دی
۷
۱۳۹۲

انگل دیکروسلیوم در کبد گوسفند

دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮزﻳﺲ

جهت درمان و مشاوره حیوانات خانگی(سگ. گربه. پرندگان و …) با این شماره تلگرامی پیام بگذارید ۹۱۳۱۸۳۹۶۳۵ دکتر وت.

( برای بهتر دیدن عکس ها روی آنها کلیک کنید تا تمام صفحه ببینید.)
Dicroseolium دیکروسلیوم2 دیکروسلیوم1 دیکروسلیوم3

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻤﺎری :
ﺑﻴﻤﺎری ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﮕﻞ دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮم ﮔﻮﻳﻨﺪ  ﺟﺰء ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و دام ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری :
اﻧﮕﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﻨـﺎم دﻳﻜﺮوﺳـﻠﻴﻮم دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻜﻮم Dicrocoelium dendriticum ﻛـﻪ در
ﻣﺠﺎری ﺻﻔﺮاوی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻜﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻴﺰه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﺎ ۱۲ ۶ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﺎ
ﺗﮕﻮﻣﻨﺖ ﺷﻔﺎف ﻛﻪ از ورای آن اﻧﺪام ﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮم :
در ﻣﺠﺎری ﺻﻔﺮاوی ﻛﺒﺪ ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ، ﺗﻚ ﺳﻤﻲ ﻫﺎ ، ﺧﻮک ، ﺧﺮﮔﻮش ، ﺳـﮓ و اﻧﺴـﺎن زﻧـﺪﮔﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن دارد. ﺗﺨﻤﻬﺎی اﻧﮕﻠﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع دام آﻟـﻮده دﻓـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺻﻠﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﺨﻢﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻠﺰون ﺧﺎک زی ﺑﻠﻌﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ ﻣﻴﺰﺑـﺎن واﺳـﻂ اول
اﻧﮕﻞ اﺳﺖ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﺣﻠﺰون رﺷﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺼـﻮرت ﺗـﻮده ژﻻﺗﻴﻨﻲ از ﺑﺪن ﺣﻠﺰون ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳـﻂ دوم
ﻛﻪ از ﻧﻮع ﻣﻮرﭼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻌﻴﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد و در آ ن رﺷـﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﻮرﭼﻪ ( ﻫﺎ ﺣﺎوی ﻣﺘﺎ ﺳﺮﻛﺮ ) ﻫﻤﺮاه ﻋﻠﻮﻓﻪ و آب
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪه و در ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺮای ﺻﻔﺮاوی ﻣﻴﺰﺑـﺎن اﺻلی  ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ شود.

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎری :
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ و ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﻧﺘﺸﺎر دارد .

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎری در ﺣﻴﻮاﻧﺎت :
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺧﻼل ﻣﻬﺎﺟﺮت از راه ﻫـﺎی
ﺻﻔﺮاوی ، اﺗﺴﺎع ﻣﺠﺮا ﺑﺎ آﺗﺮوﻓﻲ و دژﻧﺮاﺳﻴﻮن اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﻣﺠﺮا و اﻟﺘﻬﺎب در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﮔﺮدد. درﺻﻮرت
ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎب ﻛﺒﺪ ، آﺳﻴﺐﻫﺎﻳﻲ در ﺟﺪار روده اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ،
ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در رﻧﮓ و ﻗﻮام ﻛﺒﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی در ﺳﻄﺢ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳـﻴﺮوز ﻛﺒـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷﻮد. ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻛﺒﺪ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی اﺷﺎﻋﻪای ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و اﻳﺠﺎد واﻛﻨﺶﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲسود. ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺳﻤﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ اﻧﮕﻞﻫﺎ آﺛﺎر آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳـﻲ آﺗﺮوﻓـﻲ ﻛﺒﺪ، ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزی ﻃﺤﺎل، ﻟﻨﻔﺎدﻧﻴﺖ ، آﻧﺘﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎﻃﻲ روده، ﻧﻔﺮﻳﺖ ، آﻣﻔﻴﺰم ﻟ، ا ﺘﻬﺎب رﻳﻪ، اﻟﺘﻬﺎب ﻃﻨـﺎب ﻧﺨـﺎﻋﻲ ﭘـﻴﺶ ﻣﻲ آید.

ﺑﻴﻤﺎری در اﻧﺴﺎن :
دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮزﻳﺲ اﻧﺴﺎن ﻧﺎدر ﺑﻮده ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ. ﻣـﻮارد ﺑﻴﻤـﺎری
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ در ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮزﻳﺲ واﻗﻌﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻳﺒﻮﺳﺖ، اﺳﻬﺎل، ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ . ﮔـﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤـﺎری ﺑـﺎ
رﺧﻮت ، ﺳﺮدرد، ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺸﻮد ﺒﻛ در. ﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮد را زردی ﭼﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ و ﻃﺤﺎل
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﺮدد .

روش اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎری :
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﮕﻠﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻛﺮم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ و ﮔـﺎو آﻟـﻮده در ﺗﻤـﺎﻣﻲ
ﭼﺮاﮔﺎه دﻓﻊ ﻣﻲﺷﻮد. درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن واﺳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ _ ﺣﻠﺰون و ﻣﻮرﭼﻪ ) اﻧﮕﻞ ﻧﺪرﺗﺎً ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭼﺮﺧـﻪ
زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺠﺪد ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺿﻤﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺨﺰن ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن :
اﺳﺎﺳﺎً دو روش در ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮزﻳﺲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ دو روش ﻋﺒﺎرت از :
۱-  روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺪﻓﻮع ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺗﺨﻢﻫﺎی وﻳﮋه اﻧﮕﻠﻲ  ۲- روﺷﻬﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮوﻟﻮژی

درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎری :
ﻫﻴﭽﻴﻚ از داروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ دز درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﺪاول ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻓﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺮم ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳـﺎد داروی ﺿـﺪ
ﻛﺮﻣﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ دﻳﻜﺮو ﺳﻠﻴﻮم را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ .

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎری :

اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن واﺳﻄﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی آﻟﻮده، ﻛﺸﺖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات دوره ای، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن واﺳﻂ

جهت درمان و مشاوره حیوانات خانگی(سگ. گربه. پرندگان و …) با این شماره تلگرامی پیام بگذارید ۹۱۳۱۸۳۹۶۳۵ دکتر وت.

درباره نویسنده:

5 پاسخ به “انگل دیکروسلیوم در کبد گوسفند”

  1. dvm.nasr گفت:

    سلام متشکرم دوست عزیز

  2. sana گفت:

    سلام
    اگر انسانی کبد الوده ب دیکروسولیوم را مصرف کند در صورتیکه خوب پخته شده باشد چقدر احتمال الودگی وجود دارد؟ و در صورت ابتلا درمان چگونه است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل را به عدد وارد نمایید : * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری