبق زیربنای مفیدتعیین شودوبه نسبت ظرفیت واحدگاوداری افزایش یابد. تبصره۲:باتوجه به عوامل جوی وشرایط اقلیمی موجوددرمناطق مختلف کشور،بنابه تشخیص کمیسیون صدورپروانه استان، می توان به جای سکون علوفه (غیرمسقف)ازانباریاهانگارعلوفه(مسقف)استفاده کرد. تبصره۳:درمناطق خیلی سرد،که آخوروراهروتغذیه درزیرسقف قرارمی گیرد،مساحت زیربنای غیرمفیدنسبت به میزان تعیین شده تا۲۰درصدقابل افزایش است(به تعریف زیربنای مفیدوغیرمفید رجوع شود) ۴-فواصل:رعایت فواصل درخصوص تاسیسات گاوداری شیری،برطبق جدول فواصل،منضم به((نظام))الزامی است. ب-ضوابط صدورپروانه تاسیس واحدهای پرواربندی گوساله: ۱-ظرفیت:ظرفیت هرواحدپرواربندی گوساله جدیدالتاسیس،نبایددرهردوره از۵۰راس کمترواز۱۰۰۰راس بیشترباشد. تبصره:شرکتهای تعاونی تولیدوکشت وصنعتهای واجدشرایط می توانند،متقاضی اخذپروانه تاسیس پرواربندی گوساله، بیش از هزارراس درهردوره باشند. ۲-زمین:حداقل زمین موردنیازجهت تاسیس واحدهای پرواربندی گوساله برحسب میزانی که درذیل نقشه های منظم به ((نظام))قید شده است،مشخص می شود. زمینهای ارائه شده جهت کشت نباتات علوفه ای باید ازانواع زمینهای آبی باشد وبه میزانی تعیین گرددکه بتواندحداقل ۳/۱ کل نیازغذائی موردنیازدام راتامین کند. ۳-نقشه وجایگاه:جهت پرواربندی وپرورش گوساله،نقشه های تیپ برای ظرفیتهای ۲۵-۱۰۰و۳۰۰راس دراقلیمهای سرسیدوگرمسیربه شرح منضم به کتای طراحی،پیش بینی وترسیم شده است. مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده برحسب هرراس گوساله پروارتعیین می شودومتوسط مساحت زیربنای مفیدموردنیازبه ازای هرراس گوساله پرواری اصیل دریک دوره،۸۵/۴مترمربع مسقف و۱۵/۵مترمربع غیرمسقف وبه ازای هرراس گوساله دورگ وبومی،۳۵/۴مترمربع مسقف و۵مترمربع غیرمسقف،به شرح زیرمی باشد.     شرح گوساله اصیل گوساله دورگ بومی مسقف غیرمسقف مسقف غیرمسقف جایگاه گوساله نر ۵/۲ ۴ ۲ ۴ خانه گارگری ۴/۰ — ۴/۰ — محل عملیات دامپزشکی ۲/۰ — ۲/۰ — انبارعلوفه ۱۷/۱ — ۱۷/۱ — انبارکنسانتره ۵۸/۰ — ۵۸/۰ ۱ سیلو — ۱۵/۱ — — جمع کل(مترمربع) ۸۵/۴ ۱۵/۵ ۳۵/۴ ۵   تبصره۱:درواحدهای کمترازیکصدراس،احداث محل عملیات دامپزشکی ضروری نیست ودرظرفیتهای بالای ۱۰۰راس به ازای هر۱۰۰راس اضافه(علاوه برآنچه که دربالااشاره گردید)،۱۰مترمربع مسقف ودوبرابرآن بهاربنددرنظرگرفته می شود. تبصره۲:جهت بارگیری وتخلیه گوساله بایدسکوی موردنیازپیش بینی شود. تبصره۳:باتوجه به عوامل جوی وشرایط اقلیمی درمناطق مختلف کشور،به تشخیص کمیسیون صدورپروانه استان،می توان یه جای سکوی علوفه (غیرمسقف)ازانبارعلوفه(مسقف)استفاده کرد. ۴-فواصل:رعایت فواصل درخصوص تاسیسات پرواربندی گوساله،برطبق جدول فواصل منضم به ((نظام))الزامی است. تبصره۱:تاسیسات موجودی که جهت صدورپروانه بهره برداری واحدهای فوق الذکربه کارخواهدرفت،بایدبه تائیدکمیسیون صدورپروانه استان رسیده باشدومبنای محاسبه ظرفیت چنین واحدهائی براساس آنچه که درقسمتهای ذکرشده است،می باشد. تبصره۲:گاوداریهای موجودی که به علت عدم امکان رعایت فاصله مشمول دریافت پروانه بهره برداری نوسازی یابهسازی نشوند،می توانندبرابرضوابط انتقال،پروانه تاسیس دریافت کنند. تبصره۳:تمدیدپروانه بهره برداری واحدهای گاوداری شیری بالای هزارراس،که قبلا”پروانه بهره برداری دریافت کرده اند، بلامانع است.     ج- پروانه بهره برداری مجوزی را که متقاضیان پس از تأسیس واحد، در موعد مقرر و برابر ضوابط، دریافت می دارند، پروانه بهره برداری می نامند. پس از اعلام خاتمه عملیات از سوی دارنده پروانه تأسیس، کمیسیون صدور پروانه استان، موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته زمینه بازدید مشترک کارشناسان دامپروری و دامپزشکی را از تأسیسات مربوط فراهم و در صورتی که عملیات ساختمانی و تأسیساتی مطابق با طرح باشد و مراتب مورد تائید کارشناسان مربوط قرار گیرد، حداکثر ظرف مدت یک هفته، پروانه بهره برداری صادر کند. تبصره ۱: در صورت ضرورت نوسازی واحد دامپروری در همان پلاک یا مرمت و بهسازی واحد یا توسعه، موضوع پس از طرح در کمیسیون استان و کسب نظر موافق کمیسیون، مراتب موافقت جهت انجام اموراداری، به صورت کتبی با تعیین زمان لازم حداکثر ۶ ماه برای مرتب و بهسازی و ۲ سال برای نوسازی یا توسعه واحد به متقاضی اعلام گردد. تبصره ۲: در موارد خاص، صدور کارت شناسایی یا شناسنامه دامداری به منظور تحقق زمانبندی شده نظام دامپروری برای واحدهای پرورش دام و طیور با تصویب کمیسیون مرکزی صدور پروانه بلامانع است. در موقع صدور پروانه بهره برداری، پروانه تأسیس از متقاضی پس گرفته باطل و در پرونده نگهداری می شود. در پروانه های صادره، نکات ذیل باید مشخص شود: ۱- مشخصات واحد باید وقوع، چگونگی بهره برداری،ظرفیت، مساحت زمین و مساحت زیربنا، در کلیه پروانه ها قید شود. در خصوص پروانه های دامداری، نژاد و تعداد دام موجود نیز، بر حسب مورد ذکر می گردد. تبصره۱: شیوه بهره برداری براساس جدولهای تنظیم شده در دستورالعمل تعیین شماره پروانه منضم به((نظام)) مشخص می شود. تبصره۲: در مورد واحدهای موجود، محاسبه ظرفیت، براساس مبانی ذکر شده در((نظام)) یا در ذیل نقشه های تیپ یا الگویی و بر پایه تأسیسات موجود آن واحد می باشد. ۲- مدت اعتبار مدت اعتبار پروانه و مجوزهای بهره برداری ۵ سال و پس از سپری شدن مهلت اعتبار، در ذیل همان پروانه به مدت ۵ سال دیگر قابل تمدید است. تبصره۱: تمدید واحدهائی که قبلاً پروانه دریافت داشته اند، بر روی فرمهای جدید با ذکر شماره و تاریخ پروانه قبلی صورت می گیرد و در قسمت تمدید نوبت اول، مهر و امضاء خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت اعتبار پروانه، هیچ گونه ساختمانی احداث نشده یا رفع نواقص و تکمیل عملیات صورت نگرفته باشد و دارنده پروانه نتواند عذر موجهی ارائه نماید، پروانه مربوط پس از طرح در کمیسیون، لغو می شود و مراتب جهت قطع کلیه امتیازات به واحد زیربط اعلام می شود.متقاضیان باید در خصوص صدور پروانه به تعهدات زیر عمل کنند: ۱- احداث هر نوع تأسیسات و ساختمان اضافه بر طرح و نقشه مصوب، بدون جلب موافقت قبلی مرجع صادر کننده پروانه، از سوی متقاضی ممنوع است. همچنین، استفاده از ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات به جز در موارد مربوط، توسعه، فروش و انتقال نیز، بدون کسب اجازه ممنوع می باشد، در این خصوص، از متقاضیان تعهدنامه اخذ خواهد شد. ۲- چنانچه مالک زمین بعد از صدور پروانه با کسب اجازه از کمیسیون صدور پروانه،واحد خود را به شرکت تبدیل کند، این تغییر نام پروانه،حتی قبل از احداث ساختمان دامداری یا کارخانه(در مدت تأسیس)، به نام شرکت، بلامانع است. ۳-به شرط ارائه وکالتنامه رسمی ۴ ساله غیرقابل عزل، از سوی سایر شرکاء تغییر نام پروانه به نام هریک از شرکاء نیز بلامانع خواهد بود. ۴- کلیه مزایای ناشی از پروانه های صادره به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به غیر ممنوع است. ۵- دامداران، مجاز به پرورش و نگهداری دام، بیش از ظرفیت قید شده در پروانه نیستند. ۶- دامدارن نباید با دریافت یک پروانه، نسبت به پرورش انواع دام، اقدام کنند.   و- مجوز بهداشتی مجوزی است که سازمان دامپزشکی کشور به منظور رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای در بهره برداری از کارخانجات و کارگاههای موضوع این نظام که مجوز تأسیس آن را از وزارت صنایع یا دیگر دستگاهها صادر می نمایند،صادر می گردد. مدارک مورد نیاز جهت دریافت مجوز اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند نسبت به دریافت پروانه تأسیس و بهره برداری، دامداری یا کارخانه های مرتبط اقدام کنند، باید مدارک ذیل را ارائه نمایند: الف- مدارک مربوط به زمین تأسیسات ۱- در مورد اراضی دارای سند مالکیت: اصل اسناد مالکیت به همراه یک نسخه فتوکپی ازآنها. ۲- در مورد اراضی استیجاری: اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت حداقل ۲۰ سال، که بدین منظور تنظیم شده است. تبصره: در مورد زمینهای اوقافی مدت و موضوع اجاره براساس نظریه اداره اوقاف محل تعیین می گردد. ۳- در مورد اراضی فاقد سند مالکیت: مستند تصرف و احراز مالکیت، که به تائید مدیریت جهاد شهرستان یا اداره کل منابع طبیعی استان بنا به مورد رسیده باشد و همچنین، امضا وارائه تعهد رسمی و ثبتی مبنی بر اینکه پس از صدور پرانه در صورت اثبات صحت عدم مالکیت، پروانه صادره فوراً لغو می شود و متقاضی حق اعتراضی ندارد و باید خسارتهای وارده را نیز، جبران کند. ۴- در مورد اراضی مشاع: گواهی لازم به نام خود، مبنی بر تعیین مساحت زمین، از مرجعی که توسط مدیریت جهاد شهرستان معرفی می شود، همچنین نقشه زمین مورد نظر، جهت ایجاد تأسیسات که به تائید و امضای کلیه مالکین زمین و در صورت عدم امکان دسترسی به کلیه مالکین، به تصدیق عده ای از مالکین آن رسیده باشد. تبصره۱: نظر به اینکه پروانه مورد نظر به نام متقاضی صادر می شود.باید افراد نام برده، طی استشهد اراضی مشاع(فرم شماره ۵) متعهد شوند که پس از تقسیم و افراز ملک، زمین یاد شده در تصرف شخصی که پروانه به نام او صادر خواهد شد، باقی بماند. این فرم و نقشه مذکور باید به تصدیق شورای محل وقوع ملک، یا نزدیکترین شورای محل برسد. تبصره۲: در صورتی که زمین محل احداث تأسیسات، متعلق به چند نفر باشد، به شرطی پروانه به نام یکی از مالکین صادر می گردد که وکالتنامه رسمی غیرقابل عزل حداقل- به مدت ۵ سال( فرم شماره ۴) از سایر مالکین مبنی بر اجازه ایجاد تأسیسات و دریافت پروانه به نام خود ارائه نماید. ۵- در مورد زمینهای اصلاحات ارضی مفروزالرعیه: گواهی لازم مبنی بر مالکیت یا تصرف زمین و بلامعارض بودن آن، و همچنین تائیدیه حدود و مشخصات و مساحت زمین از مدیریت کشاورزی محل و نیز، نقشه تفکیکی اراضی محل که زمین مورد نظر جهت احداث تأسیسات در آن مشخص شده باشد. ۶- در مورداراضی واگذاری از سوی سازمانهای کشاورزی یا سازمان جنگلها و مراتع: صورت مجلس واگذاری زمین و همچنین، نقشه و کروکی موردنظر جهت احداث تأسیسات. ب- مدارک مربوط به زمین کشت علوفه در مورد واحدهائی که برابر ضوابط نظام دامپروری احتیاج به ارائه اراضی کشت نباتات علوفه ای دارند: ۱- گواهی از مدیریت کشاورزی محل، مبنی بر وجود مقدار کافی آب جهت کشت نباتات علوفه ای یا گواهی امور آب استان، مبنی بر بلامانع بودن حفر چاه و تأمین آب مورد نیاز کشت نباتات علوفه ای. ۲- مدارک مالکیت زمین مورد نیاز، اجاره نامه رسمی غیر قابل فسخ با ارائه قرارداد رسمی و غیرقابل فسخ کشت علوفه به مدت حداقل ۵ سال با کشتکاری که زمین ایشان از نظر میزان تولید علوفه و حدود و مشخصات آن به تائید مدیریت کشاورزی محل رسیده باشد. بدیهی است، مجموع تعهدات کشتکار طرف قرارداد، نباید بیش از قابلیت تولید زمین وی باشد. زمان شروع اجاره یا قرارداد خرید علوفه از تاریخ پیش بینی شروع بهره برداری خواهد بود. تبصره۱: در مورد زمینهای اوقافی مدت اجاره براساس نظریه اداره اوقاف محل تعین می گردد. تبصره۲: در صورتی که محل زمین کشت نباتات علوفه ای در مجاورت محل تأسیسات دامداری نباشد، باید زمینی بدین منظور اختصاص داده شود تا از نظر فاصله اشکالی در حمل علوفه از محل کشت به محل دامداری به وجود نیاید. میزان این فاصله منوط به نظر کمیسیون استانی خواهد بود. تبصره۳: در صورتی که زمین نباتات علوفه ای در استان دیگری باشد، تائیدیه سازمانهای کشاورزی هر دو استان، الزامی است. ۳- در مورد زمینهای سنددار، فتوکپی نقشه تفکیکی پلاک اصلی که پلاکهای فرعی در آن، مشخص و به تائید مدیریت جهاد شهرستان محل رسیده باشد. در مورد اراضی فاقد سند مالکیت، کروکی یا نقشه تقریبی که محل اراضی مورد نظر بر روی آن مشخص شده باشد و جهتهای چهارگانه آن با متراژ زمین و ابعاد محدوده، معین شده و به تائید شورای محل روستای وقوع ملک یا نزدیکترین شورا و مدیریت کشاورزی با حفظ مسئولیت متقاضی رسیده باشد.   طرح توسعه در مرحله تأسیس اجازه توسعه داده نمی شود دارندگان پروانه بهره برداری،تنها در صورتی اجازه توسعه دارند، که علاوه بر رعایت کلیه شرایط لازم، توانایی مدیریت آنها جهت ظرفیتهای بالاتر مورد تائید کمیسیون صدور پروانه استان قرار گیرد. بدیهی است که توسعه هر واحد باید متناسب با سیاست ها و راهبردهای اعلام شده توسط معاونت امور دام وزارت جهاد باشد. تبصره: بدیهی است که توسعه هر واحد حداکثر تا سقف ظرفیتهای مجاز با رعایت سیاستها و راهبردهای اعلام شده توسط معاونت امور دام می باشد. تبدیل یا تغییر کاربری مجوز تبدیل، اعم از اینکه بخواهد در نوع دام، نژاد یا شیوه بهره برداری صورت گیرد، با در نظر گرفتن اولویتهای منطقه ای، در چهارچوب سیاستهای وزارت جهادسازندگی، بلامانع است. در مورد تبدیل دامداری از یک نوع به نوع دیگر و نیز تبدیل نژاد یا نحوهُ بهره برداری در صورت داشتن کلیه شرایط لازم جهت فعالیت جدید، پروانه قبلی باطل و پروانه بهره برداری جدید صادر می شود.     آشنایی با جایگاهها در پرورش گاو شیری جایگاه های فری استال (جایگاه غرفه ای آزاد) فری استال سیستمی است که در واقع به جای وجود استراحتگاه گروهی یعنی آنچه که در گاوداریهای کشور رایج است ، استراحتگاه های انفرادی تعبیه شده است. این سیستم حالتی بین استفاده از جایگاه های غرفه ای انفرادی با گاو بسته و سیستم استراحتگاه های گروهی است. محل مسقف در این سیستم را می توان به خوابگاهی تشبیه نمود که تعداد زیادی تخت در ردیف هایی کنار هم چیده شده اند و گاوها می توانند هر یک را برای خوابیدن یا صرفاً ایستادن انتخاب کنند. سیستم فری استال یک محل تمیز ، خشک و راحت برای دراز کشیدن و استراحت گاوهای شیری فراهم می کند. در این سیستم با وجود استال های انفرادی (جایگاه های انفرادی) گاوها درون استال ها (جایگاهها) مقید و محدود نیستند ، بلکه آزادی گردش در قسمت های مختلف جایگاه را دارند. بخش های مختلف ، سیستم های تغذیه و شیر دوشی در این سیستم مشابه جایگاه های مرسوم می باشد . گاوها آزادند که هر وقت تمایل داشتند جهت استراحت یا ایستادن وارد استال ها شوند و هر وقت دوست داشتند جهت گردش در محوطه جایگاه یا رفتن به سمت محل تغذیه یا آبشخور استال را ترک کنند. استال های با طراحی خوب و مدیریت مناسب آنها یک بخش کلیدی در سیستم جایگاه های فری استال می باشد.   مزیت های کلی جایگاه های فری استال : – امکان نگهداری حیوانات در تراکم بیشتر – کاهش قابل توجه در استفاده از بستر (حدود ۷۵ درصد) و کاهش تعویض هزینه های آن – کاهش کار کارگری مورد نیاز برای گاوها – تمیز تر و آرام تر بودن گاوها – کاهش بروز جراحات سر پستانکها و کاهش صدمات پستان – بهره وری مصرف خوراک – افزایش ضریب سلامت دام – افزایش زمان استراحت و نشخوار دام در حال درزا کشیدن – تا حدودی افزایش تولید شیر – کاهش بار میکروبی شیر – کاهش لنگش، بیماریهای سم و تا حدودی بیماریهای تولیدمثلی – کاهش استرس گرمایی به دلیل کاهش گرما و رطوبت بستر – نصب راحت تر و کم هزینه تر هواکش ها به دلیل متمرکز و منظم بودن جایگاه استراحت گاوها برخی از معایب سیستم های فری استال: – نیاز به تمیز کردن راهروها حداقل روزانه یک بار – نیاز به بستر ریزی و تمیز کردن منظم استال ه – عدم عادت پذیری سریع حیوانات به استفاده از استال ها – نیاز به تخصص بالا در طراحی و اجرای سیستم [در صورت عدم رعایت اصولی طراحی و مدیریت مناسب استال می توانند با عدم استقبال گاوها شده و به بخش بلا استفاده در جایگاه تبدیل شوند]

 

توجه:  جهت طراحی نقشه دامداری ، گاوداری، دامپروری و گوسفند داری طبق ضوابط نظام دامپروری کشور ، براساس متراژ زمین پیشنهادی شما و براساس آخرین تکنولوژی و متدهای روز دنیا، مشتاقانه  استقبال میکنیم. تلفن تماس ۰۹۱۳۱۸۳۹۶۳۵ – منشی سایت ۰۹۱۳۰۹۶۷۹۷۷

درباره نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل را به عدد وارد نمایید : * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری