جستجوی آرشیو "بيماريهاي زنبور عسل"
تیر
۲۹
۱۳۹۲

بيماري لوك آمريكايي

مقدمه :    زنبورعسل يكي ازموجوداتي است كه انسان اززمان هاي خيلي دوربه ارزش آن پي برده است وازماده غذايي توليدشده به وسيله آن كه همان عسل ميباشدبهره وافري چه ازلحاظ غذايي وچه داروئي گرفته ومي گيرد؛ ارزش واهميت اين جانداركوچك بدان حداست كه درقرآن مجيدسوره اي به نام زنبور عسل( سوره نحل ) نازل گرديده ؛ از گذشته هاي دور در نقاط خوش آب و هواي كشور ما ايران به پرورش سنتي آن ميپرداخته […]

تیر
۲۹
۱۳۹۲

A SURVEY ON AMERICAN FOUL BROOD IN CHAHARMAHAL AND BAKHTIARY PROVIANCE

A SURVEY ON AMERICAN FOUL BROOD IN CHAHARMAHAL AND BAKHTIARY PROVIANCE FROM JAN 2003 TO MAR 2004                       Introduction:   Foul brood : The term ‘foul brood’ covers two diseases of the honey bee larvae, one known as American foul brood (AFB), and the other European foul brood(EFB). The names bear no relation to the geographical distribution of the diseases . Cause American foul brood is […]

تیر
۲
۱۳۹۲

بررسي پراكنش مايت آكاراپيس وودي دراستان چهارمحال وبختياري

آكاريوز  يك بيماري انگلي مهم و واگير است كه آكاراپيس وودي عامل آن است و به سيستم تنفسي هر سه نوع زنبور ( ملكه، كارگران و زنبوران نر )حمله ميكند و يكي از عوامل مهم تلفات زمستانه ميبا شد.  درسال 1372 نيزتوسط مصدق و بحريني از8 استان ايران گزارش گرديد.  براين اساس ازاواخرسال  1381 برآن شديم كه به بررسي وضعيت آلودگي زنبورستانهاي استان چهارمحال وبختياري بپردازيم. نمونه برداري ازاواخراسفندسال  1381 آغازگرديدو تا بهار سال1383 ادامه […]

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری