خرداد
۱۱
۱۳۹۳

دستورالعمل پيشگيري و كنترل بيماري هاي ويروسي ماهيان قزل آلاي كشور

پيش گفتار:                          

دستورالعمل « پيشگيري و كنترل بيماري هاي ويروسي ماهيان قزل آلاي كشور » بنا به پيشنهاد دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان و به استناد قانون سازمان مصوب 1350 و آيين نامه هاي مربوط نگارش شد و در پانزدهمين جلسه كميسيون تحول اداري سازمان در تاريخ 1/12/1391 با كد «16/91دامپزشكي» به  تصويب رسيد و از ابتداي سال 1392 لازم الاجرا است.

 

ماده 1 – اهداف:

الف- هدف اصلي : پيشگيري ، كنترل و ريشه كني بيماري هاي ويروسي در مراكز تكثير و مزارع پرورشي ماهيان قزل آلاي كشور

ب- اهداف فرعي :

1- ارتقاء سطح بهداشتي مراكز تكثير و مزارع پرورش ماهيان قزل آلاي كشور

2-كمك به  اجراي مراقبت هاي فعال و غير فعال بيماري هاي ماهيان سردآبي

 

ماده 2- دامنه كاربرد :

اين دستورالعمل در مراكز تكثير و مزارع پرورشي ماهيان قزل آلاي كشور كاربرد دارد.

 

ماده 3- مسئوليت اجراء :

اداره كل مسئول اجراي اين دستورالعمل بوده و تمامي مراكز تكثير و مزارع پرورشي ماهيان قزل آلاي كشور ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند و دفتر آبزيان مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آن را بر عهده دارد.

 

ماده 4- قوانين و مقررات مرتبط:

1- ماده 5 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 1350 و آيين نامه مربوطه

2- آئين نامه نظارت بهداشتي دامپزشكي مصوب 1387 هيئت وزيران

3- آئين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد مصوب 1373 هيات وزيران

4- آئين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها مصوب 1389

 

ماده 5- تعاريف واژه ها و اصطلاحات : اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل داراي مفاهيم زير است:

1-سازمان : سازمان دامپزشكي كشور

2- اداره كل : اداره كل دامپزشكي استان

3-دفتر آبزيان : دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان

4-شبكه : شبكه دامپزشكي شهرستان

5-مركز تكثير :مركز نگهداري مولد و توليد تخم چشم زده و بچه ماهيان انگشت قد

6-مزرعه پرورشي : مزرعه پرورش و پروار ماهي به قصد عرضه و فروش به بازار

7-مركز تفريخ و پرورش : مزرعه تفريخ تخم چشم زده و توليد بچه ماهي

8-تخم چشم زده : تخم ماهي لقاح يافته داراي اندام هاي چشمي ناكامل و قابل رويت و قابليت حمل و نقل از محل توليد به مراكز ديگر

9-بچه ماهي قابل فروش :  بچه ماهي كه كيسه زرده را كاملاً جذب كرده و در مرحله اوليه تغذيه فعال بوده و قابل جابجاشدن و فروش باشد.

10-ماهي بازاري قابل فروش : ماهي پرورشي كه مراحل رشد خود را طي كرده وقابل عرضه براي فروش در بازار باشد .

11-پيشگيري :  اقدامات بهداشتي ، درماني و قرنطينه اي به منظورجلوگيري از ورود بيماري از مكاني آلوده به مكاني پاك

12-كنترل : اقداماتي به منظور محدود كردن  بيماري در مناطق آلوده و جلوگيري از انتشار آن به ساير مناطق پاك

13-تشخيص : اقداماتي براساس مقررات فني و بين المللي و اصول شناخته شده علمي براي تشخيص بيماري و شناسايي عامل مربوطه

14-بيماري ويروسي : بيماري كه بوسيله عوامل ويروسي در ماهيان قزل آلا ايجاد مي شود نظير بيماري نكروز عفوني لوزالمعده     ( IPN) ، بيماري سپتي سمي خونريزي دهنده ويروسي ( VHS) و بيماري نكروز عفوني بافت خون ساز (IHN) و ساير بيماري هاي نوپديد و غير بومي.

ماده 6 – صاحب و يا متصدي مركز تكثير و مزرعه پرورش موظف است تحت نظارت مسئول فني-بهداشتي مربوطه اقدامات بهداشتي ذيل را انجام دهند :

1-درمان آب ورودي مركز به روشهاي قابل اجرا نظير UV ، ازن

2-ضدعفوني كليه تجهيزات و وسايل مورد استفاده

3-ضدعفوني تخم ها قبل از مرحله هچ  بر اساس دستورالعمل شماره 01/48/1386

4-رعايت تراكم در تراف ها و استخرهاي نوزادگاهي  برابر دستورالعمل صدور پروانه مراكز تكثير ماهيان سردآبي با كد 03/43/1389

5-ثبت روزانه وضعيت سلامت ماهيها برابر الگوي شماره (1)

6-جمع آوري روزانه ماهي هاي تلف شده و دفن بهداشتي تلفات با استفاده از كوره لاشه سوز و يا دفن در چاله با عمق يك متر و آهك پاشي روي آن و ثبت در الگوي شماره (1)

7-رعايت شرايط امنيت زيستي و قرنطينه اي در مزرعه

تبصره (1) :ضدعفوني كننده هاي مورد استفاده در مركز بايد جزء ضدعفوني كننده هاي مجاز سازمان دامپزشكي كشور باشد.

 

 

ماده  7 – مركز تكثير و مزرعه پرورش لازم است به منظور ماهي دار كردن استخرها اقدامات ذيل را انجام دهد :

1-پاكسازي و ضدعفوني و آماده سازي استخرهاي صيد شده قبل از وارد نمودن بچه ماهي

2-صدور گواهي آماده سازي مزرعه توسط مسئول فني – بهداشتي و ارائه آن به شبكه دامپزشكي شهرستان طي مدت 24 ساعت

3-ثبت گواهي آماده سازي مزرعه در سامانه پايش بيمارهاي آبزيان توسط مسئول فني- بهداشتي و يا شبكه دامپزشكي شهرستان

4-تامين بچه ماهي داراي گواهي سلامتي حمل از دامپزشكي شهرستان مبداء و ثبت در سيستم يكپارچه قرنطينه

5-اعلام به شبكه دامپزشكي مقصد پس از ورود بچه ماهي به مزرعه حداكثر طي مدت 24 ساعت

6-تاييد تخليه بچه ماهي ها در مزرعه مقصد در سامانه يكپارچه قرنطينه توسط مسئول فني-بهداشتي مزرعه

تبصره (1) :در صورتيكه مزرعه فاقد مسئول فني – بهداشتي مي باشد ثبت موارد در سامانه پايش بيماريهاي آبزيان بر عهده شبكه    مي باشد.

 

ماده 8 – دفتر آبزيان برنامه سالانه مراقبت را حداكثر تا 15 فروردين هر سال تنظيم و به ادارات كل ابلاغ مي نمايد .

 

ماده 9-  به منظور تشخيص بيماري لازم است موارد ذيل رعايت گردد:

1-گزارش هر گونه تلفات غير عادي توسط مسئول فني-بهداشتي و يا متصديان مركز تكثير و مزرعه پرورش به صورت كتبي و يا از طريق سامانه پايش بيماريهاي آبزيان به شبكه دامپزشكي حداكثر 24 ساعت پس از مشاهده تلفات.

2-بررسي گزارش اوليه و در صورت لزوم اعزام كارشناس ظرف مدت كمتر از  24ساعت توسط شبكه دامپزشكي و گزارش رخداد بيماري به اداره كل.

3-بازديد از مزرعه و معاينه و كالبدگشائي و در صورت نياز نمونه برداري از ماهيان بيمار و تكميل الگوي شماره (2) توسط كارشناس 4-ثبت گزارش در سامانه پايش بيماري هاي آبزيان حداكثر 24 ساعت پس از بازديد توسط شبكه دامپزشكي شهرستان.

5-ارسال نمونه به آزمايشگاه واجد صلاحيت توسط اداره كل ظرف مدت 24 ساعت پس از دريافت نمونه به همراه الگوي شماره (3).

6-انجام آزمايشات لازم توسط آزمايشگاه و اعلام پاسخ به اداره كل حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت نمونه.

7-در صورت مثبت بودن نتايج اوليه بيماري هاي ويروسي ارسال نمونه هاي لازم  در محيط VTM و يا به صورت فريز شده به آزمايشگاه مرجع جهت انجام كشت ويروسي و انجام ساير آزمايشات تكميلي به همراه الگوي شماره (3).

8-اعلام نتايج تكميلي ظرف مدت 1 ماه پس از دريافت نمونه توسط آزمايشگاه مرجع به دفتر آبزيان.

9-بررسي نتايج بيماري توسط دفتر آبزيان و در صورت مثبت بودن ثبت در سامانه پايش بيماريهاي آبزيان و يا اعلام كتبي به اداره كل.

 

ماده 10 – اداره كل پس از دريافت نتايج اوليه مثبت به دست آمده از نمونه هاي مرضي و يا سيستم مراقبت فعال، نسبت به اعلام شرايط قرنطينه اي مبني بر جلوگيرياز نقل و انتقال ماهي و وسايل و تجهيزات از مركز آلوده به ساير مراكز تا اطلاع ثانوي به صورت كتبي به متصديان مركز اقدام نمايد .

 

ماده 11 –  پس از تشخيص و تائيد بيماري   IPN در مولدين  اقدامات ذيل در مراكز تكثير الزامي است :

1-اعلام كتبي بروز بيماري IPN به متصديان مركز حداكثر ظرف مدت 24 ساعت توسط اداره كل

2-صيد ماهيان مولد حداكثر ظرف مدت يك هفته  با نظارت شبكه دامپزشكي شهرستان

3-تنظيم و ارائه گواهي صيد مولدين بر اساس الگوي شماره (4) توسط شبكه دامپزشكي ظرف مدت حداكثر 24 ساعت پس از اتمام عمليات صيد

4-خشك كردن و ضدعفوني مركز نگهداري مولدين با تركيبات مجاز و با نظر كارشناس شبكه

تبصره (1) : بيماري IPN به عنوان يك بيماري اندميك در كشور محسوب مي گردد .

 

ماده 12 – به منظور ذخيره سازي مجدد مولدين در كانون هاي آلوده اقدامات ذيل صورت پذيرد :

1-ارائه درخواست كتبي توسط متصديان يا صاحبان مركز به شبكه دامپزشكي شهرستان حداقل سه هفته پس از پايان عمليات پاك سازي و ضدعفوني

2-بازديد از مركز توسط كارشناس شبكه حداكثر يك هفته بعد از ارائه درخواست

3-صدور گواهي سلامتي مزرعه بر اساس الگوي شماره (5) ظرف مدت يك روز كاري پس از اتمام بازديد

 

ماده 13 –  پس از تشخيص و تائيد بيماري   IPN در بچه ماهيان زير دو ماه در صورت داشتن علائم كلينيكي و تلفات بالاي 30%  اقدامات ذيل الزامي است :

1-اعلام كتبي بروز بيماري به متصديان و يا صاحبان مركز توسط شبكه ظرف مدت 24 ساعت و صدور دستور  معدوم سازي ماهيان آلوده

2-بستن خروجي آب مزرعه بلافاصله پس از اعلام شبكه تا پايان عمليات معدوم سازي و جلوگيري از ورود آب استخرهاي آلوده  به منابع آبي

3-معدوم سازي و امحاء بچه ماهي هاي استخرهاي آلوده با نظارت نماينده شبكه

4-تخليه كامل آب استخر مبتلا

5-دفن يا سوزاندن تلفات در محل مناسب

6-پاك سازي و ضدعفوني استخر آلوده با استفاده از ضدعفوني كننده هاي مجاز

7-ضدعفوني تمام تجهيزات ، وسايل مزرعه  و تمام سطوح و ديواره ها با استفاده از ضدعفوني كننده هاي مجاز

8-تكميل صورت جلسه معدوم سازي بر اساس الگوي شماره (6)

9-ثبت در سامانه GIS توسط شبكه

تبصره (1) : ملاك تشخيص ميزان و درصد تلفات نظر كارشناس شبكه دامپزشكي پس از بازديد از مزرعه و برآورد ميزان تلفات       مي باشد.

تبصره (2) : معدوم سازي با استفاده از ماده هيپوكلريت كلسيم و با دوز  25-40ppm به مدت 30 ذقيقه صورت مي گيرد.

 

ماده 14 – به منظور پرداخت غرامت به صاحبان يا متصديان واحدهاي آلوده رعايت موارد ذيل الزامي است :

1-تنظيم تقويم بهاي غرامت بر اساس ماده (10) و (11) آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها و تبصره هاي ذيل آن حداكثر يك ماه پس از پايان عمليات معدوم سازي و ضدعفوني مطابق الگوي شماره (6)

2-ارائه نسخه اي از صورت جلسه معدوم سازي به صندوق بيمه محصولات كشاورزي در صورت نياز

3-ارسال برآورد ميزان غرامت به دفتر آبزيان حداكثر يك هفته

4-بررسي گزارش توسط دفتر آبزيان و اعلام ميزان غرامت به دفتر طرح و برنامه ظرف مدت يك ماه

5-تامين و پرداخت غرامت توسط سازمان حداكثر 6 ماه پس از تنظيم تقويم بهاي غرامت

 

ماده 15- فروش بچه ماهيان مركز آلوده در صورت داشتن تلفات كمتر از 30%  و گذشت 2 هفته از رفع کامل علائم بالينی و تلفات ناشي از بيماري بلامانع است .

 

ماده 16 – فروش بچه ماهيان مركزي كه در آزمايشات مولكولي  سيستم مراقبت از نظر ويروس IPN داراي نتايج مثبت بوده ولي فاقد علائم باليني مي باشند ، بلامانع مي باشد .

تبصره (1)  :  شبكه در هنگام صدور گواهي حمل بايستي آلودگي به ويروس IPN را قيد نموده و اين گواهي صرفا به مقصد مزارعي است كه داراي مسئول فني – بهداشتي باشند.

 

ماده 17 –  پرورش بچه ماهياني كه از لحاظ IPN مثبت هستند  با رعايت شرايط ذيل بلامانع است :

1-ارسال گزارشات هفتگي مطابق الگوي شماره (7) توسط مسئول فني – بهداشتي مزرعه به شبكه

2-بازديد ماهانه تا زمان صيد توسط شبكه و ثبت گزارشات بازديد در سامانه پايش بيماري هاي آبزيان

3-پاك سازي و ضدعفوني استخر آلوده پس از صيد ماهيان با تمام تجهيزات مربوطه

4-ارائه گزارش پايان دوره و اتمام عمليات ضدعفوني توسط مسئول بهداشتي مزرعه پس از اتمام عمليات

 

ماده 18 – به منظور ذخيره سازي مجدد بچه ماهي در مزارع آلوده رعايت شرايط مندرج در ماده (12) الزامي است .

 

ماده 19 –  پس از تشخيص و تائيد بيماري هاي نكروز بافت خون ساز (IHN) و سپتي سمي خونريزي دهنده ويروسي (VHS) در مراكز تكثير و پرورش رعايت شرايط مندرج در ماده (13) به منظور ريشه كني الزامي است.

تبصره (1) :  بيماري هاي نكروز بافت خون ساز (IHN) و سپتي سمي خونريزي دهنده ويروسي (VHS) به عنوان بيماري اگزوتيك براي كشور محسوب مي شود.

 

ماده 20 –   شيوه نامه ضدعفوني و پاك سازي مزرعه توسط دفتر بهداشت آبزيان ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل

تهيه و ابلاغ مي شود.

 

ماده 21-  اداره كل ضمن بررسي هاي لازم جهت رديابي و شناسايي مبداء ‌ورود و روش انتقال بيماري گزارش لازم را  تهيه و به

دفتر آبزيان ارسال مي كند.

 

ماده 22 – اداره كل ضمن ثبت مورد بيماري در سامانه GIS سازمان اطلاع رساني لازم را به ساير آبزي پروران انجام مي دهد.

 

ماده 23  – در صورت وقوع اپيدمي دفتر بررسي و مديريت بيماري هاي آبزيان لازم است ضمن اعلام شرايط قرنطينه اي در كشور اطلاع رساني لازم را به استان ها انجام دهد.

 

درباره نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل را به عدد وارد نمایید : * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری