مهر
۲۲
۱۳۹۲

دارونامه دامپزشكي

توجه: این مطالب فقط درجهت شناخت اولیه داروهاست،  لطفا”هردارو را باتجویز وتأیید دامپزشک مصرف نمایید.

LINCOCIN
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک
اشکال داروئی:
Water Soluble Powder: Lincomycin HCl 40%
برای کسب اطلاعات به داوری LINCOMYCIN مراجعه شود.
موارد مصرف:
از این دارو برای درمان موضعی درماتیت انگشتی در گاو استفاده می¬شود. در دام مبتلا به درماتیت انگشتی حیوان مدام پابه پا می¬شود. در این عارضه ابتدا زخمی در شیار بین پاشته ایجاد شده که می¬تواند پیشرفت کرده و منجر به مشکلات بعدی شود. وقتی بعد از مدتی عفونت پیشرفت کرد گاو مبتلا دچار لنگش شده و اشتها و تولید شیر آن کاهش می¬یابد. برای کسب آگاهی بیشتر در مورد مصرف این دارو در طیور به داروی Lincomycin مراجعه شود.
مقدار و روش مصرف:
یک بسته 150 گرمی لینکوسین 40% را در 100 لیتر آب (600 میلی¬گرم لینکومایسین در لیتر آب) حل نموده و به صورت اسپری موضعی مورد استفاده قرار گیرد. قبل از مصرف از تمیز بودن موضع عمل اطمینان حاصل شود. زخم به طور کامل با محلول آبی حاوی 600 میلی¬گرم لینکومایسین در لیتر شسته شود. درمان با استفاده از اسپری باید 2ـ1 روز ادامه یابد. هر روز باید محلول تازه تهیه شود. طول مدت درمان 8 روز می¬باشد.
طیور: یک بسته 150 گرمی پودر لینکومایسین را در 2000 لیتر آب آشامیدنی طیور حل کنید یا اینکه یک قاشق (حدود g5/8) پودر را در 120 لیتر آب حل نمایید (براین اساس محلول حاوی حدود mg30 لینکومایسین در هر لیتر آب آشامیدنی یا حدود mg/kg5). درمان ممکن است به مدت 7 روز ادامه یابد.
========================================
LINCOMYCIN+SPECTIONOMYCIN
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک.
اشکال داروئی:
Solution for injection:
Lincomycin 50mg/ml+Spectinomycin 100mg/ml
Water Soluble Powder:
Lincomycin 33.3%Spectinomycin 66.7%
مکانیسم اثر:
لینکومایسین از گروه آنتی بیوتیکهای لینکوز آمیدی می¬باشد که خاصیت باکتریواستاتیکی دارد. این دارو به محل S50 ریبوزوم باکتریها متصل شده و سبب مهار ساخت پروتئین می¬شد. محل اتصال این آنتی¬بیوتیک به ریبوزوم در نزدیکی جایگاه اتصال کلرامفنیکل و اریترومایسین بوده و احتمالاً قسمتی از جایگاه برای اتصال این آنتی¬بیوتیک¬ها مشترک می¬باشد که این موضوع می¬تواند نمایانگر چگونگی اثر آنتاگونیستی بین لینکومایسین بوده و احتمالاً قسمتی از جایگاه برای اتصال این آنتی¬بیوتیک¬ها مشترک می¬باشد که این موضوع می¬تواند نمایانگر چگونگی اثر آنتاگونیستی بین لینکومایسین و اریترومایسین باشد و علت ایجاد مقاومت به این دارو ناشی از عدم توانایی اتصال این آنتی¬بیوتیک به ریبوزوم می¬باشد. اسپکتینومایسین از گروه آنتی¬بیوتیکهای آمینوسیکلیتون می¬باشد. این آنتی بیوتیک از طریق اتصال به محل S30 ریبوزوم باکتری مانع از سنتز پروتئین می¬شود. تجزیه آزمایشگاهی نشانگر این است که مصرف توأم این دو آنتی بیوتیک تأثیری به مراتب بیشتر از مجموعه اثر آنها در حالت جداگانه به روی گونه¬های مایکوپلاسما و باکتریها دارد.
فارماکوکینتیک:
در تجویز خوراکی، لینکومایسین به راحتی و به سرعت از دستگاه گوارش حیوان جذب می¬شود ولی این جذب کافی نمی¬باشد. بخصوص در مصرف همزمان با غذ یا کائولن مقدار جذب گوارشی این آنتی¬بیوتیک کاهش می¬یابد. جذب لینکومایسین هنگام تزریق داخل عضلانی کامل است. در بیشتر حیوانات حداکثر سطح سرمی دارو از طریق خوراکی پس از 60 دقیقه و در تجویز داخل عضلانی پس از 6ـ4 ساعت به دست می¬آید.
نیمه عمر دارو در تجویز خوراکی یا عضلانی 6ـ4 ساعت می¬باشد. این آنتی¬بیوتیک بطور وسیع در بدن منتشر می¬شود و غلظت آن در اکثر بافت¬ها از جمله استخوان¬ها به میزان بالا و مناسب می¬رسد. بیشترین غلظت در کبد و کلیه¬ها میباشد در حالی که غلظت در مایع مغزی ـ نخاعی بسیار کم می¬باشد. قسمتی از لینکومایسین در کبد متابولیزه می¬شود ولی بیشتر آن از طریق صفرا، مدفوع و ادرار بدون تغییر دفع می¬شود. در طیور 7 روز پس از مصرف خوراکی، این آنتی¬بیوتیک به اشکال زیر از بدن حیوان دفع می¬شود:
حدود 80 درصد لینکومایسین بدون تغییر، 10 درصد به صورت سولفوکساید لینکومایسن و 5 درصد به صورت –N متیل لینکومایسین.
در سگ نشان داده شده است که در مصرف خوراکی لینکومایسین، 77 درصد دارو از راه مدفوع و 14 درصد آن از طریق ادرار دفع می¬شود. ولی تزریق عضلانی لینکومایسین مقدار دفع مدفوعی را به 38 درصد و مقدار دفع ادراری را به 49 درصد می¬رساند.

موارد مصرف:
این دارو برای درمان عفونت¬های ناشی از میکروارگانیسم¬های حساس به لینکومایسین و یا اسپکتیونومایسین (مانند گرم مثبت¬هایی چون استافیلوکوک، استرپتوکوک¬های بتاهمولیتیک و گونه¬های مایکوپلاسما و برخی گرم منفی¬ها) در گوساله شیرخوار، گوسفند و بز، مرغ و بوقلمون، سگ و گربه بکار می¬رود.
گوسفند و بز: عفونت¬های اولیه و ثانویه دستگاه تنفسی ناشی از مایکوپلاسما¬ها  اجرام میکروبی حساس به لینکومایسین و اسپکتینومایسین، پنومونی و پلوروپنومونی واگیر و درمان عفونت سم (Foot rot) ناشی از باکتریوئیدس نودوزوس و آگالاکسی گوسفند.
مرغ و بوقلمون: پیشگیری و درمان مایکوپلاسموز یا عفونت مزمن تنفسی (CRD) و CRD COMPLEX همچنین برای درمان و برای طیور و عفونت¬های استافیلوکوکی و بیماری آریزونا در جوجه و بوقلمون.
گوساله شیرخوار (قبل از شروع نشخوار): درمان عفونتهای تنفسی ـ گوارشی (پنوموآنتریت گوساله¬های شیرخوار) ناشی از اجرام حساس به این دارو.
گربه: درمان عفونتهای ادراری و قسمتهای فوقانی دستگاه تنفس، عفونتهای موضعی و عفونتهای ثانویه باکتریایی.
سگ: درمان عفونتهای تنفسی (مانند پنومونی، فارنژیت، لارنژیت و برونشیت)، پوستی، مجاری ادراری و تناسلی (مانند متریت و عفونت مثانه) و عفونتهای ثانویه.
مقدار و روش مصرف:
محلول تزریفی:
گوسفند و بز: ml1 به ازاء هر 10 کیلوگرم وزن دام به صورت تزریق داخل عضلانی یکبار در روز به مدت 3 روز متوالی.
مرغ و بوقلمون: ml1/0 به ازاء هر 5/0 کیلوگرم وزن طیور، به صورت تزریق زیر جلدی یکبار در روز و به مدت 3 روز متوالی.
گوساله شیرخوار: ml1 به ازاء هر 5 کیلوگرم وزن بدن، به صورت داخل عضلانی. درمان می¬تواند به فواصل 24ـ12 ساعت و تا 12 روز ادامه یابد.
پودر محلول در آب:
ـ برای پیشگیری CRD و CRD COMPLEX محتویات یک بسته (150 گرم) را در 200 لیتر آب آشامیدنی طیور حل کرده و برای 5ـ3 روز اول زندگی در اختیار جوجه¬ها قرار داده شود. این مقدار دارو باید در سن 4 هفتگی و یا بعد از واکسیناسیون و بروز استرس به مدت 2ـ1 روز در اختیار جوجه¬ها قرار گیرد.
ـ برای درمان CRD و CRD COMPLEX محتویات یک پاکت را در 200 لیتر آب آشامیدنی طیور حل نموده و به مدت 7ـ5 روز در اختیار جوجه¬ها داده شود.
ـ برای درمان سینوویت عفونی طیور ناشی از M.Synoviae محتویات یک بست ار در 400 لیتر آب حل نموده و به مدت 5ـ3 روز در اختیار طیور داده شود.

موارد منع مصرف:
ـ در حیوانات حساس به دارو استفاده شود.
ـ مصرف این دارو در تک سمی¬ها ممکن است باعث بروز کولیت شود.
ـ مصرف خوراکی لینکومایسین در نشخوارکنندگان بالغ، خرگوش و خوکچه توصیه نمی¬شود.
تداخل داروئی:
ـ لینکومایسین با سولفات کانامایسین و نووبیوسین سدیم ناسازگار است.
ـ محلول هیدروکلراید لینکوماسین با بنزیل پنی¬سیلین و فنی¬توئین سدیم ایجاد رسوب می¬کند.
ـ ماکرولیدها و کلرامفنیکل با لینکوزآمیدها اثر آنتاگونیسم دارند، بنابراین نباید به طور همزمان مصرف شوند.
ـ ماکرولیدها و کلرامفنیکل با لینکوزآمیدها اثر آنتاگونیسم دارند، بنابراین نباید به طور همزمان مصرف شوند.
ـ مصرف همزمان لینکوزآمیدهابا آمینوگلیکوزیدها، اسپکتینومایسین، مترونیدازول و تری متوپریم سولفامتوکسازل باعث افزایش اثر آنها می¬شود.
زمان پرهیز از مصرف:
ـ دامهای مداوا شده تا 14 روز پس از آخرین تزریق دارو نباید برای مصرف غذایی انسان کشتار شوند.
ـ شیر دامهای تحت درمان در طول درمان و تا 48 ساعت پس از آخرین تزریق دارو نباید به مصرف غذایی انسان برسد.
ـ در طیور: درمان می¬بایستی 48 ساعت قبل از کشتار قطع شود. تخم مرغ¬های تولیدی حداکثر تا 10 روز پس از آخرین  درمان نبایست مورد مصرف غذای انسان قرار گیرند.
=============================================
LINCONEOCIN
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک داخل پستانی (برای گاوهای شیروار).
اشکال داروئی:
Composition per Syringe:
Lincomycin HCl: 350mg
Neomycin Sulfate: 150mg
Perdnisolon: 5mg
Base To: 5mg
مکانیسم اثر و فارماکوکینتیک
لینکومایسین آنتی بیوتیک از خانواده ماکرولیدها بوده و بیشترین تأثیر آن برروی باکتری¬های گرم مثبت می¬باشد. لینکومایسین در بافت پستان توزیع خوبی داشته و بطور اختصاصی با تحت واحد S50 ریبوزوم باکتریها باند شده و از سنتز پروتئین باکتریها ممانعت بعمل می¬آورد. این دارو در کبد متابولیزه شده  از طریق ادرار و صفرا دفع می¬گردد.
نئومایسین سولفات از آمینوگلیکوزیدهای سمی بوده و با اتصال به تحت واحد S30 ریبوزومهای باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی مانع از سنتز پروتئین این باکتریها شده و همچنین با اختلال در دیواره سلولی باکتریها نقش باکتری سایدی (باکتری کشی) دارد.

موارد مصرف:
برای درمان ورم پستان گاوهای شیری.
مقدار و روش مصرف:
متعاقب دوشیدن کارتیه مبتلا، آنرا ضدعفونی کرده شسته و خشک نمائید. سپس محتویات یک سرنگ (پماد پستانی) را به روش استریل وارد کارتیه نمائید. (با ماساژ دادن کارتیه به طرف بالا سعی نمائید دارو را وارد بافت پستان نمائید).
موارد منع مصرف:
در دوره خشکی گاوها استفاده نشود.
زمان پرهیز از مصرف:
شیر: 72 ساعت بعد از درمان.
گوشت: 7 روز بعد از درمان
==================================
MASTIJETFORTE
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک داخل پستانی (برای گاوهای شیروار).
اشکال داروئی:
8g Disposable Syringes
Contains: Tetracycline HCl: 200mg
Neomycin (base): 250mg
Bacitrcin: 2000IU
Prednisolone: 10mg
موارد مصرف:
ماستیجت فورت برای استفاده در گاوهای شیری ساخته شده و ترکیب آنتی بیوتیک¬های استفاده شد در آن بر طیف وسیعی از باکتری¬های مولد ورم پستان موثر است. پردنیزولون موجود در آن یک کورتیکوستروئید قوی است که با به حداقل رساندن واکنش التهابی شدید پستان، در درمان شکل بالینی نقش بسزائی دارد، این امر بویژه با دخالت باکتریهای آزاد کننده توکسین، وقوع حالت التهابی پستان را امری اجتناب ناپذیر خواهد ساخت. کنترل موثر ورم پستان کار ساده¬ای نبوده و مستلزم توجه به عوامل بسیاری است که پنج عامل مهم عبارتند از:
ـ بازدید و نگهداری ماشین¬های شیردوشی. ماشین¬های ناکارآمد با آسیب رساندن به سرپستانک، زمینه ساز شیوع ورم پستان خواهند بود.
ـ درمان سریع موارد بالینی. زیرا دامهای آلوده باعث گسترش باکتریها خواهند بود.
ـ بهداشت خوب و شستشوی سر پستانک (Teat-dipping)، باعث محدودیت گسترش عفونت و کاهش فشار باکتریها خواهد بود.
ـ درمان دوره خشکی: ضمن درمان در دوره خشکی، عفونتهای تحت بالینی آشکار شده و شروع خوبی برای دوره شیرواری بعدی خواهد بود.
ـ درمان دوره خشکی: ضمن درمان در دوره خشکی، عفونت¬های تحت بالینی آشکار شده و شروع خوبی برای دوره شیرواری بعدی خواهد بود.
ـ حذف گاوهایی که ورم پستان¬های مکرر دارند. این گاوها خطر عمده¬ای برای افراد گله به شمار می¬روند.
مقدار و روش مصرف:
لازم است محتویات یک سرنگ در کارتیه آلوده بطور کامل تخلیه شود. تزریق دارو باید بلافاصله پس از تخلیه کامل پستان، تمیز و ضد عفونی کردن سر پستانک¬ها انجام گیرد. در صورت نیز می¬توان 24 ساعت بعد درمان را تکرار کرد.
زمان پرهیز از مصرف:
شیر دام در طول درمان و 72 ساعت بعد از آخرین بار مصرف (6بار شیردوشی) نباید به مصرف انسان برسد. همچنین شیر کارتیه¬های سالم نیز در مدت درمان کارتیه¬های آلوده و یا یک بار دوشیدن پس از آخرین دوز درمانی، نباید به مصرف انسان برسد.

MEGALON-M
دسته داروئی:
آنتی¬بیوتیک داخل پستانی (برای گاوهای شیروار).
اشکال داروئی:
Diposable Syringes:
Contains: Erythromycin: 50mg
Trimethoprim: 50mg
مکانیسم اثر:
اریترومایسین از آنتی¬بیوتیکهای ماکرولید بوده و با اتصال قابل برگشت به جزء ریبوزوم S50 از سنتز پروتئین باکتریها جلوگیری نموده و دارای اثر باکتریواستاتیک می¬باشد ولی در غلظت¬های بالا باکتریوسیدال نیز می¬باشد.
تری متوپریم با مهار آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز مانع از تبدیل اسید دی¬هیدروفولیک به اسید تتراهیدروفولیک می¬شود، بنابراین باعث توقف بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و پروتئین باکتریها شده و موجب مرگ آنها می¬شود.
موارد مصرف:
این دارو برای درمان اورام پستان ناشی از استرپتوکوک¬ها و استافیلوکوک¬ها و E.Coli در دوره شیرواری بکار می¬رود.
مقدار و روش مصرف:
یک سرنگ برای هر کوارتر پستان مبتلا به عفونت تجویز شود. این عمل دوبار در روز و بعد از دوشش و ضدعفونی انجام گیرد. مدت درمان حداکثر 3 روز می¬باشد.
موارد منع مصرف:
حساسیت در برابر اریترومایسین و تری متوپریم.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت: 5 روز.
شیر: 3 روز برای کوارترهای درمان شده و یک روز برای سایر کوارترها.
MULTIMAST
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک داخل پستانی (برای گاوهای شیروار).
اشکال داروئی:
4.5g Diposable Syringes: Contains:
Neomycin as Neomycin Sulphate BP: 250mg
Streptomycin as Streptomycin Sulphate BP: 250mg
Benzyl penicillin BP: 100,000IU
Oxy tetracycline Hydrochloride BP: 50mg
Prednisolone BP: 10mg
موارد مصرف:
این دارو حاوی چهار آنتی بیوتیک به همراه داروی ضد التهاب می¬باشد که برای معالجه انواع عفونتهای پستانی حاد و مزمن در گاوهای شیری بکار می¬رود. این دارو برروی اکثر میکروارگانیسم¬های مولد ورم¬های پستانی موثر می¬باشد.
مقدار و روش مصرف:
به محض مشاهده علائم ورم پستان از طریق مجرای شیر پستانک آلوده محتویات انژکتور مولتی مست را در پستان گاو وارد نمائید. برای معالجه کامل هر پستانک آلوده معولاً سه پماد مولتی مست (در فواصل هر 12 ساعت یک عدد) باید مصرف شود. فواصل مصرف هر پماد نباید بیش از 12 ساعت باشد و قبل از مصرف پماد مولتی مست نسبت به تخلیه کامل پستان از شیر اقدام نمایید.
موارد منع مصرف:
ـ در دوره خشکی استفاده نشود.
ـ در دامهایی که به پنی¬سیلین حساسیت دارند نباید استفاده شود.
AIVOLOSIN
دسته دارویی: آنتی بیوتیک
اشکال دارویی:
Water soluble powder
مکانیسم اثر: آیولوزین آنتی بیوتیک جدیدی است که از تایلوزین مشتق شده و در واقع استیل ایزووالریل تایلوزین تارترات می¬باشد. مکانیسم اثر آن مشابه تایلوزین است. با این امتیاز که دارای قدرت بیشتری بر ضد مایکوپلاسما¬ها می¬باشد.
موارد مصرف: از آیولوزین به منظور کنترل، پیشگیری و درمان بیماری مزمن تنفسی در طیور که توسط مایکو پلاسما سینوویه و مایکو پلاسما گالی سپتیکوم ایجاد میشو¬د استفاده می¬گردد. موارد مصرف این دارو بیشتر در مرغ، اردک و بوقلون می¬باشد
مقدار و روش مصرف:
به منظور پیشگیری از آلودگی¬های مایکوپلاسمایی در جوجه¬ها، میزان 125/0 گرم در هر لیتر از آب آشامیدنی معادل 25 گرم داروی خالص در 200 لیتر برای 3 روز اول زندگی جوجه¬ها تجویز می¬شود.
به منظور درمان در آلودگی¬های مایکوپلاسمایی نظیر مواردی که عامل بیماری¬زا در برابر تایلوزین مقاومت نشان می¬دهند 25/0 گرم در هر لیتر آب آشامیدنی معادل 50 گرم از داروی خالص در 200 لیتر و در موارد عفونتهای مزمن و کاملاً مقاوم می¬توان از آیولوزین با اطمینان کامل به میزان 100گرم در 200 لیتر آب آشامیدنی استفاده نمود.
زمان پرهیز از مصرف:
استفاده از کلیه فرآورده¬های طیور در طول درمان و حتی تا 5 روز پس از آخرین تجویز ممنوع می¬باشد.

Apramycin
اشکال دارویی:
Solution for injection 200m/ml
موارد مصرف: اثرضد باکتری¬های گرم منفی این دارو، به خصوص در اشریشیاکولی و سالمونلا اثر دارد. همچنین از این دارو در عفونتهای ناشی از پروتئوس¬ها، کلبسیلاها و ترپونماها استفاده میشود. کاربرد اصلی و بالینی آپرامایسین در کلی¬باسیلوز و سالمونلوز در گوساله¬ها
می¬باشد.
مقدار و روش مصرف: مقدار 20 میلی¬گرم به ازای هرکیلوگرم وزنی بدن 1 تا 2 بار در روز.
زمان پرهیز از مصرف: گوشت گاو، گوساله، و گوسفند و بز 35 روز، گوشت ماکیان 7 روزو تخم مرغ نباید مصرف شود.

Gentamicin
اشکال دارویی:
Solution for Injection, 100mg/ml and 50mg/ml
موارد مصرف:
برای درمان عفونتهای ناشی از سپودوموناها به همراه برخی آنتی بیوتیک¬های موثرتر استفاده می¬شود ، همانند تیکارسیلین، پلی میکسین و سفالوسپورین¬های نسل سوم.
جنتامایسین برضد برخی استافیلوکوکها، استرپتوکوکها و کورنیه باکترها موثر است. از جنتامایسین به شکل موضعی در درمان عفونتهای چشمی، گوشی و مننژیت، بخصوص در مادیان¬ها استفاده می¬شود. در سگ و گربه، عفونتهای ادراری و عفونتهای تنفسی و پوستی با استفاده از جنتامایسین درمان می¬شوند.
مقدار و روش مصرف:
تزریق 1 روز اول مقدار 20/1 میلی¬لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن داخل عضلانی هر 12 ساعت یک بار و روزهای بعد هر 24 ساعت یک بار به مدت 3 تا 5 روز.
داخل رحمی، مقدار 2000 میلی¬گرم در 200 میلی¬لیتر سرم فیزیولوژی.
داخل پستانی: در نشخوار کنندگان معمولاً 300 تا 500 میلی¬گرم در مقداری سرم فیزیولوژی حل شده و داخل هر کارتیه پستان تزریق شود.
Kanamycin
اشکال دارویی:
Powder for Iinjection: kanamycin as sulfate 2 g/ vial + penicillin 2000000 IU/vial
مقدار مصرف:
در درمان عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم منفی و استافیلوکوکوس اورئوس استفاده می¬شود. کانامایسین در درمان اورام پستان، آندونتریت، کلی باسیلوز و پاستورلوز به کار می¬رود. کانامایسین موضعی در درمان عفونتهای گوش نیز کاربرد دارد.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت 3 روز
شیر 2 روز
Neomycin
اشکال دارویی:
Water soluble Powder (as sulfate) 20%
Boluses: 450 mg
Ointment 1%
موارد مصرف:
نئومایسین: داروی مناسبی جهت درمان آنتریت ناشی از کلی فرم¬ها، عفونتهای اداری ناشی از کلی¬فرم¬ها و عفونتهای پوست، گوش و چشم می¬باشد. در ماکیان برای درمان سالمونلوز، کلی با سیلوز و عفونتهای استافیلوکوکی از نئومایسین استفاده می¬شود.

مقدار و روش مصرف:
در سگ و گربه 2/5-10mg به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر 12 ساعت
در تک¬سمی¬ها مقدار 2گرم به ازای هر 450 kg از وزن بدن هر 12 ساعت به طور خوراکی
در نشخوار کنندگان : مقدار 10mg به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر 12 ساعت به صورت خوراکی
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت گاو، گوساله 30 روز، گوسفندو بره 20 روز، گوشت بوقلمون و مرغهای تخم گذار 14 روز و جوجه¬های گوشتی 5 روز
شیر 3 روز
تخم مرغ 10 روز

Spectinomycin
اشکال دارویی:
Solution for Injection Lincomycin 50mg/ml + Spectinomycin 100mg/ml
Water soluble Powder: Lincomycin 33.3%+ Spectinomycin 66.7%
مقدار و روش مصرف:
از این دارو در تمام حیوانات می¬توان به میزان 20ـ10 میلی¬گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر 24 ـ 12 ساعت برای 3 تا 5 روز به صورت تزریق داخل عضلانی استفاده کرد. به صورت خوراکی نیز در تمام حیوانات به میزان 10 تا 40 میلی¬گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن یا 50 تا 200 گرم برای هر 1000 لیتر آب آشامیدنی استفاده نمود.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت گاو و گوساله، گوسفند و بره 7 روز
ماکیان 3 روز
شیر 2 روزو تخم مرغ 10 روز
Streptomycin
اشکال دارویی:
Powder for injection (as sulfate): 1000 mg/vial
Powder for injection
1+1, 2+2, 3+3
به صورت ترکیب با پنی¬سیلینها به ترتیب یک میلیون واحد الی سه میلیون واحد
مکانیسم اثر
این دارو بیشتر برارگانیزمهای گرم منفی موثر است اما در مقابل استرپتوکوکها و بی¬هوازی¬هابی تاثیر است. معمولاً از استرپتومایسین در درمان عفونتهای ناشی از کلی فرم¬ها استفاده می¬شود. در بعضی موارد از ترکیب استرپتومایسین با بنزیل پنی¬سیلین به شکل داخل پستانی نیز استفاده می¬شود.
از استرپتومایسین در برخی حالات بالینی زیر نیز استفاده می¬شود.
عفونتهای بعد اززایمان،مننژیت،اورام پستان، فلگمون عفونتهای پوستی و عفونتهای زخم. عفونتهای ثانویه به بیماریهای ویروسی و عفونتهای نافی
مقدار و روش مصرف:
در اسب گاو، گوسفند، مقدار 5-10mg به ازای هرکیلوگرم از وزن بدن هر 12 ساعت به صورت تزریقی داخل عضلانی به مدت 3 تا 5 روز
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت گاو، گوساله، گوسفند و بره  30 روز
گوشت ماکیان      4روز
شیر                   2روز
تخم مرغ              10 روز
Dihydro streptomycin
اشکال دارویی:
Solution for injection (as sulfate):250mg/ml
موارد مصرف:
در درمان عفونتهای موضعی و سیستمیک مانند عفونتهای ادراری و گوارشی، پوستی و عفونت زخم، استئوآرتریت اورام پستان، مننژیت، تراکئوبرونشیت و پنومونی ناشی از باسیلهای گرم منفی «مایکو باکتریاها» مایکوپلاسماها و استافیلوکوکوس اورئوس از این آنتی بیوتیک استفاده می¬شود
از دی هیدرواسترپتومایسین در درمان اختصاصی لپتوسپیروز نیز استفاده می¬شود.
مقدار و روش مصرف:
(همانند استرپتومایسین است)
زمان پرهیز از مصرف: نامشخص

Avoparcin
دسته دارویی آنتی¬بیوتیک محرک رشد.
اشکال دارویی:
Premix: 5% and 10%
3ـ مکانیسم اثر: آوپارسین بر باکتری¬های گرم مثبت دستگاه گوارش تأثیر نموده و با ممانعت از رشد و تکثیر باکتری¬های بیماریزای روده¬ای مانع تحریک و تخریب سلول¬های دیواره روده می¬گردد. وجود باکتری¬ها در روده ضایعاتی را در ساختمان و بنیاد سلول¬های مخاطی آن ایجاد می¬نماید که بدن باید به طور دائم این ضایعات سلولی را ترمیم و جبران نماید.
آوپارسین به میزان قابل ملاحظه¬ای باکتری¬های روده¬ای را نابود ساخته، ضایعات سلولی را تقلیل داده و موجبات بهبود مصرف پروتئین و کاهش مصرف انرژی را فراهم می¬سازد و در نتیجه تبدیل مواد غذایی بهتر انجام می¬شود و رشد و اضافه وزن دام و طیور و همچنین قدرت شیردهی دام افزایش می¬یابد.
4ـ فرماکوکینتیک:
آوپارسین آنتی بیوتیکی است که توسط استرپتوماینس کاندیدوس تولید می¬گردد که در واقع یک گلیکوپپتید بوده و از طریق دستگاه گوارش جذب نمی¬شود بنابراین تأثیر خود را بر فلور میکروبی دستگاه گوارش برجای می¬گذارد و در نهایت پس از تجزیه دارو ،متابولیت¬های حاصله از بدن دفع می¬گردد.
موارد مصرف:
آوپارسین در طیور و دامها جهت حصول برخی از نتایج ذیل مصرف می¬گردد:
ـ افزایش سرعت رشد و بهبود تبدیل مواد غذایی در دام و طیور
ـافزایش تولید شیر در گاوهای شیری
ـ افزایش وزن بدن و کیفیت تخم¬مرغ
ـ افزایش قدرت تولید گوشت و تخم¬مرغ
ـ افزایش میزان باروری در تخم¬مرغ¬های نطفه¬دار
مقدار و روش مصرف:
طیور: 5/7 تا 15 میلی¬گرم به ازاء هر کیلوگرم غذای آماده شده که حدوداً معادل 150 تا 300گرم از آوپارسین 5% در یک تن غذا خواهد بود.
گاو شیری: 4 تا 10 میلی¬گرم به ازای هر کیلوگرم غذای آماده شده که حدوداً معادل 80 تا 200 گرم از داروی 5% در یک تن غذا خواهد بود.
زمان پرهیز از مصرف: ندارد
==================================================================

Bccitracin
دسته دارویی: آنتی بیوتیک
اشکال دارویی:
Water soluble powder 5-10%
3ـ مکانیسم اثر: باسیتراسین از آنتی¬بیوتیک¬های پلی¬پپتیدی می¬باشد و همانند پنی¬سیلین در ساختمان سلولی خود دارای حلقه تیازولیدین است. باسیتراسین مانع از تشکیل دیواره سلولی می¬شود و این اثر را با تداخل و جلوگیری از برخی واکنش¬های فسفریلاسیون که هنگام تشکیل پپتید و گلیکان دیواره به انجام می¬رسد اعمال می¬کند. عدم تشکیل دیواره سلولی در باکتری¬ها به علت نفوذ آب به داخل سلول باعث مرگ باکتری می¬شود.
4ـ فارماکوکنیتیک
جذب باسیتراسین از طریق روده، پوست، زخم¬ها، غشاهای مخاطی، پرده جنب، مایع مفصلی و همچنین از راه استنشاق محدود است. بنابراین در عفونت¬های سیستمیک باید این آنتی¬بیوتیک را از راه تزریقی تجویز نمود.
با این وجود به علت سمیت زیاد این دارو بر کلیه¬ها، این روش نیز مجاز نمی¬باشد. پس از تزریق عضلانی، جذب دارو تقریباً به خوبی صورت گرفته، به شکل وسیع در تمام بدن انتشار می¬یابد و در نهایت از طریق پالایش گلومرولی وارد ادرار می¬شود.
موارد مصرف: از باسیتراسین در مواردی که ارگانیزم¬ها نسبت به پنی¬سیلین مقاوم شده¬اند استفاده می¬شود به علت اینکه مقاومت نسبت به باسیتراسین به ندرت ایجاد می¬شود. طیف اثر این¬ آنتی بیوتیک محدود می¬باشد.
از انواع باسیتراسین خوراکی در گونه¬های مختلف حیوانی به صورت افزودنی به غذا و برای تسریع رشد استفاده می¬شود. استفاده موضعی از باسیتراسین، در عفونتهای گوش، چشم و پوست کاربرد دارد.
مقدار و روش مصرف: در موارد بروز استرس مقدار 000/120 تا 000/480 واحد بین¬المللی در حدد 30 تا 120گرم از باسیتراسین 10 درصد برای مدت¬ 4 تا 5 روز در 100 لیتر آب آشامیدنی.
ـ جهت تسریع برگشت به حالت عادی پس از ابتلا، به کوکسیدیوز لازم است مقدار 000/240 واحد بین¬المللی (600 گرم از باسیتراسین 10 درصد)در100 لیتر آب
زمان پرهیز از مصرف: ندارد
Ceftiofur Sodium
دسته دارویی: آنتی¬بیوتیک
اشکال دارویی:
Solution for Injection: 50mg/ml –
Sterile Powder 1g and 4g Vials –
مکانیسم اثر: سفتی فور از گروه سفالوسپرین¬ها است. سفالوسپرین¬ها از طریق غیرفعال نمودن آنزیم ترانس پپتیداز در سنتز دیواره سلولی اختلال ایجاد می¬کنند. سفالوسپورین¬ها علیه اکثر کوکسیهای گرم مثبت و بعضی از باکتری های گرم منفی نظیر E.Coli، کلبسیلا موثرند. به این ترتیب که به پروتئین¬هایی که محل اتصال پنی¬سیلین بوده و در غشاء سیتوپلاسمی باکتری وجود دارند، پیوند یافته و احتمالاً با آسیلاسیون آنزیمهای ترانس پپتیداز متصل به غشاء ساخت دیواره سلولی باکتری را مهار می¬کنند. این اثر مانع از اتصال متقاطع زنجیرهای پپتید و گلیکان که برای قدرت و استحکام دیواره سلولی ضروری است، می¬شود. همچنین تقسیم و رشد سلولی نیز مهار گردیده، باکتری¬های حساس غالباً لیز شده از بین می¬روند.
فارماکوکینتیک:
سفالوسپورین¬ها پس از جذب در اثر اندامها و بافتها به غلظت درمانی و یا حتی بیشتر می¬رسند. سفالوسپورین¬ها متعاقب تزریق داخل عضلانی و یا زیرجلدی به سرعت جذب شده، در سراسر بدن منتشر می¬شوند و از آناجائیکه غلظت بالایی در خون ایجاد می¬نمایند بنابراین در فاصله کوتاهی پس از مصرف در ادار، صفرا، مایع سینوویال مفاصل، قسمت¬های خارجی و مشبک استخوان یافت می¬شوند.
موارد مصرف:
سفتی فور در خارج و داخل بدن در مقابل استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس که باکتری بیماریزای مهم مربوط به دستگاه تنفس و تناسلی اسب می¬باشد موثر است. سفتی فور در درمان بیماریهای تنفسی گاو به خصوص مواردناشی از باکتریهای پاستورلا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس استفاده می¬شود. همچنین در درمان عفونتهای دستگاه ادراری سگ¬ها که توسط E.Coli و پرتئوس ایجاد شده نقش موثری داشته و از آن برای کنترل عفونت کلی باسیلوز در جوجه¬های یک روزه استفاده می¬شود. که البته می¬بایست قبل از تجویز سفتی فور برای گله¬های طیور میزان تأثیر آن از طریق آنتی بیوگرام بررسی و تأیید شود. از سفالوسپورین¬ها می¬توان در عفونتهای مجاری صفراوی، آندوکاردیت باکتریایی، عفونت¬های دستگاه تنفس تحتانی و فوقانی، سپتی سمی باکتریایی، عفونت¬های دستگاه ادراری و مجاری آن، التهاب گوش میانی، عفونت¬های استخوانی، عفونت¬های مجاری تناسلی، عفونت¬های پس از انجام اعمال جراحی، التهاب صفاق، عفونت¬های مفصلی و استؤمیلیت استفاده نمود.
مقدار و روش مصرف:
اسب: mg/kg4 روزانه یک تا دوبار به صورت عضلانی
نشخوارکنندگان: mg/kg2ـ1 روزانه یک بار به صورت عضلانی تا 3 روز
جوجه¬های یک روزه تزریق زیرجلدی 2/0 ـ08/0 میلی¬گرم به ازاء هر جوجه یک روزه که در ناحیه گردن تزریق می¬شود.
Erythromycin 20%
دسته دارویی: آنتی بیوتیک
اشکال دارویی:
Sol. powder 100 gr pack
Sol. Powder 1Lb pack
مکانیسم اثر: اریترومایسین از آنتی بیوتیک‌های ماکرولید بوده و با اختلال در کار سنتز پروتئین سلولی از رشد میکروارگانیسم‌ها جلوگیری بعمل آورده و بر این اساس اثرات باکتیریواستاتیک خود را اعمال می‌کند.
موارد مصرف: اریتروماسین بیشتر بر باکتری‌های گرم مثبت اثر دارد. مصرف نوع خوراکی در عفونتهای ناشی از مایکوپلاسما و کلستریدیای ماکیان می‌باشد.
اریترومایسین 5% داروی اختصاصی جهت درمان بیماری لوک اروپایی (loque) در زنبور عسل می‌باشد.
مقدار و روش مصرف: در طیور به ازای هر 100 تا 200 لیتر آب آشامیدنی مقدار 100 گرم از ارتیرومایسین تیوسیانات 20% اضافه می‌گردد و درمان برای مدت 4 تا 5 روز متوالی ادامه می‌یابد.
زمان پرهیز از مصرف:
3 روز قبل از کشتار مرغ
10 روز قبل از استفاده انسان از تخم مرغ و بوقلمون تحت درمان
Fumagilin
دسته دارویی: آنتن بیوتیک ـ ضد بیماری نوزمادرزنبور عسل
اشکال دارویی:
Water soluble powder
مکانیسم اثر: بیماری نوزما توسط هاگ نوعی میکرسپوریدیا به کلنی منتقل می‌شود وانگل طی چند دوره تزاید در سلول‌های اپتیلیال روده سبب ایجاد بیماری و مرگ در زنبور عسل می‌شود. فوماژیلین از تزاید این انگل در سلول‌های اپتیلیان روده جلوگیری می‌کند.
موارد مصرف: فوماژیلین داروی اختصاصی برای مبارزه با Nosema apis است.
این میکروسپوریدها در تمام مناطق جغرافیایی سبب ایجاد بیماری نوزما در زنبور عسل می‌شود.
مقدار و روش مصرف: مقدار 20 گرم  فوماژیلین در آب ولرم حل شده و به 25 لیتر شربت قند خنک اضافه و به خوبی بهم زده می‌شود. جهت درمان مقدار 5/0 تا 1 لیتر از داروی فوق به مدت 2 تا 3 هفته جهت استفاده زنبورها در هر کندو قرار گیرد.
NEOMYCIN
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک
اشکال داروئی:
Water Soluble Powder (as sulfate): 20%
Boluses: 250 mg
Ointment: 1%
مکانیسم اثر:
نئومایسین آنتی بیوتیکی از خانواده آمینو گلیکوزیدها می¬باشد که از طریق اتصال به ربیوزوم S30 باکتری موجب اختلال در خوانده کد ژنتیکی و در نتیجه مانع سنتز پروتئین در باکتری می¬شود. برای کسب آگاهی بیشتر به داروی GENTAMICIN مراجعه شود.
فارماکوکینتیک:
این دارو به علت قطبی بودن شدید از لوله گوارش خیلی کم جذب می¬شود ولی در صورتی که مخاط لوله گوارش صدمه دیده باشد جذب آن به مقدار بیشتری انجام می¬شود اتصال به پروتئین¬های پلاسمایی این دارو کمتر از 30 درصد می¬باشد. میزان اتصال این دارو به اریتروسیت¬ها 10 درصد است و وزن مولکولی نئومایسین آن قدر کم است که به راحتی از منافذ و اتصالات باز عروق عبور می¬نماید. نئومایسین بصورت تغییر نیافته بیشتر از طرق فیلتراسیون گلومرولی کلیه از بدن دفع می¬شود.
موارد مصرف:
نئومایسین سولفات به طور عمده بر روی باکتریهای هوازی گرم منفی نظیر E.Coli کلیسلا، پروتئوس، سالمونلا و برخی از باکترهای گرم مثبت اثر دارد، ولی بر روی باکتریهای بی هوازی تاثیر مطلوبی ندارد. این دارو در درمان عفونتهای باکتریایی گوارشی نظیر انواع آنتریت و اسهال در دام و طیور تجویز می¬شود. همچنین نئومایسین در پیشگیری و درمان بیماریهای زیر بکار می¬رود:
ـ پیشگیری و درمان اسهال کلی باسیلوزی که عامل اصلی مرگ و میر جوجه¬ در سنین اولیه می¬باشد.
ـ کنترل و درمان کلیه موارد بروز عفونتهای گوارشی در طیور، بوقلمون، گوسفند، گوساله و حیوانات زینتی .
ـ پیگیری و درمان کلیه عفونتهایی که در اثر باکتری¬های گرم منفی نظیر سالمونلاها، E.Coli و غیره بوجود می¬آید.
ـ از پماد این دارو برای درمان زخم¬های باز بدن دامهای بزرگ و کوچک، زخم¬های سم، زخم¬های دم، در شاخ بری و شاخ سوزی، زخم محل اخته کردن، زخم محل زین در پشت اسب و محل نیش حشرات استفاده می¬شود.
مقدار و روش مصرف:
طیور:
مقدار 100 گرم پودر نئومایسین 20 درصد قابل حل در آب را به 200ـ100 لیتر آب آشامیدنی اضافه نموده، پس از حل شدن برای 5 ـ3 روز در اختیار طیور قرار می¬گیرد. باید توجه نمود که هر روز باید به اندازه مصرف همان روز از محلول نئومایسین تهیه شود.
گوساله¬ها:
مقدار 2 گرم پودر نئومایسین 20 درصد قابل حل در آب آشامیدنی، به ازاء هر 40 کیلوگرم از وزن بدن 2 بار در روز، به مدت 5 ـ3 روز استفاده می¬شود.
بولوس نئومایسین به میزان mg/kg10، روزانه به مدت 5ـ3 روز بصورت خوراکی و 2 بولوس به ازاء هر 50 کیلوگرم وزن بصورت داخل رحمی زیر نظر دکتر دامپزشک
پماد 1% :
پس از تمیز کردن زخم و اطراف آن با پنبه استریل خشک دارو را دو بار در روز به موضع زخم و اطراف آن بمالید. در صورت نیاز و با نظر دکتر دامپزشک می¬توان موضع را بوسیله باند و گاز محافظت نمود.
موارد منع مصرف:
ـ از مصرف این دارو در خرگوش، هامستر، خوکچه هندی و اسب پرهیز شود.
ـ این دارودر اختلالات کلیوی، انسداد روده¬ها و بروز حساسیت به دارو نباید مصرف شود.
تداخل داروئی:
تجویز خوراکی نئمایسین ممکن است موجب کاهش جذب دیژیتالیس، متوتورکسات، پنی سیلین VK و ویتامین K شود. مصرف همزمان این دارو با سایر آمینوگلیکوزیدها و ویتامین B12 توصیه نمی¬شود.
عوارض جانبی:
نئومایسین سمی ترین آمینوگلیلکوزید برای کلیه¬ها میباشد. همچنین این دارو می¬تواند به شدت برای سیستم دهلیزی و اعصاب شنوایی سمی باشد. سمیت شنوایی به خصوص در مواقعی که دارو در مجرای خارجی گوش چکانده شود و پرده صماخ نیز پاره باشد جلب توجه می¬کند. نئومایسین همچنین ممکن است موجب کاهش برون ده قلبی شده و افت فشار خون را به دنبال داشته باشد.
زمان پرهیز از مصرف:
دامهای بزرگ: گوشت گاو: 30 روز
طیور: گوشت: 7 روز، تخم: 14 روز
گوشت گوسفند و بز: 20 روز
شیر:3 روز
PANTRISULE
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک
اشکال داروئی:
Solution for Injection: Sulfamethoxazole: 200mg
Trimethoprim: 4omg
مکانیسم اثر:
تری متوپریم موجود در ترکیب داروی فوق، آنزیم در هیدروفولات رودوکتاز را که در تبدیل اسید فولیک به اسید فولینیک نقش دارد مهار می¬کند. سولفات متوکسازول هم قدرت میکروبی تری متوپریم را دو برابر می¬کند و از تبدیل اسید پارا آمینو بنزوئیک به اسید فولیک جلوگیری می¬کند، بدین ترتیب این دارو مرحله اول متابولیسم میکروب را از بین می¬برد.
موارد مصرف:
این دارو در عفونتهای ناشی از ارگانیسم¬های حساس به سولفامتوکسازول و تری متوپریم در اسب، گاو، گوسفند و بز می¬تواند مورد استفاده قرار گیرد.ارگانیسم¬های حساس عبارتند از: بعضی از گونه¬های استافیلوکوک، استرپتوکوک، اشریشیاکلی، اکتینومیست، اکتینوباسیلوس، پلوروپنوونی، انواع گونه¬های کلبسیلا، لیستریامونوسیتوژنز، انواع گونه¬های سالمونلا، پروتئوس میرابیلیس، انواع گونه¬های پاستورلا، آنتروباکترآئروژنز، هموفیلوس، آنفلوانزا و انواع گونه¬های کورینه باکتریوم می¬باشد. همچنین از این دارو برای درمان ورم پستان، عفونت سم، تورم مفصل، عفونتهای ثانویه باکتریائی ناشی از عوامل ویروسی، عفونتهای مجاری ادراری، تناسلی وعفونتهای دستگاه تنفسی استفاده می¬شود.
مقدار و روش مصرف:
این دارو به صورت عضلانی و تزریق آهسته داخل وریدی تجویز می¬شود. دوز معمول دارو بر حسب سن و نوع حیوان یک میلی لیتر به ازاء هر 15ـ 10 کیلوگرم وزن بدن دام می¬باشد. طول دوره درمان حداکثر 5 روز می¬باشد.
موارد منع مصرف:
این دارو در حیواناتی که دارای نارسائی کبدی و یا کلیوی می¬باشند و همچنین در موارد حساسیت به سولفانامیدها، نباید مصرف شود.
تداخل داروئی:
این دارو نبایستی همزمان با هگزامتیلن تترامین (متنامین) تجویز شود. فعالیت ضد باکتریائی سولفانامیدها، در صورت مصرف همزمان با داروهای بی حس کننده اتری (تتراکائین، پروکائین) که در اثر متابولیسم به PABA یا مشتقات آن تبدیل می¬شوند ممکن است مختل شود.

عوارض جانبی:
واکنشهای ناشی از افزایش حساسیت به سولفانامیدها در بعضی موارد بروز می¬نماید. کاهش اسید فولیک، کریستالوری و دیسکرازی خونی در مصرف طولانی مدت این دارو ممکن است اتفاق بیافتد و به ندرت ممکن است التهاب موضعی موقت در مخل تزریق ایجاد شود.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت: 8 روز، شیر 4 روز.
PENICLLINS
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک
اشکال داروئی:
Penicillin G
Penicillin G Procaine
Penicillin G Benzathine (LA)
Penicillin Pentamate
Penicillin G Procaine + Streptomycin
Penicillin G Procaine + Kanamycin
مکانیسم اثر:
پنی سیلین¬ها از گروه آنتی بیوتیکهای بتا ـ لاکتام Lactam)  ) می¬باشند. این آنتی بیوتیکها باکترویوسیدال بوده، با ممانعت از ساخته شدن دیواره سلولی باکتریها و تخریب استحکام دیواره آنها عمل می¬نمایند. این داروها به آنزیمهای خاصی به نام پروتئین¬های متصل شونده به پنی¬سیلین که در مراحل نهایی ساخت دیواره سلولی باکتری دخالت دارند، متصل می¬شوند. حلقه بتا ـ لاکتام در این گروه از داروها ساختاری مشابه آخرین پل پپتیدی داشته و از اتصال متقاطع زنجیرهای پپتیدوگلیکان که برای استحکام و سختی دیواره سلولی باکتری ضروری هستند، جلوگیری می¬کند بدین ترتیب دیواره سلولی ناقص شکل می¬گیرد و تعادل اسمزی باکتری دچار اختلال می¬شود. به دنبال آن سلول به دلیل فعالیت آنزیمهای سطحی تجزیه شده، از بین می¬رود.
فارماکوکینتیک :
اکثر پنی¬سیلین¬ها پس از تزریق به سرعت جذب می¬شوند. حداکثر غلظت سرمی آنها پس از 15 تا 30 دقیقه به دنبال تزریق عضلانی و کمی دیرتر از آن پس از تزریق زیر جلدی ایجاد می¬شود. به دلیل اینکه اسید معده و باکتریهای روده پنی¬سیلین را غیر فعال می¬کنند، میزان دوز مصرفی از راه خوراکی برای ایجاد غلظت سرمی مشابه، 5 برابر میزان تجویز شده از راه تزریق است. اگر نمکهای سدیم یا پتاسیم پنی¬سیلین در یک واسطه روغنی معلق باشند، جذب پنی¬سیلین از محل تزریق 18 ساعت طول می¬کشد. پنی¬سیلین پروکائین با حلالیت کم در حامل روغنی در طول 24 ساعت جذب می¬شود، با اضافه کردن مقداری املاح پتاسیم و سدیم پنی¬سیلین G به این مخلوط دوز درمانی بلافاصله پس از تزریق ایجاد می¬شود. بنزاتین پن¬سیلین G از پنی¬سیلین¬های طولانی اثر است و جذب آن 7 روز و یا حتی بیشتر به طول می¬انجامد پنی¬سیلین¬ها از جفت عبور می¬کنند و در خون بند ناف و مایع آمنیوتیک نیز منتشر می¬شوند ولی این گروه از آنتی بیوتیک¬ها نمی¬توانند به دستگاه عصبی مرکزی(CNS) نفوذ کنند. غلظتهای زیاد پنی¬سیلین معمولاً در بعضی از اعضای بدن مانند کلیه، کبد و ریه¬ها ایجاد می¬شوند. دفع این داروها از راه کلیه به وسیله فیلتراسیون گلومرولی به میزان 20 درصد و ترشح لوله¬ای به میزان 80 درصد صورت می¬گیرد. مقادیر بسیار کمی از آنها از راه صفرا دفع می¬شوند (به استثناء آمپی¬سیلین و آموکسی سیلین که به میزان زیاد از صفرا دفع می¬شوند). پنی¬سیلین از راه شیر نیز دفع می¬شود. بنابراین باید حتماً زمان پرهیز از مصرف شیر در صورت مصرف این دارو رعایت شود.
موارد مصرف ، مقدار و روش مصرف:
به هر یک از تک نگارهای پنی¬سیلین مراجعه شود.
موارد منع مصرف:
ـ پنی¬سیلین¬ها نباید بصورت داخل وریدی مصرف شوند.
ـ در دامهایی که واکنش ازدیاد حساسیت به پنی¬سیلین نشان داده¬اند، نباید مصرف شود
ـ این داروها نباید همزمان با تتراسایکلین¬ها مصرف شوند چون اثرات متوقف کننده رشد باکتریها (باکتریواستاتیک) در تتراسایکلین¬ها با اثرات باکتریوسیدال (باکتری¬کش) پنی¬سیلین تداخل داشته، از قدرت موثره پنی¬سیلین¬ها می¬کاهد.
ـ پنی¬سیلین¬ها به همراه آمینوگلیکوزیدها در موارد اختلالات کلیوی و به همراه مواد نفروتوکسیک نباید مصرف شوند.

عوارض جانبی:
واکنشهای آنافیلاکتیک و آلرژیک در دامهایی که پنی¬سیلین دریافت کرده¬اند مشاهده شده که گاهی کشنده نیز بوده است. آنافیلاکسی حاد، کلاپس، افزایش ترشح بزاق، لرزش، استفراغ، کهیر، تب، ائوزینوفیلی، نوتروپنی، اگراتولوسیتوز، ترومبوسیتوپنی، لوکوپنی، آنمی و لنفادونوپاتی می¬توانند در دامهای حساس بروز کند کم خونی همولیتیک به دنبال تجویز پنی¬سیلن در بعضی از اسبها مشاهده شده است. تزریق داخل وریدی محلول هایپرتونیک ملح سدیم بنزیل پنی¬سیلین¬ها باعث ایجاد عدم تعادل و تشنج در سگها و گربه¬ها شده است.
پروکائین نیز می¬تواند باعث ایجاد آنافیلاکسی و اختلالات در دستگاه عصبی مرکزی (CNS) شود. حیوانات آزمایشگاهی مثل خوکچه هندی، پرندگان، مارها و لاک¬پشتها به پروکائین پنی¬سیلین حساس می¬باشند. تجویز پنی¬سیلین از راه خوراکی می¬تواند بی¬اشتهایی، استفراغ و اسهال ایجاد کند. تغییرات فلورمیکروبی روده¬ها به دلیل خوراندن پنی¬سیلین باعث ایجاد اسهال می¬شوند.
مانند سایر آنتی¬بیوتیک¬ها مصرف این داروها ممکن است منجر به افزایش رشد عوامل غیر حساس به پنی¬سیلین¬ها مثل قارچها شود که البته جواب ندادن به درمان یا گسترش علائم بالینی جدید پس از درمان از علائم این عارضه جانبی هستند.
ممکن است گاهی واکنشهای آلرژیک پوستی در دامهایی (سگ و گربه) که قبلاً با پنی سیلین درمان شده باشند، مشاهده شود.

PENICILLINPENTAMATE
دسته داروئی
آنتی بیوتیک
اشکال داروئی
Injection: 1.000.000IU
مقدار و روش مصرفک
گاو و است:IU 000،000،5 (1 ویال، 5 تا 10 گرمی یک بار در روز).
بز و گوسفند: IU 000 ، 500 ، 2 روزانه (5/0 یا 1 ویال 5 گرمی یک بار در روز)، تکرار به مدت 1 تا 5 روز با توجه به وضعیت بیمار.
مقدار مصرف پنتامات پنی¬سیلین بطور کلی 20 ـ 10 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن یکبار در روز می¬باشد.

PENSTRESON
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک داخل پستانی (برای گاوهای شیروار)
اشکال داروئی:
10 ml Disposable Syringe:
Penicillin G Procaine:                   300000 IU
Dihydrostreptomycin Sulfate:       300mg
Dexamethason:                                1.5mg
Base to:                                            10g
موارد مصرف:
از این دارو برای درمان اورام پستان در دوره شیرواری استفاده می¬شود.
مقدار و روش مصرف
متعاقب دوشیدن کارتیه¬های عفونی، به هر کاریته آلوده یک سرنگ تجویز شود.
موارد منع مصرف:
ـ در دوره خشکی
ـ در حساسیت به پنی¬سیلین¬ها و آمینوگلیکوزیدها.
عوارض جانبی
ازدیاد حسیاسیت، اختلالات کلیوی و اتوتوکسی¬سیتی

زمان پرهیز از مصرف:
شیر: 72 ساعت.
گوشت: 7 روز.
شرایط نگهداری و احتیاطات:
ـ در جای خشک و تاریک نگهداری شود.
ـ در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
ـ دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

SCOURS STOP
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک
اشکال داروئی:
Water Soluble Powder: Neomycin sulfate: 1g
Pectin                                                            : 2 g
Kaolin                                                           : 97 g
مکانیسم اثر
ـ نئومایسین: از سنتز پروتئین دیواره سلول باکتری جلوگیری نموده و ایجاد وقفه در فعالیت m RNA + formylmethionine + t RNA می¬کند.
ـ کائولین: سموم و توکسین را جذب می¬کند.
ـ پکتین: اثر سینرژیسم با کائولین دارد و یک قشر محافظ در جداره روده ایجاد می¬کند.
موارد مصرف:
ـ درمان اسهال های ساده در حیوانات مختلف.
ـ پیشگیری ودرمان اسهال سفید گوساله¬ها.
ـ درمان عفونتهای معدی ـ روده¬ای و عفونتهای اشریشیاکلی در گاو، اسب، گوسفند و بز.
مقدار و روش مصرف:
یک ساشه 100 گرمی را به لیتر آب آشامیدنی افزده، خوب مخلوط نموده مصرف شود.
بره : 250 میلی لیتر، 2 مرتبه در روز به مدت 3 روز متوالی.
گوساله و کره اسب: 500 ـ 250 میلی لیتر، 3 مرتبه در روز به مدت 3 روز متوالی.
موارد منع مصرف:
این دارو در موارد بروز حساسیت شدید به آمینو گلیکوزیدها و انسداد روده تباید تجویز شود.
تداخل داروئی :
چون تجویز توام نئومایسین با آنتی بیوتیکهای گروه بتالاکتام (پنی سیلین ـ سفالوسپورینها) تاثیر نئوماسین را تشدید می¬نمایند، لذا در این موارد دارو با احتیاط تجویز شود. مصرف همزمان این دارو با سایر آمینوگلیکوزیدها و ویتامین B12 توصیه نمی¬شود.
عوارض جانبی:
به دارویNEOMYCIN مراجعه شود.
زمان پرهیز از مصرف :
گوشت 20 روز.
شرایط نگهداری و احتیاط:
ـ طی درمان، تجویز مقادیر کافی آب آشامیدنی ضروری بوده و جایگزین نمودن الکترولیتها باید مورد توجه باشد
ـ بیش از 3 روز متوالی دارو را مصرف ننمائید.
ـ در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.

TETRACYCLINE HCL
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک.
اشکال داروئی:
Boluses: 100mg and 250mg
Oblets: 500mg
Water Soluble Powder: 20%Oily Injection Solution: 5%
Ophthalmic Ointment: 1%
Topical Ointment: 3%
مکانیسم اثر :
تتراسایکلین از سنتز پرودئین باکتریهای در حال رشد جلوگیری نموده و این عمل را از طریق ممانعت از اتصال آمینواستیل ترانسفرریبونوکلئیک اسید (aa – TARNA) بر روی ریبوزوم (واحد 302 ریبوزومال) اعمال می¬نماید. از طرفی این دارو باعث کاهش تبدیل گلوتامات به پروتئین سلولی شده و از این طریق از رشد باکتریها جلوگیری می¬نماید. به نظر می¬رسد تتراسایکلین¬ها برروی واحد 50S ریبوزومها نیز اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذ¬پذیری باکتریهای حساس می¬شوند.
فارماکوکینتیک:
متعاقب تجویز خوراکی تتراسایکلین¬ها در دامهای گوشتخوار، دارو به سهولت از معده و قسمتهای ابتدایی روده کوچک جذب شده و در حدود 4ـ2 ساعت بعد از مصرف دارو، بالاترین غلظت خونی را ایجاد می¬نمایند. این سطح خونی تا 6 ساعت و یا بیشتر ادامه می¬یابد قسمتی از تتراسایکلین¬ها توسط کبد تغلیظ شده و از طریق صفرا دفع می¬شوند و مجدداً توسط روده¬ها جذب می¬شوند(گردش کبدی ـ روده¬ای). تتراسایکلین متعاقب تجویز خوراکی آن در گوسفند به آهستگی و بطور ناقص جذب می¬شود.
غلظت تتراسایکلین در پلاسما پس از تزریق آن از طریق عضلانی ظرف 15 دقیقه ایجاد شده و در عرض 1 ساعت به حداکثر می¬رسد. غلظت خونی در حدود 12 ساعت باقیمانده و حدوداً 24 ساعت پس از تزریق دارو به تدریج غلظت آن کاهش می¬یابد تا اینکه فقط مقادیر جزئی آن در خون باقی می¬ماند. بطور کلی تتراسایکلین¬ها در سراسر بدن منتشر شده و در کلیه ، کبد، طحال و ریه در بالاترین غلظت خود یافت می¬شوند. داروهای این کروه در نواحی فعال استخوان سازی ذخیره می¬شوند، همچنین از سد جفت عبور کرده و غلظت آنها در خون جنین حدود نصف غلظت آن در خون مادری است. تتراسایکلین¬ها به داخل مایع مغزی ـ نخاعی نیز منتشر می¬شوند و غلظت آنها در سایر مایعات بدن (بزاق، جنب و مفاصل) نسبتاً پایین است. همچنین در داخل مایع پروستات نیز منتشر می¬شوند، ولی انتشار آنها در دستگاه عصبی مرکزی محدود و ناچیز است.
تتراسایکلین¬ها بطور عمده توسط کلیه¬ها به داخل ادرار ترشح می¬شوند و دفع آنمها از طریق کلیه¬ها به آرامی صورت می¬گیرد و این مسئله باقی ماندن این آنتی بیوتیک¬ها را در بدن برای مدت طولانی باعث می¬شود. نیمه عمر تتراسایکلین 5/8 ساعت تجویز تتراسایکلین¬ها در غذا یا آب آشامیدنی طیور باعث می¬شود که این آنتی بیوتیکها تا 6 روز پس از قطع مصرف از طریق تخم مرغ دفع شوند. همچنین تتراسایکلین¬ها در بدن با یونهای کلسیم، آلومینیوم، منیزیم، آهن و مس ترکیب و متصل شده و سبب شلاته (chelating) شدن آنها در بدن به ویژه در دستگاه گوارش می¬شوند و به این ترتیب مانع از جذب این املاح می¬شوند.
موارد مصرف
برای کسب آگاهی به داروی OXYTETRACYCLINE مراجعه شود.
مقدار و روش مصرف
ـ تتراسایکلین 20% (پودر محلول در آب:
این دارو طریق آب آشامیدنی و یا شیر تجویز می¬شود.
طیور: 500 گرم در 200 لیتر آب آشامیدنی ، به مدت 5ـ3 روز.
گوساله:20 ـ 5/12 گرم برای هر 100 کیلو گرم وزن بدن دام در روز،میزان مورد نیاز را در آب یا شیر حل کنید. در صورت امکان میزان مصرف روزانه دردو نوبت تجویز شود (صبح و شب) طول درمان 7ـ5 روز
ـ قرصهای خوراکی 100 و 250 میلی گرمی:
سگ و گربه: mg/kg 20 و 3 بار در روز، به مدت 5 ـ3 روز.
گوسفند و بز: mg/kg 55 ـ 10، یکبار در روز به مدت 5 ـ 3 روز.
طیور خانگی وکبوتر:250 میلی گرم در یک لیتر آشامیدنی.
ـ ابلت داخل رحمی 500 میلی گرمی
ابلت داخل رحمی را در شرایط غیر آلوده با رعایت. اصول بهداشتی و با استفاده از دستکش و پس از ضد عفونی نمودن محل ورود، داخل دستگاه تناسلی قرار دهید.
گاو: 2ـ 1 ابلت رحمی و در صورت لزوم 48 ساعت بعد تکرار نمائید.
گوسفند و بز: 1ـ 5/0 ابلت رحمی.

موارد منع مصرف:
این دارو موارد نارسائی کبدی و کلیوی و در موارد حساسیت به تتراسایکلین¬ها نباید مورد استفاده قرار گیرد.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت گوسفند و بز: 20 روز
گوشت  طیور: 5 روز.
شرایط نگهداری و احتیاطات:
ـ مصرف مقادیر زیاد تتراسایکلین باعث بروز علائم نفروتوکسیک می¬شود.
ـ در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.
ـ دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
TETRA-DELTA
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک داخل پستانی (برای گاوهای شیروار)
اشکال داروئی:
10 ml Disposable Syringes:
Novobiocin Sodium: 100mg
Neomycin: 150mg
Penicillin G Procaine: 100.000IU
Dihydrostreptomycin Sulfate: 125mg
Prednisolone: 10mg
موارد مصرف:
برای درمان عفونتهای پستانی در گاوهای شیری با تاثیر ضد التهابی (خاصیت ضد التهابی این دارو مربوط به پردنیزولون می¬باشد) استفاده می¬شود. نووبیوسین موجود در این ترکیب تاثیر کامل و ویژه¬ای روز استافیلوکوکهای مولد پنی سیلیناز و مقاوم به آنتی بیوتیکهای دیگر دارد.

مقدار و روش مصرف:
پس از دوشیدن، پستانهای عفونی را شسته و ضد عفونی نمائید. سپس محتویات یک سرنگ را در هر یک از پستانکها وارد کنید. معمولاً مصرف یک سرنگ (10 میلی لیتری) برای درمان پستان عفونی موثر و کافی است. در موارد عفونت شدید، درمان را می¬توانید در فاصله 48 ـ 24 ساعت بعد تکرار نمائید.
موارد منع مصرف:
در حساسیت به آمینوگلیکوزیدها و در دوره خشکی مصرف نشود.
شرایط نگهداری و احتیاطات:
ـ  پیش از مصرف، دارو را به خوبی تکان دهید.
ـ در شرایطی که وضع پستانک مناسب باشد وارد کردن جزئی سر سرنگ (قسمت سفید و کوتاه) به داخل کارتیه موجب حفظ مکانیسم دفاعی طبیعی میزبان شده و از انتقال اجرام بیماریزای اطراف به داخل پستان جلوگیری می¬گردد.
TIAMULIN
دسته دارویی:
آنتی بیوتیک.
اشکال داروئی :
Water Soluble Powder: 45%
مکانیسیم اثر:
تیامولین از گروه باکتریواستاتیکها بوده، مانع از سنتز پروتئین توسط باکتری¬ها می¬شود. این دارو میل ترکیبی بسیار زیادی برای اتصال به تحت واحد S50 ربیوزوم باکتری دارد و به این ترتیب باعث ایجاد گسستگی در زنجیره پپتیدی سنتز شده توسط باکتری شده، اثر باکتریواستاتیکی خود را اعمال می¬کند.
فارماکوکینتیک:
متعاقب مصرف خوراکی این دارو، میزان جذب آن به بیش از90 درصد می¬رسد که بیشتر از جذب تایلوزین می¬باشد. حداکثر غلظت سرمی تیامولین پس از 4 ساعت حاصل می¬شود. این دارو در کبد متابولیزه شده و در سراسر بدن پخش و منتشر می¬شود دفع این دارو بعد از 24 ساعت از طریق صفرا صورت می¬گیرد.

موارد مصرف:
تیامولین آنتی بیوتیکی وسیع الطیف بوده که بر علیه گونه¬های مختلف مایکوپلاسما و ترپونما موثر می¬باشد. از این دارو برای پیشگیری و درمان عفونتهای دستگاه تنفسی طیور بخصوص CRD ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیکوم استفاده می¬شود. از جمله میکروارگانیسم¬هایی که تیامولین بر آنها تاثیر قاطع دارد می¬توان به مایکوپلاسما هیوپنومونیه، مایکوپلاسماهیورینیس، مایکو پلاسماهیوسینوویه، مایکوپلاسمادیس پار، مایکوپلاسمابوی رینیس، مایکوپلاسما بوویس، مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، مایکوپلاسمات سینوویه ، مایکوپلاسما مله آگریدیس، گونه¬های مختلف اوروپلاسما، لپتوسپیرا، ترپونما هیودیسنتری، استافیلوکوکها،؛ استرپتوکوک¬ها، کلستریدیوم پرفرینژنس، لیستریا مونو سیتوژنز، کورینه باکتریوم پیوژنز ، پاستورلاها، کلبسیلاپنومونیه، هموفیلوس، فوزوباکتریوم نکروفوروم، باکتریوئیدس و کمپیلوباکتر اشاره کرد. از آنجا که تیامولین بر بسیاری از باکترهای گرم مثبت و گرم منفی موثر می¬باشد بنابراین از آن به منظور درمان سینوویت عفونی طیور، کوریزا و عفونتهای دستگاه تنفسی به ویژه عفونتهای ناشی از باکترهای گرم مثبت استفاده می¬شود.
مقدار و روش مصرف:
ـ درمان CRD، کوریزا وسنوویت طیور:mg/kg 30 در مرغهایی که حدود 700 گرم وزن داشته و روزانه 90 میلی لیتر آب مصرف می¬کنند. در مورد جوجه¬هایی که متوسط وزن آنها 40 گرم و مصرف روزانه آب آشامیدنی در آنها 20 میلی لیتر است مقدار mg/kg 60 توصیه می¬شود.
ـ روش عملی برای کنترل و پیشگیری از عفونتهای مایکوپلاسمایی در هفته اول زندگی جوجه¬ها عبارت است از حل کردن یک ساشه 100 گرمی در 400 لیتر آب آشامیدنی، با توجه با شدت آلودگی محیط دوره مصرف دارو می¬تواند 5ـ3 روز ادامه پیدا کند. برای مرغها پس از انجام هر واکسیناسیون و استرس یک ساشه 100 گرمی را در 400 لیتر آب آشامیدنی حل کرده و به مدت 3 ـ تا 2 روز در اختیار طیور قرار داده می¬شود
ـ برای درمان عفونتهای مایکوپلاسمایی و عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم مثبت کهب ه تیامولین حساس می¬باشند باید یک ساشه 100 گرمی را در 200 لیتر آب آشامیدنی حل کرده و سپس در اختیار طیور قرار داد. البته طول درمان زیر نظر دکتر دامپزشک بوده و معمولاً 5ـ 3 روز می¬باشد.
موارد منع مصرف
ـ در نشخوار کنندگان بالغ به دلیل تخریب دارو در دستگاه گوارش، مصرف خوراکی آن توصیه نمی¬شود.
ـ تجویز تیامولین در ماه آخر آبستنی ممنوع است.
ـ مصرف همزمان دارو با داروهای ضد کوکسیدیوز مانند موننسین، سالینومایسین، لازالوسید و ناراسین ممنوع است.
تداخل داروئی:
چنانچه تیامولین همراه با کلرتتراسایکلین استفاده شود، به دلیل سینرژیسم این دو آنتی بیوتیک به ویژه در درمان پنومونی آنزئوتیک بسیار موثر و مفیدتر خواهد بود.
تیامولین را نباید 7 روز قبل از دوره درمان تا 7 روز بعد از آن با سایر داروهای ضد کوکسیویوز مانند موننسین، نارسین، سالینومایسین و لازالوسید تجویز نمود، زیرا باعث تاخیر در رشد و احتمالاً مرگ طیور می¬شود.
عوارض جانبی
از عوارض جانبی این دارو رشد عوامل بیماریزای غیر حساس نسبت به این دارو نظیر قارچها و کپک¬ها می¬باشد. تجویز مقادیر توصیه شده تیامولین در طیور هیچ گونه عوارض جانبی ایجاد نمی¬کند
زمان پرهیز از مصرف:
شیر و گوشت دامها: 5 روز.
تخم مرغ و گوشت طیور: به ترتیب 3 و 10 روز.
شرایط نگهداری و احتیاطات:
ـ چنانچه از پودر محلول در آب تیامولین 45 درصد برای پیشگیری از بیماری CRD در طیور استفاده می¬شود، یک بسته 100 گرمی را باید در 200 لیتر آب آشامیدنی حل نمود این مقدار برای مصرف 12 هزار جوجه یک روزه به مدت 3 روز کافی خواهد بود. در صورت وجود خطر عفونتب در چهارمین، نهمین و بیستمین هفته تجویز دارو تکرار شود. به همین ترتیب چنانچه از داروی مذکور برای هزار جوجه 8 هفته و یا برای 400 ـ 300 پولت کافی است که البته باید به مدت حداقل 3 ـ 2 روز متوالی مصرف شود.
ـ از استنشاق هوای آلوده به تیامولین خودداری شود.
ـ به منظور جلوگیری از بروز حساسیت پوستی نظیر خارش باید از تماس دارو با پوست یا غشاء مخاطی به هنگام حل کردن آن در آب خودداری شود.
ـ در صورتیکه پس از 5 روز درمان، بهبودی حاصل نشد، طیور را مجدداً باید مورد معاینه قرار داد.
ـ تیامولین را باید به صورت روزانه تهیه نمود، به گونه¬ای که حداکثر در مدت 12 ساعت پس از آماده شدن به مصرف برسد.
ـ به منظور تهیه محلول تیامولین توصیه می¬شود که محتوی هر پاکت 100 گرمی را ابتدا در چند لیتر آب ولرم (حدود 40 درجه ) ریخته، چند دقیقه به هم زد تا کاملاً حل شود و سپس محلول حاصل به مخزن آب آشامیدنی طیور که میزان مصرف آن قبلاً تعیین شده است اضافه شود.
ـ پس از تجویز دارو باید بلافاصله آب آشامیدنی بدون دارو در اختیار طیور قرار گیرد.
ـ از قرار دادن دارو در مکانهای مرطوب خودداری شود.
ـ دارو باید در حرارت معمولی و به درو از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
TILMICOSIN PHOSPHATE
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک
اشکال داروئی:
Solution for injection: 300 mg/ml
مکانیسم اثر:
تیل مایکوزین از گروه ماکرولیدها بوده و با مهار سنتز پروتئین باعث از بین رفتن باکتری¬ها می¬شود. این دارو از غشاء سلولی باکتری به درون آن نفوذ کرده و به جزء S50 ریبوزومهای باکتری یا نزدیک محل دهنده یا P  متصل می¬شود، بنابراین پیوند t – RNA را به محل دهنده یا P مسدود می¬کند و بدین ترتیب از انتقال پپتیدها از محل پذیرنده یا A به محل دهنده یا P جلوگیری کرده و متعاقب آن ساخت پروتئین مهار می¬شود.
فارماکوکینتیک:
یک ساعت پس از تزریق دوز واحد زیر جلدی به مقدار mg/kg 10در گاو، حداکثر غلظت سرمی دارو حاصل می¬شود و پس از 3 روز می¬توان مقادیر قابل اندازه گیری دارو را در سرم مشخص نمود. با این حال غلظت دارو در ریه حداقل برای مدت 3 روز بالاتر از 95 درصد حداقل غلظت بازدارنده (MIC) پاستورلاهمولیتیکا باقی می¬ماند. در یک مطالعه انجام شده با تیل مایکوزین رادیواکتیو نشان داده شده است که طی 21 روز پس از تزریق، 24 درصد از دارو از طریق مدفوع دفع می¬شود.
موارد مصرف:
در درمان بیماری تنفسی گاو (BRD) با عامل پاستورلاهمولیتیکا بکار رفته و در شرایط آزمایشگاهی بیشتر علیه میکروارگانیسم¬های گرم مثبت و برخی از اجرام گرم منفی و گونه¬های متعددی از مایکوپلاسماها موثر می¬باشد.
مقدار و روش مصرف:
گاو: mg/kg 10، زیر جلدی(1 میلی لیتر به ازاء 30 کیلوگرم وزن بدن).
ـ در هر محل بیش از 15 میلی لیتر دارو تزریق نشود.
ـ در صورتیکه پس از 48 ساعت هیچ¬گونه بهبودی مشاهده نشد، تشخیص اولیه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
موارد منع مصرف:
ـ در انسان استفاده نشود، زیرا ممکن است باعث مرگ شود.
ـ در گوساله¬های گوشتی، گوساله¬های زیر 1 ماه و گوساله¬هایی که تنها از شیر جهت تغذیه استفاده می¬کنند مصرف نشود.
ـ در گاوهای شیری استفاده نشود، زیرا ممکن است باعث ورود دارو به شیر شود.
ـ به جز گاو در دامهای دیگر استفاده نشود.
ـ به صورت داخل وریدی استفاده نشود زیرا ممکن است باعث مرگ شود.
ـ برای مصرف این دارو از سرنگهای اتوماتیک استفاده نشود.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت 28 روز.
====================================================================

TYLOSIN
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک.
اشکال داروئی:
Solution for injection         : 5% and 20% (as Base)
Tyrosine Tart ate                   : Water-Soluble Powder (100% Tylosin Base)
Tylosin Phosphate Premix: 250g Tylosin Base Activity per kg.

مکانیسم اثر:
تایلوزین از گروه ماکرولیدها بوده که با اتصال به تحت واحد S50 ربیوزوم، سنتز پروتئین را در باکتری متوقف می¬کند.
فارماکوکینتیک:
تایلوزین از راه خوراکی و تزریقی به خوبی جذب می¬شود. در نوع خوراکی بیشترین قسمت جذب دارو از روده می¬باشد و ملح تارتارات، بهتر از ملح فسفات جذب می¬شود. تایلوزین پس از تزریق به سرعت جذب می¬شود و انتشار این دارو در بدن به خوبی انجام می¬شود. این دارو به مایع مغزی ـ نخاعی (CFS) نفوذ نمی¬کند. 8 ساعت بعد از تزریق غلظت تایلوزن موجود در شیر تقریباً 4 برابر غلظت آن در خون می¬باشد. میزان تایلوزین موجود در بافت ریه نیز چندین برابر مقدار موجود در سرم می¬باشد. دفع تایلوزین از طریق صفرا و ادرار انجام می¬گیرد.
موارد مصرف:
تایلوزین برای درمان عفونتهای ناشی از باکترهای گرم مثبت مانند استافیلوکوکها، استرپتوکوکها، کورینه باکتریومها و برخی از میکروبهای گرم منفی (به جز کلی فرمها)، اسپیروکیت¬ها، کلامیدیاها و به خصوص مایکوپلاسماها مورد استفاده قرار می¬گیرد بطور کلی این دارو به منظور پیشگیری و درمان بمیاریهای زیر کاربرد درمانی دارد

گاو و گوساله:
پنومونی، پنوموآنتریت، دیفتری گوساله¬ها، پلوروپنومونی واگیر، آرتریت، گندیدگی سم، عفونت رحم و ورم پستان ناشی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی.
گوسفند: آگالاسی مسری و حاد ناشی از مایکوپلاسما آگالاکتیه، پنومونی و ورم پستان
بز: پلوروپنومونی واگیر بزان ناشی از مایکوپلاسما میکوئیدس واریته کاپری.
سگ و گربه:
عفونتهای فوقانی و تحتانی دستگاه تنفس، تورم گوش خارجی، عفونتهای مربوط به اعمال جراحی.
طیور:
ـ درمان CRD جوجه¬ها و پیشگیری از CRD هنگام واکسیناسیون و سایر استرسهای وارده (ملح تارتارات)
ـ درمان کمکی سینوویت عفونی (IS) در بوقلمونها و جلوگیری از نوع تنفسی IS (ملح تارتارات)
ـ تسریع افزایش وزن و بهبود بازده غذایی در جوجه¬ها و مرغهای تخمگذار (نوع افزودنی به غذا).
ـ کمک به کنترل CRD ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در جوجه¬های گوشتی و پولت¬ها
مقدار و روش مصرف:
تایلوزین تزریقی:
گاو و گوساله          : روزانه mg/kg حداکثر به مدت 5 روز بصورت تزریق داخل عضلانی
گوسفند و بز          : روزانه mg/kg حداکثر به مدت 5 روز بصورت تزریق داخل عضلانی
سگ و گربه            : روزانهmg/kg20-10  بصورت عضلانی تا قطع علائم بیماری
موارد منع مصرف:
ـ در طیور تخمگذار که تولید آنها به مصرف انسان می¬رسد استفاده نشود.
ـ در انسان مصرف نشود
ـ در اسبها و تک سمیها مطلاقاً استفاده نشود، زیرا ممکن است باعث مرگ حیوان شود
ـ در گاوهای شیری در هنگام شیرواری استفاده نشود
ـ در گوساله¬های گوشتی استفاده نشود
تداخل داروئی:
تایلوزین ممکن است سطح سرمی دیژیتال را بالا ببرد

عوارض جانبی:
بی اشتهایی، اسهال و درد در محل تزریق

VIRGINIAMYCIN
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک محرک رشد.
اشکال داروئی:
Premix: 10%
مکانیسم اثر:
ویرجینیا مایسین بطور اختصاصی بر باکتریهای گرم مثبت اثر می¬کند و همانند سایر آنتی بیوتیکها این دارو باعث تغییر در فلور میکروبی روده¬ها می¬شود. این عمل با جلوگیری از سنتز پروتئین در داخل پیکر میکروب¬هایی که با تکثیر آنها جدار روده ضخیم می¬شود. انجام می¬گیرد. بدین ترتیب جدار روده به حال عادی بازگشته، جذب مواد غذای بهتر و بیشتر انجام می¬شود و در نتیجه ضریب تبدیل مواد غذایی کاهش می¬یابد (این دارو از طریق اتصال به تحت واحد 235 ربیوزوم باکتری، از سنتز پروتئین توسط باکتریها ممانعت به عمل می¬آورد). ویرجینیا مایسین باعث کاهش تولید اسیدلاکتیک، اسیدهای چرب فراز، آمونیاک و آمین¬هایی که توسط میکروب¬ها تولید می¬شوند گردیده، در نتیجه از  اثرات سمی آنها کاسته می¬شود و با کند نمودن حرکات روده موجب افزایش جذب پروتئین¬ها، چربی¬ها و کربوهیدرات¬ها می¬شود.
فار ماکوکینتیک:
ویرجینیامایسین آنتی بیوتیکی است که توسط استرمایسس ویرجینیه تولید می¬شود عموماً این دارو از طریق دستگاه گوارش جذب نمی¬شود. بنابراین تاثیر خود را در فلور میکروبی دستگاه گوارش برجای می¬گذارد. این آنتی بیوتیک دارای اثر باکتریوسیدال بوده، دارای 2 بخش S . Mمی¬باشد که هر کدام به تنهایی دارای اثر باکتریواستاتیکی هستند و سینرژیسم آنها با یکدیگر سبب اثر بکاتریوسیدال ویرجینیامایسین می¬شود و به این ترتیب قدرت موثره آن نیز 100 برابر افزایش می¬یابد.
تناسب قسمت M به بخشS تقریباً چهار به یک بوده که البته بخش M در حد بسیار زیادی در شکمبه نمی¬شود. متابولیزه حاصله از متابولیسم بخش M نیز تا حدودی دارای فعالیت ضد میکروبی هستند.
موارد مصرف:
ویرجینیا مایسین در مرغ گوشتی، مرغ تخم¬گذار، مرغ مادر و نیز بوقلمون و گوساله جهت حصول نتایج ذیل مصرف می¬شود:
ـ افزایش وزن تخم مرغ و پررنگ کردن زرده آن.
ـ کاهش ضایعات جوجه کشی.
ـ بهبود کیفیت تخم مرغ و پوسته آن
ـ کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش سرعت رشد.
ـ کاهش تلفات و وازده¬ها، به علت جذب بهتر غذا.
ـ افزایش قدرت باروری تخم مرغهای نطفه دارو افزایش قدرت تولید گوشت و تخم مرغ.
ـ کاهش موارد ابتلاء دام و طیور به بیماری¬های عفونی.
ـ این دارو برای درمان بیماریهای باکتریایی حیوانات اهلی استفاده نمی¬شود هر چند که این آنتی بیوتیک دارای طیف اثر وسیعی می¬باشد، اما مورد مصرف اصلی آن به عنوان افزایش دهنده رشد دام و طیور می¬باشد.
ـ ویرجینیامایسین برضد باکترهای گرم مثبت موثر بوده، از آن به منظور درمان عفونتهای حاصله از گونه¬های مختلف هموفیلوس و نیسریا می¬توان استفاده نمود
همچنین دارای فعالیت اندکی در برابر پروتوزوآها نظیر گونه¬های مختلف توکسوپلاسما می¬باشد و به این ترتیب برای درمان اسهال در گله مورد استفاده قرار می¬گیرد.
مقدار و روش مصرف:
گوساله     :تا 26 هفتگی800 ـ 50 گرم در هر تن غذا(مخلوط با غذای جانشین شونده شیر)
بوقلمون: تا 26 هفتگی 200 ـ 50 گرم در هر تن غذا.
مرغ تخم¬گذار و مرغ مادر: در تمام مدت تخمگذاری 800 تا 200 گرم در هر تن غذا.
جوجه¬های گوشتی: تا 8 هفتگی 200 ـ 50 گرم در هر تن غذا.
در تمام موارد فوق طریق تجویز دارو به صورت مخلوط با غذا بوده و باید دارو، بطور یکنواخت با غذا مخلوط شود.
موارد منع مصرف:
ویرجینیا مایسین را نباید همزمان با سایر داروهای افزاینده رشد در غذای دام و طیور استفاده نمود.
تداخل داروئی:
تا به حال گزارشی مبنی بر خاصیت سینرژیسمی ویرجینیامایسین با سایر آنتی بیوتیکها منتشر نشده است ولی به هر حال نباید هزمان با سایر داروهای افزاینده رشد مورد مصرف قرار گیرد.
عوارض جانبی:
گزارشی نشده است.
زمان پرهیز از مصرف:
ندارد.

INTRAMYCIN
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک.
اشکار داروئی:
Injection: Penicillin benzyl Procaine      : 20.000.000 IU
Dihydrostreptomycin (Sulfate)             :20g
Excipiat                                                   : 100ml
مکانیسم اثر و فارماکوکینتیک:
برای  کسب آگاهی به داروی پنی سیلین G پروکائین و دی هیدرواسترپتومایسین مراجعه شود.
موارد مصرف:
ترکیب پنی سیلین + استرپتومایسین در عفونتهای  حاصل از باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت در اسب، گاو، گوسفند، بز، سگ و گربه اثر بالایی دارد. از این ترکیب می‌توان در موارد ذیل بکار برد:
ـ عفونتهای بعد از عمل جراحی.
ـ عفونتهای بند ناف.
ـ عفونتهای دستگاه تنفسی (برونشیت، پنومونی و تراکئیت).
ـ عفوتهای دستگاه گوارش (اسهال¬ها و آنتریت ها).
ـ عفونتهای دستگاه گوارش (اسهال ها و آنتریت ها).
ـ عفونتهای دستگاه ادراری ـ تناسلی (عفونت مثانه، متریت و عفونتهای پستانی).
ـ عفونتهای پوست و بافتهای  نرم (آبسه، عفونتهای دست و پا، مفاصل و زخمها).
مقدار و روش مصرف:
تزریق زیر جلدی و یا داخل عضلانی:
گاو، اسب، گوسفند و بز: mg1 به ازاء هر 10 کیلوگرم وزن بدن برای بالغین mg5/1 به ازاء هر 10 کیلوگرم وزن بدن برای قبل از بلوغ.
سگ و گربه: mg1 به ازاء هر 5 کیلوگرم وزن بدن.
درمان به مدت 5ـ3 روز ادامه یابد.
درمان پرهیز از مصرف:
گوشت 30 روز، شیر 30 روز .

INTROCIL
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک
اشکال داروئی:
Oral Solution: Colistin Sulphate      : 200.000 IU
Spectinomycine                                         : 20mg
مکانیسم اثر:
کلیستین یک آنتی بیوتیک از خانواده پلی میکسینها می‌باشد که در درمان عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم منفی از جمله پسودوموناز، E.Coli پروتئوس، سالمونلا و غیره به کار می‌رود. برای اطلاعات بیشتر به داروی Colistin مراجعه شود.
فارماکوکینتیک:
این دارو به میزان کمی از دستگاه گوارش جذب می‌شود. در نتیجه اگر از طریق خوراکی برای درمان عفونتهای دستگاه گوارش استفاده شود نسبتاً فاقد اثرات جانبی می‌باشد. اسپکتینومایسین یک آنتی بیوتیک آمینوسیکلیتول وسیع الطیف می‌باشد که بر روی باکتریهای گرم منفی از جمله پروتئوس، سالمونلا، کلبسیلا، E.Coli و باکترهای گرم مثبت از قبیل استافیلوکوک¬ها، استرپتوکوکها موثر می‌باشد. این دارو از لحاظ ساختمانی شبیه آمینوگلیکوزیدها می‌باشد و بسیاری از خصوصیاتشان مشترک است. ول اثرات منفی اسپکتینومایسین کمتر از آمینوگلیکوزیدها می‌باشد. اسپکتینومایسین بر روی اعصاب شنوایی و کلیه¬ها اثر منفی ندارد. نفوذ آن به داخل بافتهای شنوایی حداقل می‌باشد و تنها هنگام وجود یک التهاب فعال می‌تواند وارد مایع مغزی ـ نخاعی شود.
موارد مصرف:
عفونتهای میکروبی دستگاه گوارش در بره¬ها و بزغاله¬ها.

موارد و روش مصرف:
2 دز به ازاء هر 6ـ5 کیلوگرم وزن بدن، دو بار در روز به مدت 3 روز.
زمان پرهیز از مصرف:
برای گوشت تا 7 روز.

KANACLOX
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک داخل پستانی (برای گاوهای خشک).
اشکال داروئی:
10ml Disposable Syringes: Kanamycin as Sulphate: 100mg
Cloxacillin Benzathine                                                        : 1000mg
Procaine Penicillin G                                                          : 300.000 IU

مکانیسم اثر:
مصرف همزمان بنزیل پنی سیلین و آمینوگلیکوزیدها (مانند کانامایسین) بر علیه بسیاری از باکتریهای گرم مثبت و برخی از اجرام گرم منفی و حتی باکتریهای مولد پنی سیلیناز (مانند استافیلوکوکوس آرئوس) اثر سینرژیسم دارد. در این ترکیب بنزیل پنی سیلیناز با دخالت  در آخرین مرحله سنتز پپتیدوگلیکان دیواره باکتری مانع ساخته شدن دیواره سلولی شده و باعث نفوذ کانامایسین به داخل باکتری و ایجاد اختلال در ساخت پروتئینها در ارگانیسمهای حساس شده و بدین ترتیب اثر باکتری کشی خود را ظاهر می‌کند.
فارماکوکینتیک:
پروکائین بنزیل پنی سیلین از پنی سیلین¬های بلند اثر بوده، پس از تزریق به داخل پستان طی چند ساعت اولیه جذب مقداری از آن صورت می¬گیرد. زمانی که پنی سیلین¬ها به داخل کارتیه¬های آلوده تزریق شوند غلظت¬های سرمی بیشتری ایجاد کرده، توسط سرم موجود در بین کارتیه¬ها منتقل می‌شوند. دفع پنی سیلین¬ها از طریق ادرار صورت گرفته و مقادیر بسیار کمی از آنها از صفرا دفع می¬شوند.
پنی سیلین از طریق شیر نیز دفع می¬شود. کانامایسین از گروه آمینوگلیکوزیدها بوده و دارای نفوذپذیری کمی با مایعات داخل سلولی می¬باشد که مربوط به حلالیت کم آنها در چربی¬ها بوده و به همین دلیل غلظت کمی در شیر و سرم ایجاد می¬کند. دارای نیمه عمر کوتاه (2ـ1 ساعت) بوده، دفع آن عمدتا از طریق کلیه¬ها و از ادرار صورت می¬گیرد.
موارد مصرف:
برای درمان ورم پستان تحت بالینی در گاوهای خشک که توسط باکتریهای استافیلوکوکی و اشریشیاکلی ایجاد می¬شود و پیشگیری از عفونت کورینه باکتریوم پیوژنز مورد استفاده قرار می¬گیرد.
مقدار و روش مصرف:
برای درمان کارتیه مبتلا، شیر آن باید به طور کامل تخلیه شود. با استفاده از یک پارچه تمیز که به ماده ضدعفونی کننده آغشته است نوک سر پستانک و مجاری آنرا تمیز نموده سپس یک سرنگ دارو را به طور کامل در کارتیه تزریق نموده و با ماساژ دادن کارتیه به طرف بالا، دارو به طرف غده پستان هدایت شود.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت: یک روز پس از دومین شیردوشی.
شیر: 6 هفته.

KANAMYCIN INJECTOR
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک داخل پستانی (برای گاوهای شیروار).
اشکال داروئی:
10ML Disposable Syringes: Kanamycin Sulphate: 50mg
Procaine Penicillin G                                              : 100.000IU
Prednisolone Acetate                                             : 40mg
مکانیسم اثر و فارماکوکینتیک:
مشابه داروی KANACLOX می¬باشد.
موارد مصرف:
در دوره شیرواری در اورام پستان ناشی از استافیلوکوک طلائی، استرپتوکوک آگالاکتیه و اشریشیاکلی که از عوامل اصلی اورام پستان هستند استفاده می¬شود و به دلیل خواص ضد التهابی پردنیزولون (از گروه کورتونهای متوسط الاثر) این پماد در درمان ورم پستانهای سخت و فیبری شده نیز قابلیت مصرف دارد. از دیگر موارد مصرف این ترکیب می¬توان به کاربرد آن در درمان التهاب گوش خارجی در سگ و گربه اشاره نمود.

مقدار و روش مصرف:
قبل از مصرف دارو نوک پستان¬ها را تمیز و ضدعفونی نموده، شیر داخل کارتیه¬ها تخلیه شود (در موارد حاد برای این منظور می¬توان 40ـ20 واحد اکسی توسین به صورت وریدی یا عضلانی تزریق نمود). سپس یک سرنگ دارو را به طور کامل در کارتیه تزریق نموده و با ماساژ دادن کارتیه به طرف بالا، دارو را به طرف غده پستان هدایت شود.
درمان بعد از 24 ساعت قابل تکرار می¬باشد. حداقل تا 6 ساعت پس از مصرف دارو از نوشیدن شیر خودداری شود.
موارد منع مصرف:
در دام¬هایی که واکنش ازدیاد حساسیت به پنی¬سیلین نشان داده¬اند با احتیاط مصرف شود.
تداخل داروئی:
از مصرف همزمان با تتراسایکلین¬ها خودداری شود. در موارد اورام پستان حاد و وجود تب با نظر دکتر دامپزشک استفاده از آنتی¬بیوتیک متناسب با ترکیب پستانی به صورت عضلانی یا وریدی می¬تواند در بهبود بیماری تأثیر داشته و نیز به منظور انجام درمان¬های حمایتی از مایع درمانی، دگزامتازون و یا ضد التهاب¬های غیراستروئیدی می¬توان استفاده نمود.

عوارض جانبی:
واکنش¬های آنافیلاکتیک و آلرژیک ممکن است در دام¬های حساس به پنی¬سیلین مشاهده شود.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت: 6 روز، شیر: 4 روز.
============================================================

KITASAMYCIN
دسته داروئی:
Water Soluble Powder: 100 %( as tartrate).
مکانیسم اثر:
کیتازامایسین از آنتی¬بیوتیکهای ماکرولید بوده، با اتصال به جزء 50S ریبوزوم در باکتری¬ها سبب مهار ساخت پروتئین می¬شود. این دارو بیشترین تأثیر را بر باکتری¬های گرم مثبت، اسپیروکیت¬ها و بخصوص انواع مایکوپیلاسماها دارد.
فارماکوکینتیک:
کیتازامایسین پس از مصرف خوراکی، به سرعت جذب بدن طیور شده و با انتشار وسیع به غلظت بالایی در خون و بافتها می¬رسد. غلظت این دارو در کبد، طحال، ریه و کلیه بیشتر از غلظت آن در سرم می¬باشد. کیتازامایسین در بافتهای فوق برای مدت صورت طولانی¬تر (حدود 16 ساعت) یافت می¬شود. دفع دارو اساساً از طریق صفرا و در نهایت مدفوع بوده، مقدار کمی از آن نیز از کلیه¬ها دفع می¬شود. این دارو حتی پس از تجویزهای مکرر در بدن انباشته نمی¬شود.
موارد مصرف:
کیتازامایسین برای درمان  پیشگیری از CRD طیور و به عنوان محرک رشد و افزایش بازده خوراک طیور به کار برده می¬شود.
مقدار و روش مصرف:
پیشگیری:
100 گرم پودر کیتازامایسین در 200 لیتر آب آشامیدنی روزانه طیور، به دت 3ـ1 روز. به این ترتیب که در جوجه¬های گوشتی یک بار در روز دوم زندگی و سپس هنگام واکسیناسیون دوم (حدود 22 روز پس از بیرون آمدن از تخم) تکرار می¬شود. در پولتهای جایگزین و تخمگذار، پیشگیری در روز دوم و هفته¬های 4، 8، 12 و همچنین روزهای انجام واکسیناسیون، خوراندن کیتازامایسین تکرار می¬شود.
درمان:
100 گرم پودر کیتازامایسین در 200 لیتر آب آشامیدنی، به مدت 5 روز.

زمان پرهیز از مصرف:
تخم مرغ: 4 روز.
گوشت جوجه¬های گوشتی: 1 روز.
شرایط نگهداری و احتیاطات:
ـ این دارو تنها برای مصارف دامپزشکی تهیه شده است و مصرف آن حتماً باید تحت نظارت و طبق دستور دامپزشک انجام گیرد. برای تهیه محلول بهتر است ابتدا مقدار لازم از دارو را در مقدار کمی آب (2ـ1 لیتر) حل نموده سپس به مخزن آب آشامیدنی اضافه شود.
ـ در طول درمان به جز آب محتوی کیتازامایسین منبع آب آشامیدنی دیگری در اختیار طیور تحت درمان نباشد.
ـ در صورت تماس پودر کیتازامایسین با پوست و غشاهای مخاطی، امکان ایجاد رینیت آلرژیک و تحریک پوست وجود دارد بنابراین از قرار گرفتن در معرض گرد دارو اجتناب کرده، از لباس مناسب و ماسک ایمنی استفاده شود.
ـ دارو در محل خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.
SULFADIAZINE+ TRIMETHOPRIM
اشکال داروئی:
Boluses: Sulfadiazine 1g+Trimethoprim 200mg.
Oral Solution: Sulfadiazine 400mg +Trimethoprim 80mg
Solution for injection: Sulfadiazine 40%+ Trimethoprim 8%
موارد مصرف:
محلول خوراکی این دارو در طیور برای پیشگیری و کنترل بیماریهای کلی باسیلوز، وبای طیور، سالمونلوز (تیفوئید و اسهال سفید جوجه¬ها)، کوریزای عفونی طیور، عفونتهای متعاقب واکسنیاسیون و بطور کلی تمام عفونتهایی که عامل آنها میکروبی باشد، استفاده می¬شود برای کسب آگاهی بیشتر به SULFONAMIDES مراجعه شود.
مقدار و روش مصرف:
محلول خوراکی
طیور:
ـ درمان: یک بطری 200میلی لیتری در 500 لیتر آب آشامیدنی، به مدت 5 ـ 3 روز متوالی یا mg/kg 30 ـ 15.
ـ پیشگیری: یک بطری 200 میلی لیتری در 800 آب آشامیدنی به مدت 3 روز قبل و در خلال و پس از واکسناسیون در اختیار طیور قرار گیرد.
ـ سایر دامها (گوساله، کره اسب، بره و بزغاله):
2ـ1 میلی لیتر به ازاء هر 32 کیلوگرم وزن بدن دام در روز به مدت 5 روز.
بولوس
خوراکی:
گوساله، کره است و گوسفند:mg/kg30 یا یک بولوس برای 40 کیلو گرم وزن بدن به مدت 5ـ3 روز بهتر است دوز روزانه به دو قسمت تقسیم و در دو وعده خورانده شود.

داخل رحمی:
ـ ماده گاو و مادیان: 8/4 ـ 4/2 گرم یا 4 ـ 2 بولوس.
ـ میش: 4/2 ـ 2/1 گرم یا 2ـ1 بولوس.
برای نتیجه گیری بهتر در استفاده از بولوس داخل رحمی لازم است حتی¬الامکان رحم از ترشحات عفونی تخلیه شده باشد.
محلول تزریقی :
1 میلی لیتر از دارو برای 32 کیلوگرم وزن بدن، داخل عضلانی، به مدت 5 ـ 4 روز

موارد منع مصرف:
ـ این دارو برای آن دسته از مرغابی که تخم مرغ آنها به مصارف انسانی می¬رسد و یا برای تولید جوجه استفاده می¬شود، توصیه نمی¬شود.
ـ خوراندن بولوس تری متوپریم + سولفادیازین همانند سایر آنتی بیوتیکها به گاو بالغ به علت ایجاد اختلال در کار شکمبه مناسب نمی¬باشد.
ـ این دارو در موارد نارسائی شدید کبدی و کلیوی و حساسیت نسبت به سولفادیازین وتری متوپریم نباید مورد استفاده قرار گیرد.
Dipenhydramine
اشکال دارویی:
Solution for injection: 10 mg/ml and 50 mg/ml
Capsules     25mg and 50 mg
Syrup:      12.5 mg/ml
Ointment:     2%
Shampoo:     2%
Spray:          2%
مکانیسم اثر: رجوع شود به بحث آنتی¬هیستامین¬ها
فارماکوکینتیک: رجوع شود به بحث آنتی¬هیستامین¬ها
موارد مصرف: رجوع شود به بحث آنتی هیستامین¬ها
موارد منع مصرف: رجوع شود به بحث آنتی هیستامین¬ها
مقدار  و روش مصرف:
مقدار مصرف دیفن هیدرامین در دامهای مختلف به شرح زیر است:
دامهای کوچک:
سگ و گربه: روزانه 2 تا 3 بار به میزان 1 تا 4 میلی¬گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی یا تزریقی عضلانی یا وریدی
دامهای بزرگ:
گاو گوسفند، بز و اسب روزانه 0.25 تا 1 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق عضلانی یا وریدی
چنانچه از محلول تزریقی 10mg/ml  دیفن هیدرامین استفاده شود میزان مصرف آن در دامهای بزرگ به شرح زیر است :
گاو ماده  20ml
گاو نر  20-30ml
گوساله   4-8ml
اسب     20-30ml
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت و شیر دامهای تحت درمان با دیفن هیدرامین به مدت 2 روز.

Promethazine
اشکال دارویی:
Solution for injection 2.5% and 5%
Tablets: 12.5 mg, .25mg and 50 mg
فارماکوکینتیک: رجوع شود به بحث آنتی¬هیستامین¬ها
موارد مصرف : رجوع شود به بحث آنتی¬هیستامین¬ها
مقدار و روش مصرف:
اسب وگاو، به میزان 5/1تا 2 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن به صورت تزریق داخلی عضلانی هر 24 ساعت 1 بار
سگ و گربه: روزانه به میزان 2/0 تا 1 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن به صورت خوراکی، تزریق داخل وریدی یا عضلانی هر 8 ساعت 1 بار
برخی نکات قابل توصیه:
به هنگام تزریق عضلانی پرومتازین توجه به این نکته ضروری است که مقدار تزریق دارو در یک نقطه بیش از 5ml نباشد.
از تجویز دارو در دامهای آبستن به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی بر جنین باید خودداری نمود.

Triplinamin
اشکال دارویی:
Solution for injection 20 mg/ml
Tablets: 25 mg and 50 mg
Boluses 500 mg
فارماکوکینتیک : رجوع شود به آنتی¬هیستامین¬ها
مقدار و روش مصرف:
در دامهای مختلف به شرح زیر است:
دامهای بزرگ، در اسب، گاو، گوسفند، معمولاً به میزان 5/0 تا 1 میلی¬گرم به ازاء هر کیلو وزن بدن روزانه 2 تا 3 بار بصورت تزریق داخل عضلانی یاوریدی تجویز می¬شود.
دامهای کوچک، در سگ و گربه روزانه 2 تا 3 نوبت به میزان 1 تا 5/1 میلی¬گرم به ازاء هرکیلو وزن بدن به صورت خوراکی که بهتر است در 2 نوبت به فواصل 8 ساعت مصرف گردد. در نوع تزریقی میزان تجویز آن 5/0 تا  1 میلی¬گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن 2 بار در روز و با فواصل 12 ساعت است.
برخی نکات قابل توصیه:
تزریق آرام داخل ورودی تریپلن آمین در گاوهای مبتلا به تب شیر بسیار مناسب بود که البته باید به همراه محلول کلسیم و منیزیم تزریق انجام شود.
پس از تزریق لازم است محل تزریق ماساژ داده شود.
زمان پرهیز از مصرف:
شیر و گوشت دامهای تحت درمان به ترتیب به مدت 48 ساعت و 7 روز پس از آخرین نوبت تجویز دارو نباید به مصرف انسان برسد.

ضدانگلها
LEVAMISOL
دسته داروئی
ضد انگل داخلی ـ محرک سیستم ایمنی
اشکال داروئی:
Water Soluble Granules: 30%
مکانیسم اثر:
لوامیزول از گروه دارویی ایمیدازوتیازول¬ها است. لوامیزول عمدتاً یک داروی کولینر‍ژیک است و به این دلیل باعث فلج شدن انگل¬ها می¬شود. لوامیزول همچنین از طریق مهار آنزیم فومارات دروکتاز عمل می¬نماید که البته این اثر به خوبی در دام زنده ثابت نشده است. به طور کلی لوامیزول از طریق مهار آنزیم سوکسینات دهیدرژناز باعث فلجی عصلات انگل می¬شود. این دارو به عنوان محرک سیستم ایمنی از طریق تعدیل پاسخ¬های سلول¬های دفاعی بر ایمنی میزبان اثر می¬گذارد و باعث بهبود کار سلولهای ماکروفاژ چندهسته¬ای یا T.cells می¬شود.
فارماکوکینتیک:
لوامیزول چه به صورت خوراکی ویا تزریقی مصرف شود به سرعت جذب می¬شود. اما مصرف تزریقی آن میزان غلظت خونی بالاتری را ایجاد می¬نماید. حداکثر میزان غلظت خونی، یک ساعت پس از تزریق ایجاد شده و نیمه عمر پلاسمایی آن تا 4 ساعت است. در شرایط قلیائی، این دارو به متابولیت غیرقابل حل OMPI هیدرولیز می¬شود.
لوامیزول به سرعت از بدن دفع می¬شود (46 درصد از ادرار و 32 درصد از مدفوع در طول 24 ساعت).
موارد مصرف:
لوامیزول بر ضد نماتودهای بالغ روده¬ای ـ معده¬ای و لارو آنها و همچنین انگل¬های ریوی موثر است. از جمله انگل¬های شیردان می¬توان به همانکوس، استرتاژیا،‌تریکوسترونژیلوس و از انگل¬های روده¬ای به تریکوسترونژیلوس، کوپریا، نماتودیروس، بونوستوموم، ازوفاگوستوموم و چابرتیا و از انگل¬های ریوی به دیکتیوکالوس اشاره کرد. لوامیزول علاوه بر خاصیت ضد انگلی وسیع و فوق¬العاده، با خاصیت شناخته شده ایمنی¬زایی (Immunologic effects) باعث ازدیاد مقاومت بدن حیوان و در نتیجه کمک به درما برخی بیماریهای مشخص در انسان و حیوانات می¬شود. مثلاً برای پیشگیری از بیماری ورم پستان از این خاصیت لوامیزول استفادهی شده است و یا به منظور بالا بردن مقاومت گوساله¬ها در مقابل آلودگی مجدد به انگل ریه می¬تواند مورد استفاده قرار گیرد.
مقدار و روش مصرف:
گاو و گوسفند: mg/kg 5/7 (هر ساشه برای درمان 5 راس دام به وزن 40 کیلوگرم یا مجموعاً 200 کیلوگرم وزن زنده دام)، از راه خوراکی.
سگ: mg/kg5، از راه خوراکی.
طیور: mg/kg50ـ25، از راه خوراکی.
توصیه می¬شود در میش¬های آبستن لوامیزول را یکبار 6 هفته پیش از زایش و یکبار دیگر در زمان از شیر گرفتن بره¬ها خورانید. این دارو در بره¬ها موقع از شیر گرفتن و به طور کلی در مواقعی که تلفات در اثر آلودگی به انگل¬های گرد وجود دارد باید به طور مرتب هر 3ـ2 هفته یکبار (بره¬های که حداقل به سن 4 هفتگی رسیده¬اند) خورانیده شود.
ز مان پرهیز از مصرف:
زمان آخرین مصرف دارو تا کشتار گاو و گوسفند باید حداقل 3 روز باشد. بهتر است در دوره شیردهی در حیوانات مصرف نشود.

Albendazole
1 ـ دسته دارویی:
ضد انگل داخلی «ضد کرم »
2ـ اشکال دارویی:
Boluses 125mg
Boluses 600mg
Oral suspension 2/5%

3ـ مکانیسم اثر:
این دارو مانع اثر آنزیم فومارات ردوکتاز و ایجاد انرژی میتوکندریال آدنوزین تری فسفات ATP گردیده و در نتیجه انگل به دلیل نبودن انرژی قابل استفاده جهت رشد و تولید مثل از بین می¬رود.
4ـ موارد مصرف:
آلبندازول یک دارویی ضد انگل با طیف گسترده بوده و برروی انگلهای زیر کاملاً موثر است.
فایسولاهپاتیکا، سروبندهای کرمهای نواری، مونیز یا بندنی و مونیزیااگسپانسا، کرمهای معدی بالغ و لاروهای مرحله¬4، کرمهای معدی قهوه¬ای، کرمهای همونکوس کنتوریتوس و همونکوس پلاسه¬ای، تویکوسترونژیلوس آکسه¬ای، کرمهای روده¬ای بالغ و لارومرحله 4 آنها، کرمهای روده¬ای نخی، نماتودیروس اسپاتیگر و هلوسیانوس، کرم کوچک روده، کوپریاپونکتاتا و کوپریااونکوفورا.
کرم قلابدار بونوتسوموم فلبوتوموم، تریکوسترونژیلوس کلوبریفورسیس و ازوفاگوستوم رادیاتوم، کرمهای رویوی بالغ ولاروی مرحله 4 و دیکتیوکولوس و یویپاروس.
مقدار و روش مصرف:
گوسفند و بز: جهت از بین بردن کرمهای گرد دستگاه گوارش، تنفسی و کرمهای پهن روده 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن و جهت از بین بردن کپلک بالغ و تخم کپلک  5/7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام.
گاو و گوساله: جهت از بین بدن کرمهای گرد دستگاه گوارش و تنفس و کرمهای پهن روده 5/7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام و 10 میلی¬گرم به ازای هرکیلوگرم وزن برای از بین بدن کپلک بالغ و تخم کپلک.
اسب: میزان 25 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن سه بار در روز به مدت 5 روز بریا درمان استرونژیلوس و گلاریس مهاجر توصیه شده است.
موارد منع مصرف: در 45 روز اول آبستنی آلبندازول نباید مصرف شود
زمان پرهز از مصرف: گوشت گاو 27 روز، گوساله 14 روز و گوسفند و بز حداقل 10 روز پس  از آخرین تجویز دارو.
==========================================================

Amitraz
دسته دارویی:
ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Emulsifible Concentrate 12 /5%
Solution 12mg/ml
موارد مصرف:
این دارو یک کنه کش وسیع¬الطیف می¬باشد. هچنین در مقابل شپش¬ها و جرب در گاو نیز موثر است. از آمیتراز جهت درمان بیماری واروآتوزدر زنبور عسل استفاده می¬شود.
مقدار و روش مصرف:
1ـ حمام ضد کنه به حالت غوطه¬وری: 25./. درصد آمیتراز 5/12 درصد 500 برابر رقیق شده می¬باشد.
برحسب میزان آلودگی و نوع حیوان می¬توان از 005/0 در صد تا 1/0 درصد استفاده شود.
2ـ اسپری مستقیم به بدن دام: مقدار 500 میلی لیتر از آمیتراز 5/12 درصد را در 25 لیتر آب و برای کنترل جرب همان مقدار را با 125 لیتر آب مخلوط نموده طی 6 ساعت استفاده شود.
جهت درمان واروآتوز در زنبور عسل می¬توان به روشهای زیر عمل کرد.
1ـ خوراکی: مقدار 5/2 تا 5 میلی لیتر از محلول آمیتراز در 50 میلی لیتر شربت غلیظ (1:1) در اختیار زنبورها قرار داده شود. تجویزهای بعدی در فاصله 4 روز و2 تا 4 هفته انجام می¬گردد.
2ـ اسپری کردن: مقدار 5/2 میی لیتر از آمیتراز را در 100 میلی لیتر آب حل نموده و اسپری نمایید.
3ـ نوارهای دود کننده: این نوارهای دودکننده باید در محلول نیترات پتاسیم وارد شود و سپس از 1 تا 2 میلی¬لیتر از محلول آمیتراز روی آن چکیده شود تا 4 روز روزی 1 نوار آماده شود و مشتعل در کندو قرار داده شود.
موارد منع مصرف:
در تک سمی¬ها: استفاده شود، زیرا ممکن است بر اثر انباشتگی کولون باعث مرگ حیوان گردد.
در زنبوز عسل: عسل تولیدی در طول درمان نباید به مصرف خوراکی انسانی برسد.
زمان پرهیز از مصرف: ندارد.
AzameAzamethiphosthiphos
دسته دارویی:
ضد انگل خارجی (حشره کش)
اشکال دارویی:
10% Water Soluble Powder + Tricosene
مکانیس اثر: آزامتیفوس از حشره¬کش¬های ارگانوفسفره بوده که با مهار آنزیم کلوین استراز سبب تجمع استیل کولین در محل سیناپس گردیده، در نتیجه باعث مسمویت و مرگ حشرات می¬شود.
تریکوسن «Tricosene» نوعی هورمون جنسی است که باعث جلب مگس¬ها به محل سمپاشی شده می¬شود.
فارماکوکینتیک: با استفاده از کربن رادیواکتیو در حیوانات آزمایشگاهی مشخص شده است که در موارد تجویز خوراکی آزامتیفوس، 90% آن از طریق کلیه¬ها دفع می¬شود. دفع گوارشی دارو حدود 2% است و کمتر از 2/0 درصد آن از طریق هوای بازدهی دفع می¬شود.
موارد مصرف: آزامتیفوس حشره¬کشی است با طیف اثر گسترده که بخصوص بر انواع مگس¬ها و پشه¬ها از قبیل:
Anophelas stephensi,  Aedes aegypti, fannia canicularis, m. domestica, culexpipiens موثر می¬باشد.
6ـ مقدار و روش مصرف: در حالت افشانه¬گری مقدار 500 گرم آزامتیفوس را در 4 لیتر آب ولرم حل کرده به وسیله آن 100 مترمربع کف و یا 200 متر مربع دیوار یا سقف افشانه¬کری شود. در این حالت لازم است که حداقل 30% از دیوارها و سقف¬ها سمپاشی شود و محل¬های افشانه شده ترجیحاً محل تجمع مگس¬ها باشد.
حالت Paint-On: مقدار 250 گرم از سم فوق را در 200 میلی¬لیتر آب ولرم حل کرده و محلول تهیه شده را همانند رنگ به وسیله قلمو روی سطوح مورد نظر در دامداری و یا مرغداری بکشید.
Buparvaquone
Buparvaquone
دسته دارویی: ضد تیلریا

اشکال دارویی:
Solution for Injection: 50mg/ml
مکانیسم اثر: اثر ضدتیلریوزی بیوپارواکوان مربوط به ممانعت و جلوگیری از انتقال الکترونی در زنجیر تنفسی انگل است. با توجه به اینکه در انتقال الکترون زنجیره تنفسی تیلریا، آنزیم¬های مخصوصی دخالت دارند و توانایی و ضرورت استفاده انگل از این آنزیم¬ها حدود 10هزار برابر بیشتر از پستانداران است. بنابراین بدون آنکه به دام صدمه¬ای وارد آید با این مکانیسم انگل¬ها از بین می¬روند.
فارماکوکینتیک: پس از تزریق عضلانی بیوپارواکوان با دوز مناسب، پس از گذشت 3 ساعت و هفده دقیقه غلظت دارو در پلاسما به 102/0   03/0 میلی¬گرم در لیتر می¬رسد. پایین آمدن غلظت دارو در پلاسما به تدریج صورت می¬گیرد. و نیمه¬عمر دارو 26 ساعت و 44 دقیقه می¬باشد.
موارد مصرف: بیوپاروکوان در درمان تیلر یوز ناشی از گونه¬های مختلف تیلریا مانند تیلریا آنولاتا «T.annulata» که به عنوان مولد بیماری تیلریوز در ایران شناخته شده است و تیلریا پارواپاروا «T.parvaparvaroa»، تیلریاموتانس تیلریا پاروالاورنسی، تیلریاپاروابویس و تیلر یا سرجنتی به کار می¬رود.
مقدار و روش مصرف: در حالت معمولی یکبار تزریق بیوپارواکوان به مقدار 5/2 میلی¬گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن «ml1برای 20 کیلوگرم وزن» کافی است. اما در مواردی که بیماری بسیار شدید باشد و یا شیوع بیماری زیاد باشد یعنی مقدار را می¬توان بعد از 48 الی 72 ساعت مجدداً تکرار نمود. این دارو فقط باید از طریق عضله گردن تزریق شده و در هر بار تزریق بیش از ml10 از دارو در یک نقطه تزریق نشود.
زمان پرهیز از مصرف: شیر 48 ساعت  گوشت: 42روز پس از آخرین تزریق
Carbaryl (methyl carba•  Carbaryl methyl carbamatemate)
دسته دارویی: ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Watt able Powder: 40% –
Powder 5% –
مکانیسم اثر: به طور کلی کاربامات¬ها بر سر جایگاه فعال آنزیم اتیل کولیناستراز، با استیل کولین رقابت می¬کنند. این مواد با کاربامویلاسیون«Carbamoylation» جایگاه، با آنزیم فوق¬الذکر پیوند تشکیل می¬دهند و بدون اینکه تغییر در ساختمان آن ایجاد کنند باعث مهار اثر آن می¬شوند. در صورتی که این پیوند هیدرولیز شود. آنزیم فعالیت کامل خود را باز می¬یابد. مهار آنزیم استیل کولین استراز باعث مرگ انگل¬های خارجی و یادر صورت مصرف بیش از حد مجاز، سبب ایجاد مسمویت در پستانداران می¬شود. ارگانوفسفره¬ها نیز به طور مشابه آنزیم کولین استراز را مهار کرده، همانند کاربامات¬ها باعث تجمع استیل کولین در سیناپس می¬شوند.
فارماکوکینتیک:
کارباریل بصورت تماسی عمل نموده، با حلالیت زیادی که در چربی دارد به شکل سریع در بدن بندپایان جذب شده، به راحتی در سیستم اعصاب مرکزی آنها منتشر می¬شود و سرانجام باعث مرگ آنان می¬شود.
موارد مصرف: جهت کنترل طیف وسیعی از انگل¬های خارجی در دامهای بزرگ و همچنین کنترل کک، کنه و شپش در سگ و گربه به کار می¬رود.

مقدار و روش مصرف:
کارباریل به صورت سوسپانسیون در آب و به شکل موضعی مصرف می¬شود.
در گاو از سوسپانسیون 1 تا 4 درصد، در گوسفند 1 تا 2 درصد و در بز از سوسپانسیون 1 درصد استفاده می¬شود.
سوسپانسیون¬های فوق با افزودن مقدار متناسب به پودر کارباریل 40 درصد تهیه می¬شوند.
از پودر 5% کارباریل برای کنترل کک، کنه و شپش در سگ و گربه استفاده می¬شود.
CLOSANTELCLOSANTEL
دسته دارویی: آنتی ترماتود
اشکال دارویی:
Suspension: 5% –
Blouse 500mg, and other dosage form –
مکانیسم اثر: کلوزانتل از طریق افزایش نفوذپذیری میتوکندری سلول انگل به عنوان مانع فسفوریلاسیون اکسیداتیو عمل می¬کند.
فارماکوکینتیک: کلوزانتل از راه خوراکی به خوبی جذب می¬شود. بیش از 99% دارو به پروتئین¬های پلاسما و عمدتاً به آلبومین متصل می¬شود. نیمه عمر پلاسمایی آن حدد 15 روز می¬باشد. این باقی¬مانده دارویی در گوسفندان باعث جلوگیری آنها به همونکوس تا 60 روز پس از درمان می¬شود. 80% از دارو بدواً از مدفوع و کمتر از 5/0% از طریق ادرار دفع می¬شود.
موارد مصرف: کلوزانتل برای درمان و کنترل فاسیولیازیس «دیستوماتوز» مزمن و تحت حاد ناشی از فاسیولاهپاتیک¬های بالغ و نابالغ در گوسفند و گاو استفاده می¬شود. این دارو بر علیه فاسیولوئیوز مگنا از راه خوراکی یا تزریقی موثر است. این دارو بر علیه کرم همونکوس کنتورتوس گوسفند نیز موثراست. این دارو را می¬توان برعلیه شکل بالغ انکیلوستوما کانینوم استفاده نمود.
کلوزانتل دارای اثراتی بر کرم¬¬های نواری و بندپایان انگلی نظیر عامل گال و کنه در گوسفند گاو می¬باشد.
مقداروروش مصرف:
گوسفند: جهت درما فاسیولاهپاتیکا به طور خوراکی 10 میلی¬گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
جهت درمان فاسیولوئیدزمگنا 15 میلی¬گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و در موارد تزریق زیرجلدی 5 میلی¬گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن.
گاو: از راه خوراکی 10 میلی¬گرم و زیرجلدی 5 میلی¬گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن.
اسب: برای پیشگیری یا کاهش عفونت¬های¬ ناشی از استرونژیلوس دولگاریس و گاستروفیلوس مقدار 8 میلی¬گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 2 ماه یکبار بصورت خوراکی.
زمان پرهیز از مصرف: گوشت 28 روز پس از آخرین درمان
CCypermethrinypermethrin
دسته دارویی: ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Emulsion 100g/L
مکانیسم اثر: دو گروه پیرتروئیدها pyrethroids بود و به صورت تماسی عملی می‌کند.
موارد مصرف: جهت کنترل کنه‌های یک و چند میزبانه در گاوها، همچنین برای درمان شپشها، مگسهای خونخوار و مایتهای مولد جرب در گوسفندها به کار برده می‌شود.
در موارد مقاومت انگلها به سایر داروها مثل سموم ارگانوفسفره، کارباماتها و آمیدین‌ها می‌توان از سیپرمترین بهره جست.
مقدار و روش مصرف:
گاو: یک میلی لیتر از سیپرمترین 10% با 1000 میلی لیتر آب مخلوط شده و تمام بدن حیوان افشانه‌گری می‌شود.
100 میلی لیتر از سیپرمترین 10% با 100 لیتر آب مخلوط گردد و حیوان داخل حوضچه در تماس با دارو قرار می‌گیرد.
گوسفند: برای کنترل چرب، شپش و مگس خونخوار و گوسفندان از غلظتهای 5 تا 10 قسمت در میلیون PPm در حضوچه غوطه وری استفاده می‌شود. برای این منظور می‌توان 10 میلی لیتر از سیپرمترین 10 درصد را با 100 تا 200 لیتر آب مخلوط نمود و حیوانات را از حوضچه عبور داد.
زمان پرهیز از مصرف: 3 روز پس از مصرف سیپرمترین می‌توان از گوشت و شیر دام استفاده نمود
CoumaphosCoumaphos
دسته دارویی: ضد انگل خارجی

اشکال دارویی:
Emulsifies able concentrates 3.2%(W/V)
Wet table powder 50%
مکانیسم اثر: کومافوس جزو مواد ارگانو فسفره بوده، با آنزیم کولین استراز ترکیب شده آن را بصورت غیر قابل برگشت فسفریله می‌کند و به این ترتیب باعث مهار عمل آنزیم می‌شود. این کار سبب تجمع استیل کولین فعال در محل سیناپس شده و بروز علائم کولینرژیک می‌گردد.
فارماکوکینتیک: این دارو به صورت خوارکی و تماسی قابل مصرف است، پس از جذب وارد بافتهای بدن بند پایان می‌شود.
موارد مصرف: این دارو جهت کنترل طیف وسیعی از انگل‌های خارجی از جمله شپش‌ها، کنه‌ها، جرب‌ها، مگس‌های خونخوار در گاو، گوسفند، بز و اسب استفاده می‌شود.
همچنین برای کنترل لاروهای هیپودرمابویس و هیپودرمالیناتوم از این دارو استفاده می‌شود از کومافوس 2/3% برای تشخیص و کنترل انگلهای خارجی در زنبور عسل مانند Varroa Jacobsoni و Braula coeca استفاده می‌شود.
مقدار و روش مصرف:
گاوهای گوشتی و شیری در زمان غیر شیرواری: جهت درمان لاروهای هیپودرمابویس و هیپودرمالیناتوم مقدار 3500 تا 4500 گرم کومافوس 50 درصد در 500 لیتر آب مخلوط شده و به صورت افشانه گری به کار برده شود.
برای درمان در حوضچه غوطه‌وری مقدار 2000 تا 2400 گرم کومافوس 50 درصد با 500 لیتر آب مخلوط شود.
گاوها در زمان شیرواری: 300 گرم از کومافوس 50 درصد را در 500 لیتر آب مخلوط کرده به صورت افشانه‌گری استفاده شود.
گوسفند، بز و اسب: برای از بین بردن شپش‌ها مقدار 600 گرم، مگس‌های خونخوار، کنه‌ها و جرب‌ها 1200 گرم از کومافوس 50 درصد با 500 لیتر آب مخلوط شود و در حوضچه غوطه وری مورد استفاه قرار گیرد.
زمان پرهیز از مصرف: 3 روز قبل از کشتار
CyfluthrinCyfluthrin
دسته دارویی: ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Cyfluthrin: 10% (wet able powder)
Cyfluthrin: 1% (pour on)
مکانیسم اثر: سیفلوترین جز و گروه پیرتروئیدها (pyrethroids) می‌باشد. این گروه از داروها نسبت به پیروترومهای طبیعی که از گلهای پیرتروم به دست می‌آیند در مقابل نور خورشید مقاوم‌تر بوده بنابراین استفاده از آنها در مزارع پرورش حیوانات مورد استقبال قرار گرفته است.
پس از تماس حشره با این سم عضلات دچار تحریک و تشنج شده، به دنبال آن حشره فلج می‌شود و می‌میرد.

در سطح سلولی دارو بر نورون‌ها اثر  گذاشته جریان ورود سدیم به داخل سلول را طولانی می‌کند و مانع از انتقال تکانه‌های عصبی می‌شود. تحقیقات اخیر نشان داده است که پیرتروئیدها گیرنده‌های گابا (GABA)، گلوتامات و کانالهای کلسیمی که با ولتاژ فعال شده‌اند را مهار می‌کند.
موارد مصرف: جهت کنترل مگسهای لانه و اطراف محل زندگی حیوانات مانند مگس خانگی معمولی، مگس خانگی کوچک و گونه‌های دروزوفیل و همچنین برای کنترل مگسهای مزاحم حیوانات در حال چرا، مثل مگسهای گزنده و خرمگس به کار برده می‌شود.
در دزهای بالا می‌توان از این دارو در کنترل سوسک، جیرجیرک، مورچه و سایر حشرات خزنده بهره جست.

مقدار و روش مصرف:
30 تا 40 گرم از سیفلوترین 10 درصد را با 10 لیتر آب مخلوط نموده و تمامی وسایل و سطوح سمپاشی شود.
10 میلی لیتر از سیفلوترین 1% Pour-on در طول خط پشتی حیوان به کار برده می‌شود.
DiazinonDiazinon
دسته دارویی: ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Emulsifiable concentrate: 250 and 600 g/L
مکانیسم اثر: دیازینون جزء سموم ارگانوفسفره بوده و با مهار آنزیم استیل کولبن استراز، باعث تجمع استیل کولین در محل سیناپس و بروز علائم فلج در انگل می‌گردد.
فارماکوکینتیک: دارو به صورت خوراکی و تماسی عمل می‌کند.
در بندپایان به دلیل کمبود آنزیمهای مورد نیاز جهت هیدرولیز و اکسیده نمودن سم دارو مهار نمی‌شود و باعث مرگ آنان می‌شود.

موارد مصرف: دیازینون دارای طیف وسیع کشنده کک، کنه، مگسهای خونخوار، شپش و جرب در گاو و بخصوص در گوسفند می‌باشد. دیازینون برای کنترل حشرات مزاحم از قبیل سوسک، مگس، پشه و شپش نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مقدار و روش مصرف: غلظت کلی پیشنهاد شده برای استفاده از این دارو به طریقه حمام ضد کنه و افشانه‌گری 025/0 درصد می‌باشد. البته مقادیر دیگری نیز پیشنهاد شده است.
زمان پرهیز از مصرف: گوشت 14 روز پس از آخرین مصرف، شیر 3 روز پس از آخرین مصرف.
Diminazene Diminazene Aceturate CompoundAceturate Compound
دسته دارویی: ضد انگل تک یاخته‌ای
اشکال دارویی:
Containsi Diminazene Aceturate 44/5%
Antipyrine 55.5%
Sterile Granules
مکانیسم اثر: اثر ضد تریپانوزومی دیامیدین‌ها مستقیماً به گروه گوانیل «آمادین» مربوط می‌شود. حضور دو گروه گوانیل که بوسیله زنجیر هیدروکربنه‌ی پارافین از یکدیگر جدا شده‌اند سبب بروز اثرات ضد تریپانوزی این دارو می‌شود که البته طویل شدن زنجیره پارافینی این اثر را بنحو احسن تقویت می‌کند. تغییر در زنجیره‌های الکیل به اشکال آروماتیک یا حلقه‌های بنزن و اتصال دو گروه بنزامیدنی به صورت اتصال اتیلنی باعث افزایش اثر ضد تریپانوزومی این گروه از داروها گردیده است. این داروها دارای اثر ضد باکتریایی کمی نیز می‌باشند.
موارد مصرف: جهت درمان بابزیوز نشخوارکنندگان، اسب و سگ و همچنین به منظور درمان تریپانوزومیازیس انواع Vivax و Congolense به کار می‌رود.
این دارو همچنین در عفونت ناشی از Trypanosoma brucei موثر است. لیکن در معیار مقایسه تأثیر آن بر تک یاخته‌های دیگر مانند بابزیا و تریپانوزما کمتر می‌باشد بنابراین لازم است که مقدار بیشتری از دارو در این موارد مصرف شود.
مقدار و روش مصرف: محتوی یک ساشه 36/2 گرمی در 5/12 میلی لیتر آب مقطر استریل حل شده و به صوررت زیر جلدی یا داخل عضلانی تزریق گردد.
درمان بابزیوز:
در گاو، گوسفند، اسب و سگ لازم است مقدار 5/3 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن دام و در موارد برخورد با سویه‌های مقاوم 8 میلی گرم از این دارو باید مصرف شود.
درمان تریپانوزومیازیس:
جهت درمان عفونت ناشی از تریپانوزوم بروسه‌ای، 7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام و در موارد برخورد با سویه‌های  مقاوم 8 میلی گرم از این ماده باید مصرف شود.
زمان پرهیز از مصرف: دارد
NICLOSAMIDENICLOSAMIDE
دسته داروئی:
ضد انگل (آنتی سستود).
اشکال داروئی:
Boluses: 1250mg (as Piperazine salt)
مکانیسم اثر:
اثر نیکلوزاماید مبتنی بر وقفه در جذب گلوکز و جفت شدن (Coupling) مرحله فسفوپلاسیون اکسیداتیو در میتوکندری سلول سستودها می¬باشد و به واسطه متوقف شدن سیکل کربس، اسید لاکتیک در بدن انگل تجمع یافته باعث مرگ آن می¬شود.
فارماکوکینتیک:
نیکلوزاماید از مجاری گوارشی میزبان به مقدار ناچیز جذب می¬شود و این خود شاید دلیل بر سمیت کم دارو باشد. این دارو به یک متابولیت غیر فعال آمینونیکلوزاماید) تبدیل می¬شود که هیچ اثر شناخته شده دارویی ندارد.
موارد مصرف:
نیکلوزاماید در عفونتهای ناشی از سستودها (کرمهای نواری) در دامهای اهلی و به عنوان کشنده حلزون نیز مورد استفاده قرار می¬گیرد. از این دارو برای درمان عفونتهای ناشی از تنیا پیزویفورمیس، تینا هیداتیژنا و دیپیلیدیوم کانینوم، تنیا تنیافورمیس استفاده می¬شود. این دارو برای درمان عفونتهای نظیر مونیزیا در گاو، گوسفند و بز به میزان وسیعی مصرف می¬شود. این دارو بر علیه انگلهای نواری بند بند مانند تنیا نوسوما در گاو، گوسفند و گوزن موثر می¬باشد بطور تجربی نیکلوزاماید بر علیه عفونتهای پارانوپلو¬ سفالامامیلانا، آنوپلوسفالامگنا و آنوپلوسفالاپرفولیاتا در اسب و در درمان عفونتهای ناشی از سستودها نظیر بوتریسفالوس و در بعضی از انواع ماهی¬ها از قبیل کول و کپور بطور موفقیت آمیزی استفاده شده است. نیکلوزاماید همچنین برای درمان عفونتهای انگلهای نواری حیوانات آزمایشگاهی (موش¬ها) استفاده می¬شود.
مقدار و روش مصرف:
گوسفند و بز : یک بولوس برای 15 کیلوگرم وزن بدن mg/kg) 80 ـ75)
گوساله :   یک بولوس برای 20 کیلوگرم وزن بدن mg/kg) 60 ـ 50)
سگ : یک بولوس برای 10 کیلوگرم وزن بدن mg/kg) 125)
گربه :   بولوس برای 3/3 کیلو گرم وزن بدن.
زمانیکه این دارو برای درمان گوسفند و بز بکار گرفته می¬شود پرهیز خاص عذایی مورد نیاز نیست ولی تجویز این دارو برای سک و گربه می¬بایستی در شرایطی صورت گیرد که معده پر نباشد و 12 ساعت قبلااز تجویز دارو از دادن غذای سنگین به سگ و گربه اجتناب شود. تجویز بولوس برای گوسفند و بز با دست و یا بوسیله بولوس خوران صورت می¬گیرد. تجویز برای سگ و گربه را می¬توان با قرار دادن بولوس در داخل گوشت و یا خرد کردن و مخلوط کردن بولوس با مقداری غذا انجام داد.
طیور: mg/kg 200 ـ 100، ترکیب با دان، روزانه،3ـ1 روز.
حلزون¬ها   :WHO این دارو را به عنوان حلزون کش انتخابی برای کنترل حلزونهای حامل شیستوزوما، با غلظت 2/0 میلی گرم در هر لیتر آب به مدت 24 ساعت توصیه نموده است.
موشهای آزمایشگاهی: از راه غذا (به میزان 33/0 درصد) به مدت 7 روز پیوسته تجویز می¬شود.
موارد منع مصرف:
ندارد.
تداخل داروئی:
نیکلوزاماید را می¬توان همراه با چند داروی دیگر تجویز نمود. بطور مثال نیکلوزامایدو تترامیزول را می¬توان به گوساله و بره برای درمان همزمان سستودها و نماتودها تجویز نمود. معمولاً از 3 گرم نیکلوزاماید و 5/0 گرم تترامیزول برای بره¬ها و 6 گرم تترامیزول برای بره¬ها و 6 گرم نیکلوزاماید و 1 گرم تترامیزول برای گوساله¬ها استفاده می¬شود.
زمان پرهیز از مصرف:
ندارد.
موارد منع مصرف:
در دامهایی که دچار انسداد مجاری قدامی دستگاه گوارش هستند نباید مصرف شود.
زمان پرهیز مصرف:
ندارد.
PARVAQUONE
•  PARVAQUONE

دسته داروئی:
ضد انگل داخلی (ضد پیروپلاسموز و مراحل شیزونت تیلریوز و ضد انگلهای خونی).
اشکال داروئی:
Solution for injection: 150 mg/ml
موارد مصرف:
پارواکون (پارواکون) یک تیلریاسید (تیلریاکش) قوی است که در درمان مراحل شیزونت و پیروپلاسم تیلریا بکار می¬رود. این دارو همچنین در حیوانات آلوده به تیلریا که هنوز علائم بالینی در آنها ظاهر نشده است نیز بکار می¬رود.
مقدار و روش مصرف:
بطور کلی برای 15 کیلوگرم وزن دام به میزان 1 میلی لیتر پاروکسون به عضله گردن دام تزریق شود. این درمان می¬بایست مجدداً پس از 48 ساعت تکرار شود.
گوساله : 1 میلی لیتر برای هر 15 کیلو گرم وزن گوساله mg/kg)10) در عضله گردن تزریق شود.
بالغین:
وزن دام       زنده    مقدار دارو
100 کیلو گرم     ml7
150 کیلو گرم    ml 10
200 کیلو گرم    ml 14
250 کیلو گرم     ml 17
300 کیلو گرم     ml 20
در هنگام ظهور علائم تیلریوز در حیوانات ممکن است آثار و علائم بالینی سایر عفونتهای قابل انتقال توسط کنه¬ها مانند آناپلاسموز Cowdriosis، بابزیوز که در اثر تضعیف سیستم ایمنی بدن در حیوان مبتلا ظاهر می¬شوند از نظر مخفی بماند، لذا در چنین مواقعی درمانهای مناسب باید انجام پذیرد. به خصوص در مورد آناپلاسموز و Cowdriosis می¬توان با استفاده از تزریق اکسی تتراسایکلین با دوز mg/kg10 به درمان دام اقدام نمود. گاهی ممکن است پس از تزریق دارو محل تزریق متورم شود که غالباً طبیعی و گذرااست. پاروکسون می¬بایستی منحصراً داخل عضله تزریق شود. در مواقعی که مقدار تزریق بیش از 10 میلی لیتر است باید مقدار تزریق عضلانی را در 3ـ2 ناحیه بدن حیوان تزریق نمود.
موارد منع مصرف:
تزریق داخل وریدی و یا زیر جلدی ممنوع است.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت: 28 روز.
شیر 14 روز.

PHOXIM
دسته داروئی:
ضد انگل خارجی.
اشکال داروئی:
Emulsifiable Concentrate: 50%
مکانیسم اثر:
فوکسیم (سباسیل) جزء سموم ارگانوفسفره بوده که با مهر آنزیم¬های کولین استراز سبب تجمع استیل کولین فعال در محل سیناپس عصبی شده، باعث بروز مسمومیت در انگل می¬شود.
فارماکوکینتیک:
فوکسیم بصورت تماسی عمل می¬کند و پس از جذب آثار خود را ظاهر می¬سازد. در بدن پستانداران در صورت جذب اندک، به هنگام استفاده از دارو با مقادیر معمول، فوکسیم در بافتها تحت تاثیر آنزیمهای مخرب قرار گرفته، هیدرولیز و اکسیده شده، سرانجام از طریق ادرار دفع می¬شود. ولی در بافتهای بدن انگلها این آنزیمهای مخرب سم وجود نداشته یا مقادیر آنها بسیار جزئی است که در نتیجه سبب تجمع دارو و مسمومیت می¬شود.
موارد مصرف:
برای کنترل انگلهای خارجی دامهای اهلی، بخصوص مقابله با جرب پسورپتس، کوریوپتس، سارکوپتس و گونه¬های پسورپتس مقاوم به هیدروکربنهای کلرینه و دیازینون، پسوررژیت، شپشهای خونخوار و شپشهای گزنده، مگسهای خونخوار گوسفند (keds)، مگسها، لار و مگس زخم¬ها و کنه¬ها در کلیه دامها بجز گربه مورد استفاده قرار می¬گیرد.
مقدار و روش مصرف:
شستشو یا اسپری: برای مبارزه با انگلهای جلدی 100 میلی لیتر سباسیل را در 100 لیتر آب حل نموده سپس بوسیله سمپاش یا اسفنج تمام سطح بدن بخصوص گوشها، بین پاها، زیر دم و پستان را کاملاَ شستشو دهید. در موارد هجوم شدید جربها میزان فوکسیم به 200 میلی لیتر به ازای هر100 لیتر آب افزایش می¬یابد.
محلول آماده مصرف مورد نیاز به ازاء هر راس:
گاو، اسب و شتر: 4ـ 3 لیتر.
گوسفند، بز و گوساله: 3ـ2 لیتر.
سگ: 1ـ 5 /0 لیتر.
حمام:
1) میزان مصرف برابر با 1 لیتر فوکسیم در 1000 لیتر آب می¬باشد. برای تهیه محلول آماده مصرف نیست به حجم حمام، ابتدا مقدار فوکسیم مورد نیاز را در 20 ـ 10 لیتر آب حل نموده سپس همراه با هم زدن متوالی به آب حمام اضافه کنید.
2) هنگامی که 20 ـ 10 درصد آب حمام مصرف شد،جهت حفظ غلظت اولیه و جبران حجم محلول کاهش یافته به ازاء هر 100 لیتر آب اضافی 200 میلی لیتر فوکسیم اضافه شود. در یک حمام با حجم 1000 لیتر بهتر است پس از حمام دادن 60 ـ 30 راس حجم کاهش یافته جایگزین شود (میزان مصرف نسبت به سطح بدن و بلندی پشم دامها تقریباً 5/3 لیتر به ازاء هر راس می¬باشد)
موارد منع مصرف:
این دارو نباید در گربه مصرف شود.
تداخل داروئی:
همزمان با داروهای مشابه مصرف نشود.
عوارض جانبی:
چنانچه فوکسیم طبق دستور مصرف شود هیچ گونه عوارض جانبی یا مسمومیت ایجاد نمی¬کند از سمپاشی در فضای باز  و در برابر باد خودداری شود. اگر براثر بی¬احتیاطی در مصرف، علائم مسمومیت (گرفتگی و ناهماهنگی در حرکت عضلات، تنگی، نفس،و غیره) مشاهده شد، تزریق عضلانی سولفات آتروپین 1% به عنوان پادزهر در مقادیر زیر پیشنهاد می¬شود.
انسان: 5/0 ـ 2/0 میلی لیتر
گاو: 5/2 میلی لیتر به ازاء هر 10 کیلو گرم وزن بدن
گوسفند، بز و سگ: 1 میلی لیتر به ازاء هر 10 کیلو گرم وزن بدن
در صورت نیاز تزریق پس از 30 ـ 15 دقیقه تکرار شود.
زمان پرهیز از مصرف: –
PRAZIQUANTEL
دسته داروئی:
ضد انگل (ضد سستود).
اشکال داروئی:
Tablets: 50 mg
مکانیسم اثر:
پرازی کوانتل (درونسیت) سریعاً در بدن سستودها و ترماتودها جذب می¬شود. اثر اولیه دارو در بدن میزبان در فاصله 15 دقیقه باعث فلج آنی عضلات و حفره دار شدن سریع پوشش خارجی انگل می¬شود به نظر می¬رسد انقباض سریع مربوط به افزایش نفوذ پذیری غشاء سلولی نسبت به کلسیم و در نتیجه فلج عضلانی باشد.
فارماکوکینتیک:
پس از مصرف خوراکی، پرازی کوانتل سریعاً و بطورکامل جذب می¬شود. حداکثر غلظت پلاسمای دارو بعد از 120 ـ 30 دقیقه د سگ و بعد از 2 ساعت در گوسفند به دست می¬آید دارو در تمام بدن حیوان پخش می¬شود، از سد مغزی ـ خونی موش (و احتمالاً حیوانات دیگر) عبور می¬نماید وبه داخل صفراوی سگ نیز ترشح می¬شود. پرازی کوانتل بطور وسیع وعمده در کبد متابولیزه و به اشکال غیر فعال تبدیل می¬شود. تزریق عضلانی و یا زیر جلدی، غلظت¬های پلاسمائی طولانی تری نسبت به تجویز خوراکی با مقادیر مصرف یکسان ایجاد می¬نماید. حدود 80 درصد پرازی کوانتل دارای کربن 14 نشانه دار (رادیواکتیو) که از راه وریدی به موش، سگ و میمون تجویز شده بصورت متابولیت¬های غیر فعال در ظرف 24 ساعت و عمدتاً در ادرار دفع می¬شود. نیمه عمر دفع رادیواکتیویته کل از خون سگ 3 ساعت می¬باشد. فقط مقادیر جزئی دارو تغییر نیافته در ادرار و مدفوع وارد می¬شود.
موارد مصرف:
پرازی کوانتل دارای اثرات قابل ملاحظه¬ای بر علیه تمام گونه¬های انگلی نواری (بالغ و نا بالغ) می¬باشد. همچنین اثرات خوبی بر اشکال لاروی انگلهای نواری دارد. روش تجویز (خوراک، زیرجلدی یا عضلانی) در میزان اثر بخشی دارو موثر است (راه زیر جلدی کمترین اثر را دارد). پرازی کوانتل بر علیه انگلهای نواری نشخوارکنندگان، طیور و حتی بعضی از انواع کپک¬ها موثر است تمام گونه¬ها مونیزیا، استیلیزیا، آویتلینا گوسفند و بز دا با مقادیر مناسب می¬توان دفع نمود، انگلهای پهن روده¬ای فاسیولوپسیس بوسکی نیز با استفاده از این دارو درمان شده اند. انگلهای پهن پوستی جیروداکتیلوس اکولئاتوس را نیز می¬توان بطور موفقیت آمیزی درمان نمود. این دارو اثر بخش کاملی را در دام در مرحله واسطه  کرم کدوی انسان(تنیاساژیناتا) دارد. این دارو مصرف زیادی در درمان سرگیجه گوسفندی Ovine Coenurissis)) دارد. پرازی کوانتل بر علیه کلیه مراحل رشد تعدادی از انگلهای روده¬ای دیگر نظیر اکینوکوکوس گرانولوسوس، تنیا اوویس، تنیا هیداتیژنا، تنیا پیزیفورمیس، تنیا هیداتیزنا، تنیافومیس، مولتی سپس مولتی سپس و دیپیلیدیوم کانینوم موثر است. همچنین پرازی کوانتل برای دفع مزوسستوئیدس کورتی، اکینوکوکوس مولتی لکولاریس، اسپیرومترامانسونوئیدس، دیفیلوبوتریوم اریناسی و کپلک ریوس پراگونیموس موثر است پرازی کوانتل برعلیه نمادتودها اثری ندارد.
مقدار و روش مصرف:
گوسفند و بز          :در درمان کپلک لوزلمعدی گوسفند 70 ـ 50 میلی گرم، سنوریازیس
50 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن توصیه شده است
طیور: mg/kg10
ماهیها: برای کرمهای پهن پوست با غوطه ور نمودن ماهیها در تانک¬های
کوچک در تانک¬های کوچک به مدت 3 ساعت با غلظت 10 میلی گرم
پرازی کوانتل در هر لیتر آب.
سگ و گربه: برای تمام گونه¬های سستودها با دوز mg/kg5، به جز برای اسپیرو
مترامانسیونوئیدس و دیفیلوبوتریون اریناسی، که مقدار mg.kg25، به
مدت 2 روز متوالی لازم می¬باشد. عفونتهای کپلک ریوی (پاراگونیموس)
سگ با دوز mg/kg25، به مدت 3 روز متوالی درمان شده¬اند. با دوز Mg/kg5 برای دفع تنیاهیدانیژنا و احتمالاً تنیا اوویس و تنیا مولتس سپس و mg/kg5 /25 برای دفع کامل دیپیلیدیوم کانینوم درسگ به کارمی¬رود.
مقدار mg/kg10ـ5 برای دفع کامل مزوسستوئیدس کورتی،اکینوکوکوس گرانولوسوس و اکینومولتی لوکولاریس لازم است.
موارد منع مصرف:
در توله¬سگها و یا بچه گربه¬های کمتر از یک ماه نباید مصرف شود.
تداخل داروئی :
ندارد.
عوارض جانبی:
مصرف دارو با مقداری معادل 5 برابر مقدار توصیه شده هیچگونه علائمی از مسمومیت را در سگ و گربه به همراه نداشته است. مصرف مقادیر بیش از حد دارو ممکن است با بی¬اشتهایی، استفراغ،سیلان بزاق، اسهال و افسردگی همراه باشد
RAFOXANIDE
RAFOXANIDE
دسته داروئی:
ضد انگل داخلی.
اشکال داروئی:
Boluses: 150mg
مکانیسم اثر:
مکانیسم این دارو مشخص نشده است.
فارماکوکینتیک:
رافوکساناید احتمالاً از روده باریک جذب می¬شود و حداکثر غلظت پلاسمایی دارو بین
48 ـ 24 ساعت پس از تجویز خوراکی اتفاق می¬افتد. این دارو در گاو و گوسفند بطور جزئی متابولیزه شده و نیمه عمر نهایی آن طولانی (حدود 17 روز) می¬باشد بنابراین اثر بخش مطلوبی بر علیه کپلکهای نابالغ  دارد.
موارد مصرف:
مصرف عمده رافوکساناید در درمان فاسیلوز ناشی از اشکال بالغ فاسیولاهپاتیکا و فاسیلولاژیگانتیکا در گاو در درمان همانکوزیس ، بونوستومیازیس و لاروهای بینی گوسفند نیر بکار می¬رود.

مقدار و روش مصرف:
گوسفند: mg/kg 5/7یا یک بولوس mg150 برای هر 20 کیلو وزن بدن.
گاو: mg/kg 5/7.
با یک دوز واحد درمانی ) mg/kg5/7) در گوسفند میزان تاثیر این دارو برای اشکال سنی مختلف فاسیولاهپاتیکا به صورت زیر می¬باشد:
ـ تقریباً 100% برای کپلکهای 12 هفته¬ای
ـ 96 ـ 86% برای کپلکهای 12 هفته¬ای.
ـ 98 ـ 50% برای کپلکهای 4 هفته¬ای.
اثرات مشابهی نیز علیه فاسیولاهپاتیکا در گاو مشاهده شده است.
بواسطه تاثیر قابل اطمینان رافوکساناید بر علیه کپلکهای 6ـ4 هقته¬ای، این دارو در درمان فاسیلوز حاد داروهایی که منحصراً ضد کپلک بالغ می¬باشند ارجحیت دارد. به منظور دفع کپلکهای در حال بلوغ که از درمان قبلی جان سالم به در برده¬اند تجویز مکرر رافوکساناید در فواصل 3 هفته¬ای ضروری است. رافوکساناید در درمان عفونتهای ناشی از فاسیولاژیگانیتکا 8 و 10 و 12 هفته¬ای در گوسفند و گاو به میزان 99 درصد موثر می¬باشد. برای همانکوس و بونوستوموم بالغ در دام و اشکال بالغ و نا بالغ این انگلها در گوسفندان تاثیر بیش از 96 درصد گزارش شده است، به نظر می¬رسد رافوکساناید تا میزان 98 درصد برعلیه همه مراحل لاروهای بینی گوسفندان موثر باشد.
عوارض جانبی:
اندکس بی خطری این دارو (حداکثر دوز قابل تحمل) تقریباً 5 می¬باشد و دوزهای واحد mg.kg58 در گاو یا mg/kg45 در گوسفند هیچ اثرات ناخواسته¬ای ایجاد نمی¬نماید. در دوز mg/kg80 بی¬اشتهایی و اسهال در دام اتفاق می¬افتد. مصرف مقادیر بالاتر از mg/kg45 در گوسفند و دوز واحد mg/kg 125 در گاو باعث بروز آسیبهای چشمی (کوری و کاتاراکت) می¬شود. بطور کلی رافوکساناید در دوزهای درمانی برای گوسفند و گاو (برای تمام سنین) بی¬خطر می¬باشد
TRICLABENDAZOLE
دسته داروئی:
ضد انگل، ضد فاسیولا (کپلک)
اشکال داروئی:
Boluses: 250mg

مکانیسم اثر :
تریکلابندازول از گروه بنزایمیدازولها می¬باشد ولی مکانیسم اثر آن تا حدودی با سایر داروهای این گروه متفاوت است. این دارو از طریق مهار آنزیم فومارات رودوکتاز، اعمال متابولیکی و تولید انرژی بدن انگل را مختل نموده و باعث نابودی آن می¬شود. این دارو بر چرخه زندگی انگل از مرحله نابالغ تاثیر کامل دارد.
فارماکوکینتیک:
تریکلابندازول پس از مصرف خوراکی جذب شده و حداکثر غلظت پلاسمایی آن پس از 36 روز ـ 12 ساعت ایجاد می¬شود.
این دارو در بدن دام به سرعت به متابولیتهای سولفاکساید و سولفون تبدیل می¬شود مشتقات مذکور به آلبومین پلاسما متصل شده و تا 7 روز قابل اندازه گیری هستند اتصال این دارو به آلبومین پلاسما موجب طولانی شدن تماس و تاثیر دارو بر انگل نا¬بالغ می¬شود. این دارو از طریق مدفوع دفع می¬شود.

موارد مصرف:
تریکلابندازول یک داروی اختصاصی برای درمان بیماری فاسیلوز نشخوار کنند¬گان محسوب می¬شود بطوریکه برای درمان فاسیالوز حاد، تحت حاد و مزمن در گاو، گوسفند و بز که ناشی از انگلهای فاسیولاهپاتیکا و فاسیولازیگانتیکا می¬باشد مورد استفاده قرار می¬گیرند از بین داروهایی که بر علیه کرم کپلک کبدی مورد استفاده قرار می¬گیرند تریکلابندازول بطور موثری هم بر اشکال بالغ انگل موثر واقع می¬شود.
مقدار و روش مصرف:
مقادیر درمانی توصیه شده برای درمان آلودگیهای ناشی از انگل کپلک کبدی به شرح زیر است:
گوسفند و بز: mg/kg 10(یک بولوس 250 میلی گرمی به ازاء هر 25 کیلوگرم وزن بدن)
گاو: mg/kg 12(دو بولوس 250 میلی گرم به ازاء هر 40 کیلوگرم وزن بدن)
موارد منع مصرف:
از مصرف این دارو در گاو تا 7 روز پس از زایمان باید خودداری شود.
تداخل داروئی: –
عوارض جانبی:
ـ ضریب ایمنی این دارو بسیار بالا می¬باشد. دوز سمی این دارو در گاو 17 و در گوسفند 20 دوز برابر دوز درمانی می¬باشد.
ـ این دارو در تمام سنین، همچنین در گاوهای آبستن نیز با اطمینان قابل مصرف می¬باشد.
زمان پرهیز از مصرف:
شیر: 7 روز
گوشت : 29 روز.
IVERMECTIN

دسته داروئی:
ضد انگلهای خارجی و داخلی.
اشکال داروئی:
Solution for injection: 1%
مکانیسم اثر:
آیورمکتین باعث تحریک آزاد سازی گاماآمینوبوتریک اسید (GABA) از نرون¬های پیش سیناپسی می‌شود. GABA))به عنوان یک نروترانسمیتر مهاری عمل کرده و موجب بلوکه شدن تحریک پس سیناپسی نرون مجاور در بدن نماتودها و رشته¬های عضلانی بند پایان می¬شود. بدین طریق آیورمکتین از طریق ترشح GABA باعث فلجی و مرگ انگل می‌شود. انگلهای کبدی و انگلهای Tape Worm (انگلهای نواری) از GABA به عنوان یک نروترانسمیتر استفاده نمی¬کنند، بنابراین آیورمکتین روی آنها موثر نیست.
فارماکوکینتیک:
آیورمکتین پس از تزریق به سرعت جذب و منتشر می‌شود.حداکثر غلظت پلاسمایی آن 4/4 ساعت پس از تزریق مستقیم به داخل شیردان حاصل می‌شود. این دارو بخوبی در بافتهای بدن توزیع شده ولی به CSF نفوذ نمی کند. باقیمانده دارو اکثرا در بافت کبد، چربی¬های بدن و به میزان کم در عضلات قابل جستجو می¬باشد، 98% این دارو توسط مدفوع و 2% آن از راه ادرار به خارج دفع می‌شود.
موارد مصرف:
آیورمکتین برای درمان و کنترل آلودگیهای انگلی داخلی و خارجی در گاو و گوسفند به شرح زیر مورد استفاده قرار می¬گیرد:
گاو:
ـ انگلهای گرد معده و روده: استرتاژیا استرتاژیا، استرتاژیا لیراتا، همانکوس پلاسه¬ای، تریکوسترونژیلوس اکسشی، تریکوسترونژیلوس کولوبریفور میس، کوپریا آنکوفورا، کوپریا پونکتاتا، کوپریا پکتیناتا، ازوفاگوستوموم رادیاتوم، نماتودیروس¬ها، استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس، بونوستوموم فلوبوتوم.
ـ انگلهای ریه: دیکتیوکالوس وی وی پاروس.
ـ انگل چشم: تلازیا.
ـ لاروانگلهای مهاجر: هایپودرما بوویس، هایپودرما لینه آتوم.
ـ لارومگسهای مولد میاز: کریزومیابزیانا.
ـ شپش¬ها: لینوگناتوس ویتولی، هماتوپینوس اوریسترنوس، داما لینابوویس، سولئوپتس کاپیلاتوس.
ـ جرب¬ها: پسوروپتس اوویس، سارکوپتس اسکابیئی، کوریوپتس بوویس.
ـ کنه¬ها: اورنیتودوروس ساوینئی، بوئوفیلوس میکروپلوس، بوئوفیلوس دکوکوراتوس.
گوسفند:
ـ انگلهای گرد معده و روده: همانکوس کنتورتوس، استرتاژیا سیرکومسینکتا، استرتاژیا تریفورکاتا، تریکوسترونژیلوس اکسئی، تریکوسترونژیلوس کولوبریفورمیس، تریکوسترونژیلوس ویترینوس، نماتودیروس، کوپریاکورتیسئی، ازوفاگوستومرم کولومبیانوم، ازوفاگوستوموم ونولوزوم، شابرتیا اوینا، تریشوریس اوویس.
ـ انگلهای ریه: دیکتیوکالوس فیلاریا، پروتوسترونژیلوس رفسنس.
ـ لارو و انگل داخل بینی: استروس اوویس.
ـ جرب¬ها: پسوروپتس اوویس، سارکوپتس اسکابیئی.
مقدار و روش مصرف:
گاو: یک میلی لیتر به ازاء هر 50 کیلوگرم وزن دام به صورت تزریق زیرجلدی در ناحیه جلو یا پشت شانه¬های دام.
گوسفند: 5/0 میلی لیتر به ازاء هر 25 کیلوگرم وزن دام به صورت تزریق زیرجلدی در ناحیه پشت شانه¬های دام.
یک نوبت تزریق آیورمکتین در گوسفند باعث کاهش تعداد زیادی از جرب¬های  پسوروپتس می¬شود و در بسیاری موارد علائم درمانگاهی نیز از بین می‌رود. اما برای از بین بردن کامل این انگل تکرار تزریق به فاصله 7 روز بعد لازم می¬باشد.
ـ مصرف این دارو در سگهای کمتر از 6 هفته توصیه نمی¬شود.
تداخل داروئی:
گزارشی نشده است.
عوارض جانبی:
آیورمکتین دارای مرز ایمنی مناسبی می‌باشد. ضریب ایمنی این دارو در گاو تا 30 برابر میزان توصیه شده می‌باشد. در دوز mg/kg8 به تدریج علائم مسمومیت مثل عدم تعادل (آتاکسی) و غیره ظاهر می‌شوند که در برخی موارد منجر به مرگ دام می¬شوند. این علائم در گوسفند در دوز mg/kg4 ظاهر می¬شوند.
این دارو برای بعضی از نژادهای سگ مانند نژاد کولی مسمومیت زا می‌باشد. استفاده از این دارو در زمان آبستنی بی خطر است.
زمان پرهیز از مصرف:
ـ مصرف این دارو را 21 روز قبل از کشتار دام قطع نمایید.
ـ مصرف این دارو در دامهائی که شیر آنها مورد مصرف غذائی انسان قرار می¬گیرد و دامهائی که 28 روز به زایمان آنها باقی مانده است مجاز نمی¬باشد. شیر تولید شده در دامهای تحت درمان تا 28 روز پس از آخرین تزریق نباید به مصرف غذائی انسان برسد.
شرایط نگهداری و احتیاطات:
ـ در برخی موارد موضع تزریق آیورمکتین متورم و دردناک می¬شود. این عارضه موقتی بوده و بدون هیچ گونه درمانی بهبود می‌یابد.
ـ رعایت شرایط بهداشتی در حین تزریق زیرجلدی به خصوص در محل تزریق بسیار مهم و ضروری می‌باشد.
ـ با توجه به سیر تکاملی انگلهای مولد هایپودرما کنترل و درمان آلودگی می‌بایست در فصول مناسب و متناسب با سیر تکاملی انگل انجام پذیرد تا از بروز عوارض ناخواسته جلوگیری به عمل آید.
ـ از تزریق داخل عضلانی و داخل وریدی این دارو خودداری نمائید.
ـ دور از نور و در حرارت زیر 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
ـ دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.
================================================================
Febantel

دسته دارویی: ضد کرمهای گرد روده
اشکال دارویی:
Tablets 100 mg
Granules and paste 45%
مکانیسم اثر:فبانتل باعث می‌شود که متابولیسم انرژی در انگل متوقف شده، تبادلات انرژی وهمچنین جذب گلوکز متوقف و باعث از بین رفتن انگل گردد.
فارماکوکینتیک: فبانتل به سرعت جذب و متابولیزه می‌شود و تبدیل به فنبندازول می‌گردد. در حقیقت این دارو پیش‌ساز داروی فنبندازول و از گروه بزیمیدازولهاست.
موارد مصرف: فبانتل در اسبها وکره اسب‌ها بر ضد استرونژیل‌های بزرگ، آسکاریده‌ها، کرمهای سنجاقی و استرونژیل‌های کوچک به کار برده می‌شود.
سگ و گربه: در درمان کرمهای قلابدار مانند آنلیکوستوماکانینوم، آسکاریده‌ها و کرمهای شلاقی تریشوریس نیز مصرف می‌شود.
مقدار و روش مصرف:
گاو: 5/7 میلی گرم به ازای هر کیلو
گوسفند: 5 میلی گرم به ازای هر کیلو
اسب: 6 تا 20 میلی گرم به ازای هر کیلو
سگ: 10 میلی گرم به ازای هر کیلو
زمان پرهیز از مصرف: گوشت 8 روز، شیر 2 روز
•  Fenbendazole

دسته دارویی: ضد انگل داخلی وسیع الطیف
اشکال دارویی: Oral Suspension 2.5%
مکانیسم اثر: فنبدازول با جلوگیری از اثر آنزیم‌های فومارات ردوکتاز و سوکسینات دهیدروژناز موجب توقف تولید ATP و در نتیجه فلج عضلانی و مرگ انگل می‌شود.
موارد مصرف: فنبدازول برای درمان عفونتهای انگلی دستگاه گوارش و دستگاه تنفس در حیوانات مختلف بشرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نشخوارکنندگان: درآلودگیهای انگلی تریکوسترونژیلوئیده، استرونژیلوئیده، انکیلوستومائیده، استرونژیلوئیدس، نئوآسکاریس، تریسئوریس، مونیزیا.
تک سمی‌ها: در موارد آلودگی با استرونژیلوس بزرگ و کوچک، آسکاریده، اوکسیوریس، استرونژیلوئیدس
حیوانت کوچک (سگ و گربه): همونکوس، استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، کوپریا، نماتودیروس، اوزوفاگوستوموم، شابرتیا، بونوستوموم، تریسئوریس، استرونژیلوئیدس، دیکتیوکولوس فیلاریا، مونیزیا و گایگریا.
مقدار و روش مصرف:
گوسفند و بز 5ـ10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
گاو: 5/7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
پرهیز از مصرف: شیر 3 روز ـ گوشت 8 روز
Flumethrin
دسته دارویی: ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Pour – on: 1% W/V
Solution: 6% W/V
Strips: 3/6g/ strip
مکانیسم اثر: فلومترین از گروه پیرتروئیدها بوده و به صورت تماسی عمل می‌کند. حشره پس از تماس با این دارو دچار تحریک و تهییج عضلانی، تشنج و فلج شده سپس می‌میرد.
موارد مصرف: فلوترین جهت کنترل کنه‌ها و سایر انگلهای خارجی در گاو، گوسفند، بز، اسب و سگ بکار می‌رود.
این دارو تمامی گونه‌های  کنه در تمام مراحل زندگی را از بین می‌برد. از نوارهای  حاوی فلومترین در تشخیص و درمان واروآتوز در زنبور عسل نیز استفاده می‌شود.
مقدار و روش مصرف: محلول 6% فلومترین
گاو (افشانه ثابت) 1 لیتر در 1500 لیتر آب
گوسفند و بز (حوضچه غوطه وری) 1 لیتر در 2000 لیتر آب
سایر حیوانات (اسپریر دستی) 10 میلی لیتر در 20 لیتر آب
زنبور عسل: ابتدا کف کندو با صفحه‌ای تمیز پوشانده شده، پس نوارهای فلومترین داخل کندو قرار داده می‌شود. پس از 24 ساعت صفحه کف کندو را برای شناسایی مایت‌های مرده مورد بررسی قرار می‌دهند.
6ـ پرهیز از مصرف: ندارد.

•    Fluvalinate

دسته دارویی: ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Strips
مکانیسم اثر: فلووالینات از گروه پیروتروئیدها بوده، به صورت تماسی عمل می‌کند و سبب مرگ انگلهای خارجی می‌شود. نوار فلووالینات به گونه‌ای ساخته شده است که ماده موثر آن به تدریج و بطور مداوم در سطح نوار جایگزین می‌شود.
موارد مصرف: جهت درمان بیماری واروآ در زنبور عسل بکار می‌رود.
مقدار و روش مصرف: برحسب اندازه کندو یک یا دو نوار فلووالینات در زیر کندو نصب می‌شود.
طول مدت درمان 6 تا 8 هفته می‌باشد. یک بار درمان در سال برای هر کندو کافی است.
زمان پرهیز از مصرف: اگر نوارها پس از مدت توصیه شده یعنی 6 تا 8 هفته از کندوها خارج شوند. در استفاده از عسل زمان پرهیز وجود ندارد.

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

4 پاسخ به “دارونامه دامپزشكي”

 1. محمد گفت:

  به نام خالق هستی
  سلام
  بیماری قاطر:مشکل تنفس یا شبیه آسم ،درطی دو سال؛وجود اب ریزشفاف در بینی،در حالت استراحت تعداد تنفس در1دقیقه 40بار نفس میکشد؛درزمان کار1ساعت اول پر انرژی میباشد اما در سواری بخصوص در سر بالایی دچار خفگی ،صدای تنفس زیاد، غیر طبیعی؛رنگ صورتش در این زمان به سیاهی شباهت پیدا میکند؛در سربالایی توقفهای زیاد یا قاطر به پایین بر میگردد،در حالت ادرار چند موردعیر طبیعی بوده در یک بار ادرار چند با ر توقف میکند؛اما درساعت 2هنگام بار،برعکس بهتر از سواری در سر بالایی است عمل مکند.لازم به ذکر غذا خوردن حیوان خوب،در سر بالایی از طریق بینی نفس میکشد دهن باز نمیباشد وهیچگونه سرفه ایی را مشاهده نکردم.

 2. محمد گفت:

  به نام خالق هستی
  سلام
  بیماری قاطر :مشکل تنفس شبیه آسم در طی دو سال
  تعدا تنفس 40 بار در یک دقیقه هنگام استراحت شروع کار با حیوان در 1ساعت اول پرانرژی هنگام سواری در سر بالایی چند بار توقف ورنگ صورت حیوان به سیاهی شباهت پیدا مکند صدای تنفس خیلی زیاد میباشد به پایین بر میگردد بر عکس هنگام بار بهتر از سواری میباشد گاکاهی در ادرار مشکل دارد در یک دفعه چند بار توقف میکند ،اب ریزش بینی شفاف دارد.
  نسخه اول :پنسلین بزرگ (گرد سفید)5عذد، عرفا مولتی چکت،برم هگزین انسانی 24عذ،فلونگسین1،داروی زیر پوستی برای انگل ریه وقرص انگل 24عذد در 2نوبت،شستشوی داخل بینی با مخلوط آب وبتاتین چند بار مصرف تایلوزیندر نسخه 4 در پایین ذکر میشود وداروهای دیگه حضور ذهن ندارم استفاده شده،نظر:آلرژی یا پولیپ در بینی
  نسخه
  نسخه دوم:آزمایش خون از گوش، دارو :عرفا مولتی چکت ، وتا متازول 7%،پین استریپ،نظر بیماری زردی
  نسخه سوم:دکزامتازون، پین استریپ ،فلونگسین ، تفوس،نظر آلرژی یاانسداد ریوی مزمن
  نسخه چهارم: تایلوزین عوارض شوکهای شدید سم زدن زیاد بیقراری خودشو به زمین انداختن،خون آمدن از بینی در یک بار نظر دکتر گفت خون آمده خوب شده اما برعکس
  نسخه پنچم:برم هکزین خوراکی روزی 30سی سی،شربت آیروژن30،گوتریموکسازول15،فلونکسین مگل وماین 12،تریپلین آمین 12،نظر با این دارو بهتر شد اگر نشد یالپک داردبون معاینه از طرق توضیحا ت بنده
  نسخه ششم:در دانشکده بیشر آزمایشات انجام شد عفونت خیل کم در خون مشاهده شد و تعداد تنفس دو برابر عادی،دارو پین استریپ هلندی 4شیشه 100سی سی روزی 50 سی، سی در ران قرص انسانی prednisolone tablet50 برای50روز نظر اول آلرژی یا آسم علوفه حیوان خیسانده ودر جای آژاد قرار گیرد نظر دو م بعد از اتمام دارو و استراحت کافی حیوان ذات الریه دارد

  نسخه آخر :از بنده عرق پونه و زالو انداختن در قفسه قاطر.

پاسخ دادن به doctorvet لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل را به عدد وارد نمایید : * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری