شهریور
۲۰
۱۳۹۲

آيين نامه داروخانه ها

ماده 1) تعاريف:

الف) قانون: عبارتست از قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي، مواد خوردني وآشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحيه هاي بعدي.

ب) کميسيون قانوني: عبارتست از کميسيون امور داروخانه ها و توزيع مصوح در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي ودارويي ، موادخوردني وآشاميدني

ج)برگ تشخيص صلاحيت مسئول فني:عبارت است از مدرکي که پس از تائيد کميسون امور داروخانه مصرح در ماده بيست قانون مربوط به مقررات امور پزشکي وداروئي ، مواد خوردني وآشاميدني جهت داروسازان متقاضي که مدرک آنها از طرف دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني مربوطه براي قبول مسئوليت فني داروخانه ها بطور عام صادر مي گردد.

د) ضوابط: عبارتست از مجموعه دستورالعملهاي مربوط به امور داروخانه ها که توسط معاونت غذا و دارو تدوين و ابلاغ مي گردد.

هـ) دانشگاه: عبارتست از دانشگاه يا دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني که داروخانه مورد نظر زير پوشش آن فعاليت مي نمايد.

و) وزارت: عبارتست از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

ز) معاونت: عبارتست از معاونت غذا ودارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

ح) اداره کل: عبارتست از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

ط) مسئول فني: عبارتست از داروسازي که  با اخذ پروانه مسئوليت فني صادره از سوي دانشگاه  به وظايف قانوني خود در داروخانه عمل مي نمايد.

ي) مؤسس: فردي که صلاحيت وي جهت اخذ مجوز تأسيس داروخانه مطابق مقررات و ضوابط به تأييد کميسيون قانوني رسيده و پروانه تأسيس داروخانه را دريافت نموده است.

ماده2) داروخانه مؤسسه اي پزشکي است که با اخذ مجوز از کميسيون قانوني ، تأسيس و با داشتن مسئول فني واجد شرايط به ارائه خدمات دارويي و عرضه دارو، شير خشک و مکملهاي غذايي و رژيمي، غذاهاي کمکي شيرخواران، لوازم مصرفي پزشکي و فراورده هاي آرايشي و بهداشتي مجاز مبادرت مي نمايد.

ماده3) دانشگاه مکلف است مدارک متقاضيان تأسيس داروخانه را به ترتيب اولويت و نياز منطقه  طبق ضوابط اخذ و پس از بررسي جهت طرح به کميسيون قانوني ارائه نمايد.

تبصره 1 – دانشگاه مي بايست درخواست متقاضيان تأسيس داروخانه را به ترتيب تاريخ درخواست رسماً ثبت نمايد.

تبصره 2 – تعيين اولويت متقاضيان داروخانه، طبق ضوابط خواهد بود.

ماده4) هر شخصيت حقيقي در صورت نداشتن پروانه تأسيس داروخانه و ساير مؤسسات و مراکز پزشکي ميتواند حداکثريک پروانه تأسيس داروخانه مطابق ضوابط اخذ نمايد.

ماده5) صدور پروانه تأسيس و مسئول فني پس از اعلام رأي کميسيون قانوني بر عهده دانشگاه خواهد بود.

ماده 6) متقاضياني که مجوز تأسيس داروخانه دريافت داشته اند موظفند در روستاها حداکثر تا سه ماه و در شهرها حداکثر تا 6 ماه از تاريخ اعلام موافقت با آنها، نسبت به تأسيس و بهره برداري داروخانه اقدام نمايند. چنانچه در مهلت مذکور اقدام به بهره برداري نشود، مي بايست قبل از پايان مهلت مقرر دلايل توجيهي به دانشگاه ارائه گردد تا در صورت تأييد نسبت به تمديد مجوز به مدت حداکثر 3 ماه اقدام شود.

تبصره- تمديد بيش از 3 ماه يا ابطال مجوز صادر شده با کميسيون قانوني خواهد بود.

ماده 7) پروانه تأسيس داروخانه به نام مؤسس يا مؤسسين صادر مي شود.

تبصره1- داروخانه مي تواند با اطلاع قبلي و کسب مجوز از دانشگاه حداکثر به مدت يکسال تعطيل باشد. در صورتيکه نياز به تعطيلي بيش از يکسال باشد، مدارک لازم به کميسيون قانوني جهت اخذ تصميم لازم ارجاع مي گردد.

تبصره2- چنانچه مؤسس داروخانه به هر دليل بدون کسب مجوز از دانشگاه اقدام به تعطيل داروخانه نمايد، به منظور رفع نياز مردم در صورت ادامه تعطيلي داروخانه به مدت بيش از سه ماه از تاريخ تعطيلي، دانشگاه نسبت به بررسي و ارائه مدارک متقاضي تأسيس داروخانه جديد اقدام و پيشنهاد لغو پروانه داروخانه مربوطه را به طور هم زمان جهت طرح در کميسيون قانوني ارسال خواهد کرد.

ماده 8 ) کساني که داروخانه را با داشتن اولويت و اخذ مجوز از کميسيون تأسيس کرده اند درصورتيکه  تقاضاي ابطال مجوزخودرا نموده وهمزمان نسبت به معرفي فرد واجد شرايط قانوني دريافت پروانه بعنوان موسس جديد درهمان محل اقدام نمايد ، تا ده سال نمي توانند در هيچکدام از نقاط کشور متقاضي تأسيس داروخانه با اولويت بندي شوند.

تبصره: ثبت نام از افراد مذکور در مناطقي که به تأييد دانشگاه محل ، نياز به تأسيس داروخانه داشته ولي متقاضي ديگري ندارد با رعايت ساير ضوابط بلامانع است.

ماده 9 ) تغيير مکان داروخانه با موافقت دانشگاه و رعايت ضوابط و کسب پروانه جديد بوده و در صورت جابجايي قبل از اعلام موافقت محل کار جديد از طرف دانشگاه تعطيل خواهد شد. در هر صورت موضوع به اطلاع اداره کل خواهد رسيد.

تبصره- جابجايي داروخانه هاي داير در حريم قانوني زمان تأسيس خود در صورت موافقت کميسيون قانوني بلامانع است.

ماده10) در صورت فوت مؤسس داروخانه بلافاصله مراتب از طريق دانشگاه به مراجع قضايي محل منعکس و در خصوص ادامه کار داروخانه تعيين تکليف خواهد شد. در هر صورت وارث مکلفند تا 2 سال از تاريخ گواهي تسليم دادخواست حصر وراثت نسبت به معرفي فرد واجد شرايط دريافت پروانه اقدام نمايند. بديهي است در صورتيکه در مهلت مقرر اقدام لازم صورت نگيرد، پروانه داروخانه مزبور ابطال خواهد شد.

تبصره- چنانچه مؤسسين داروخانه دو نفر يا بيشتر باشند در صورت فوت يکي از آنها با رضايت وراث متوفي و ساير مؤسسين و تأييد کميسيون قانوني، داروخانه ميتواند به فعاليت خود ادامه دهد و در غير اين صورت وراث مؤسس متوفي مکلفند ظرف مدت دو سال فرد واجد شرايط را به کميسيون قانوني معرفي نمايند.

ماده 11) به شرط وجود حداقل يک مطب فعال پزشکي يا درمانگاه دولتي تا سيصد هزار نفر جمعيت شهر يا روستا تا 7000 نفر يک باب داروخانه و از سيصد هزار نفر جمعيت به بالا تا 6000 نفر از جمعيت شهر، اجازه تأسيس يک باب داروخانه داده خواهد شد.

تبصره1- تشخيص نياز و تعيين اولويت تأسيس داروخانه براساس ضوابط به عهده دانشگاه مي باشد.

تبصره1: در مناطقي که به تشخيص دانشگاه به تعداد داروخانه بيشتر از حد نصاب جمعيت نياز باشد مراتب در کميسيون بررسي و اتخاذ تصميم خواهد گرديد.

تبصره2: ملاک تعداد جمعيت محل، آمار مأخوذه از سازمان مديريت و برنامه ريزي در مراکز استانها مي باشد.

ماده 12) تاشصت و پنج هزار نفر جمعيت شهر يا روستا، يک داروخانه شبانه روزي تأسيس خواهد شد.

ماده13) وظايف مؤسس داروخانه :

1-     رعايت شئون اسلامي ، اخلاقي ومسايل حرفه اي در داروخانه

2-  اشراف برامور داروخانه  ( بغير از وظايف مسئول فني ) به طوريکه داروخانه بتواند فعاليتهاي خود را به نحو مطلوب ادامه دهد.

3-     رعايت و اجراي نظرات و پيشنهادات فني و بهداشتي مسئول فني داروخانه

4-  تأمين و تدارک اقلام دارويي و مواد اوليه مورد نياز ساخت داروهاي ترکيبي، شيرخشک، مکملهاي غذايي ، غذاهاي کمکي شيرخواران ، فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي و لوازم مصرفي پزشکي مجاز از طريق شرکتهاي معتبر مورد تاييد وزارت طبق ضوابط وبا نظارت مسئول فني

5-     تأمين کادر فني و خدماتي واجد شرايط در داروخانه برطبق ضوابط

6-     رعايت نظافت و بهداشت عمومي داروخانه

7-  اجرا و رعايت کليه مقررات، ضوابط ودستورالعملها و تذکرات دانشگاه و وزارت و درصورت لزوم ابلاغ به کارکنان  داروخانه

8-  پرداخت به موقع حقوق ومزاياي مسئول فني وکارکنان داروخانه طبق قرارداد منعقده و قوانين مربوطه از جمله قانون کار

9-  افتتاح حساب بانکي وارائه چک به شرکتهاي پخش دارو تنها به نام خود واعلام آن به شرکتهاي پخش وسازمانهاي بيمه گرجهت تنظيم گردش مالي داروخانه از طريق حساب فوق

10-همکاري با بازرسين دانشگاه، اداره کل ومعاونت

11-همکاري با بازرسين دانشگاه، اداره کل و معاونت

ماده14) شرايط لازم براي بررسي صلاحيت مؤسس:

1- تابعيت ايران

2- متدين به يکي از اديان رسمي مندرج در قانون اساسي

3- ارائه برگ پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت ياگواهي اشتغال به خدمت نظام وظيفه

4- ارائه مدارک لازم طبق ضوابط مربوطه

ماده15) تأسيس داروخانه توسط ارگانها، نهاد هاي انقلاب اسلامي و سازمان هاي دولتي مطابق قانون پس از بررسي و تصويب کميسيون قانوني صورت خواهدگرفت.

ماده16) تأسيس داروخانه در داخل درمانگاه يا پلي کلينيک، براساس ضوابط تأسيس و با تصويب کميسيون قانوني خواهد بود.

ماده 17) بهره برداري داروخانه در داخل بيمارستان ها منوط به داشتن پروانه تأسيس و مسئول فني واجد شرايط بيمارستان که به تأييد کميسيون قانوني مربوطه رسيده باشد خواهد بود.

تبصره 1: داروخانه داخلي بيمارستان نبايد داراي درب مستقل به خارج از بيمارستان باشد.

تبصره2: داروخانه داخلي بيمارستان منحصراً ملزم به پيچيدن نسخ داخلي است.

ماده18) فاصله داروخانه ها از يکديگر:

الف) فاصله داروخانه هاي روزانه از هم و از شبانه روزي :

1

تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت

50متر

2

از دويست وپنجاه هزار تا پانصد هزار نفر جمعيت

75 متر

3

از پانصد هزار تا يک ميليون نفر جمعيت

150متر

4

بيش از يک ميليون نفر جمعيت

300متر

ب) فاصله داروخانه هاي شبانه روزي ازهم :

1

تا 250000 نفر جمعيت

300متر

2

از 250000 تا 500000 نفر جمعيت

400متر

3

از 500000 تا 1000000 نفر جمعيت

500متر

4

بيش از يک ميليون نفر جمعيت

1000متر

ج) فاصله داروخانه هاي شبانه روزي از روزانه:

1

تا 250000 نفرجمعيت

40متر

2

از 250000 تا 500000 نفرجمعيت

60متر

3

از 500000 تايک ميليون نفر جمعيت

120متر

4

بيش از يک ميليون نفر جمعيت

240متر

تبصره1- در نقاطي که بيش از ده مطب فعال پزشکي وجود دارد به ازاي هر 10 باب مطب فعال پزشکي در شعاع 80 متري داروخانه موجود، موضوع انتقال محل داروخانه هاي داير يا تأسيس داروخانه جديد با رعايت ضوابط و اولويت درخواست مشروط به تأييد کميسيون قانوني بلامانع خواهد بود. لازم به ذکر است حداقل فاصله داروخانه جديد از داروخانه موجود 15 متر مي باشد.

تبصره2- اختلاف فاصله تا ده درصد قابل اغماض مي باشد.

تبصره3- احتساب فاصله داروخانه ها از يکديگر از وسط درب ورودي اصلي داروخانه مبدأ تا وسط درب ورودي اصلي داروخانه جديد از کوتاهترين فاصله محل عبور عابر پياده براساس ضوابط و مقررات راهنمايي و رانندگي و عرف محل خواهد بود( تشخيص عرف محل با نظر کميسيون قانوني مي باشد)

ماده19) چگونگي معرفي داروساز مسئول فني و حداقل تعداد داروساز مورد نياز در هر نوبت کاري داروخانه برطبق ضوابط خواهد بود.

ماده20) براي قبول مسئوليت فني داروخانه ها برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني با تأييد کميسيون قانوني و توسط دانشگاه صادر مي شود. اخذ برگ مذکور براي پذيرش سمت مسئوليت فني داروخانه الزامي است.

تبصره1- در اجراي مفاد اين ماده براي قبول مسئوليت فني داروخانه ها پس از صدور برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني نياز به طرح مجدد موضوع در کميسيون قانوني نيست.

تبصره2- در صورت وقوع تخلف از ضوابط و مقررات مربوطه صلاحيت مسئول فني داروخانه حسب درخواست دانشگاه قابل طرح مجدد در کميسيون خواهد بود.

ماده21) شرايط لازم براي صدور برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني:

الف) ارائه پروانه موقت يا دائم داروسازي

ب) ارائه تقاضاي کتبي براي صدور برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني

ج) ارائه کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت نظام وظيفه

د) ارائه ساير مدارک مورد نياز کميسيون قانوني طبق ضوابط

ماده22 ) مسئول فني مي تواند در غياب خود داروساز ديگري را بعنوان قائم مقام با تعيين ساعات و ايام حضور حداکثر به مدت سه ماه در يک سال به دانشگاه محل معرفي نمايد. در صورتيکه مدت غيبت وي بيش از سه ماه به طول بيانجامد، تمديد مدت با معرفي قائم مقام جديد براي حداکثر سه ماه ديگر و موافقت دانشگاه امکان پذير خواهد بود. در صورت تداوم غيبت، پس از گذشت 6 ماه، معرفي مسئول فني واجد شرايط توسط مؤسس داروخانه جهت صدور پروانه مسئول فني الزامي است.

تبصره: در موارد فوري که مسئول فني فرصت معرفي داروساز جانشين را به دانشگاه به عنوان قائم مقام ندارد، داروساز مسئول فني مي تواند حداکثر براي مدت 3 روز يکي از داروسازان فارغ التحصيل را جانشين خود نمايد. در هر صورت موضوع بايستي در اسرع وقت به اطلاع دانشگاه برسد. استفاده از اين تبصره درهر سال نبايددر مجموع بيش از يک سي روز باشد.

ماده23) يک داروساز نمي تواند مسئوليت فني بيش از يک مؤسسه يا مرکز پزشکي را در يک زمان برعهده داشته باشد.

تبصره: در صورتيکه مؤسس داروخانه داروساز باشد، مجاز به قبول مسئوليت فني داروخانه ديگر در ساعات فعاليت داروخانه خود نخواهد بود. پذيرش موارد استثناء منوط به تائيد کميسيون قانوني است.

ماده 24-  ميزان ساعات کار مسئول فني حداکثر تا دوازده ساعت در شبانه روز مي باشد.

تبصره- در مورد داروسازاني که غير از مسئوليت فني داروخانه به کار موظف ديگري اشتغال دارند فعاليت به عنوان مسئول فني داروخانه هشت ساعت در شبانه روز است.

ماده 25– وظايف مسئول فني داروخانه: مسئول فني علاوه بر رعايت قوانين ومقررات موجود ملزم به رعايت ضوابط

            علمي و حرفه اي مربوطه مي باشد.

1-     حضورفعال در داروخانه در ساعات تعيين شده مطابق اين آيين نامه

2-     کنترل نسخ وارائه داروهاي تجويز شده طبق ضوابط وممهور نمودن آنها

3-  عرضه داروهاي بدون نسخه مطابق فهرست وضوابط اعلام شده از سوي وزارت وارائه راهنمائي داروئي جهت استفاده از آنها

4-     رعايت ضوابط مربوط به بسته بندي مجدد داروهاي تجويز شده با ارائه توضيحات لازم و تحويل بهداشتي آنها

5-     بررسي موارد ابهام و در صورت لزوم جايگزيني اقلام در نسخ تجويزي ، پس از مشاوره با پزشک معالج

6-  اعمال نظارت بر شرايط نگهداري داروها ، شکل ظاهري ، کيفيت فيزيکي وتاريخ مصرف ونحوه تدارک وعرضه داروها

7-  ساخت وارائه داروهاي ترکيبي طبق ضوابط با توجه به اصول علمي وفني به نحوي که مانع ساير وظايف قانوني وي نگرديد.

8-     جلوگيري از دخالت افراد غير مجاز در امور فني داروخانه

9-     استفاده از روپوش سفيد با نصب پلاک مشخصات

10-همکاري با بازرس يا بازرسين دانشگاه يا وزارت

11-اعلام گزارش مراتب تخلف به دانشگاه

12-تکميل وارسال پرسشنامه ها براي امور اطلاع رساني وتحقيقاتي در ارتباط با برنامه تنظيم شده توسط وزارت

13-اعلام اشکالات مشاهده شده در داروها برابر الگوي تعيين شده از طرف اداره کل

ماده 26)    شرايط لازم براي پذيرش و صدور پروانه مسئوليت فني داروخانه در دانشگاهها :

1-     ارائه پروانه دائم يا موقت داروسازي طبق مقررات

2-     ارائه کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت نظام وظيفه

3-     ارائه برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني داروخانه

ماده27– چنانچه موسس داروخانه از مقررات موضوع اين آئين نامه تخطي نمايد در مرحله اول تذکر شفاهي با قيد

                در صورت مجلس ودرمرحله دوم اخطار کتبي با درج در پرونده توسط دانشگاه ودر صورت ادامه تخلفات

                موضوع از سوي دانشگاه به کميسيون جهت بررسي مجدد صلاحيت موسس ارجاع خواهدشد.

ماده 28- چنانچه مسئول فني داروخانه از ضوابط موضوع اين آيين نامه تخطي نمايد در مرحله اول  تذکر شفاهي

         با قيد در صورت مجلس ، درمرحله دوم اخطار کتبي با درج در پرونده توسط دانشگاه ودر صورت ادامه تخلفات

            موضوع تعويض و استفاده از مسئول فني موقت واجد شرايط ديگر از سوي دانشگاه به موسس داروخانه

            ابلاغ خواهد شد تا حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام لازم را بعمل آورد وهمزمان پرونده مسئول فني خاطي به

            مراجع ذيصلاح ارسال مي گردد.

ماده29) کليه داروخانه ها مکلفند در مدت تعيين شده نسبت به جمع آوري و عودت داروهايي که از سوي وزارت يا ساير مراکز ذيربط غيرقابل مصرف اعلام مي گردد، به شرکتهاي توزيع کننده دارو اقدام و از عرضه آنها خودداري نمايند.

ماده 30 – حداکثر ساعات کار موظف داروخانه هاي روزانه تمام وقت که فاصله زماني آن توسط دانشگاه مربوطه

               تعيين خواهد شد، دوازده ساعت و داروخانه هاي نيمه وقت حداکثر شش ساعت و در فاصله بين 8 صبح تا

              10 شب مي باشد.

   تبصره 1- داروخانه هاي روزانه درمناطق وشهرهايي که داراي داروخانه شبانه روزي فعال هستند در ايام

   تعطيل رسمي و ساعات غير موظف ميبايست تعطيل باشند.

   تبصره 2- در مناطقي که داروخانه شبانه روزي ندارد داروخانه هاي روزانه داير در محل موظفند طبق برنامه

  اعلام شده تسط دانشگاه بصورت کشيک نياز داروئي بيماران را تامين نمايند.

  تبصره3- پرداخت دستمزد به مسئول فني واستفاده از ساير مزايا نظير مرخصي وغيره بر اساس ساعات کار

  مندرج در اين آيين نامه وقرارداد فيما بين مسئول فني وموسس ونيز بر طبق ضوابط قانون کار صورت خواهد

  گرفت.

       تبصره 4- انجمن داروسازان بر حسن اجراي مفاد تبصره اين ماده در قرارداد فيمابين موسس ومسئول فني

       نظارت خواهدکرد.

ماده 31 –  ساعات کار موظف داروخانه مي بايستي در تابلويي درج ودر محل قابل رويت مراجعه کنندگان نصب گردد.

ماده 32– به استناد ماده سه قانون واصلاحيه هاي بعدي هرکس پروانه خود را به ديگري واگذار نموده ويا پروانه ديگري را به هر شکل اعم از اجاره و ….. مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف دانشگاه تعطيل وپرونده متخلف به مراجع ذيصلاح ارجاع خواهدشد.

ماده 33 )   شرايط فني و وضعيت ساختماني داروخانه بايد مطابق ضوابط بوده، ضمن اينکه حداقل مساحت کف داروخانه روزانه بيست و چهار متر مربع، بعلاوه انبار( خارجي يا داخلي) يا بالکن مناسب جهت نگهداري داروها با توجه به نياز داشته باشد.در مورد داروخانه شبانه روزي حداقل مساحت کف چهل مترمربع بوده و بعلاوه آن انبار ( خارجي يا داخلي) يا بالکن مناسب خواهد داشت. اين ميزان در مناطق روستايي با اختلاف چهار متر مربع قابل قبول مي باشد.

تبصره- مؤسس داروخانه مکلف است محل انبار يا انبار هاي داروخانه را کتباً به دانشگاه محل اعلام و موافقت دانشگاه را در اين رابطه جلب نمايد.

ماده34) ابلاغ مکاتبات و دستورالعملهاي دانشگاه با داروخانه به آدرس قانوني مؤسس و با پست سفارشي انجام خواهد شد.

ماده 35 )  در اجراي بندهاي دوازده و سيزده ماده يک قانون وظايف و تشکيلات وزارت با متخلفين از مفاد الزامات اين آيين نامه و ضوابط مربوطه برابر مقررات برخورد خواهد شد.

ماده 36 )   اين آيين نامه به استناد قانون مربوطه به مقررات امور پزشکي داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي آن و بندهاي 11 ،12 و 13 قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي مصوب سال 1367 در سي و شش ماده تدوين وبه تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و کليه ضوابط، دستورالعملها، بخشنامه ها، اصلاحيه هاي مغاير اين آيين نامه و آيين نامه هاي قبلي از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

درباره نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل را به عدد وارد نمایید : * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری