شهریور
۶
۱۳۹۳

برنامه ضد انگلی سگ ها و گربه ها

برنامه ضد انگل

جهت درمان و مشاوره حیوانات خانگی(سگ. گربه. پرندگان و …) با این شماره تلگرامی پیام بگذارید ۹۱۳۱۸۳۹۶۳۵ دکتر وت.

سگ و گربه زیر ۳ ماه فقط به ضد نماتود نیاز دارند(سیکل سستود طولانی است) درونسیت و بعد از ۵روز مبندازول به مدت یک هفته داده میشود(روز ۱۲). مصرف ضد انگل در دوران بارداری مشکلی نداری ولی واکسن بستگی داره؟

هر ۱۰ کیلو یک قرص یکبار تجویز۵mg/kgموثر بر سستودTab=50mg      ضد انگل

Droncit

پرازی کوانتل

هر ۱۰ کیلو یک قرص دو هفته بعد تکرار۷mg/kgضد نماتود، دوز سمی و درمانی نزدیک توصیه میشود استفاده نشود،تقویت سیستم ایمنیTab=50mgلوامیزول
۱-زیر ۱۰kg یک قرص بالای ۱۰ هر ۱۰کیلو یک قرص۲-۲-۵ کیلو۲ قرص زیر ۲ kg 1قرصهر ۳ماه تکرارضد همه انگلهاTab=0.7gr0.175gr،کنیورم=۱:درونسیت

۲-مبندازول،

۳-پیرانتل پاموات

۱cc/kg1tab/5kg۵۰-۱۰۰mg/kgتکرار هر ۳ هفتهضد نماتود،روز اول و دوم پی   ؟ روز ۷و۸ درونسید ۲-۳ هفته بعد پی پرازینبیشتر در سگ و گربه زیر ۳ماه استفاده میشودTab=500mgSyrup=60mlپی پرازین
۱tab/5kg۲۲mg/kg ۳ روز مصرف موثربر نماتود ۵روز مصرف بر سستود موثر بجز اکینوکوکوس گرانولوسوس به همین دلیل همراه درونسیتTab=100mgمبندازول
خوراکی روزی یکبار برای ۵ روز۲۵-۶۵mg/kgدرمان ژیاردیامترونیدازول
هر ۸ کیلو یکبار تجویز۱۵۷mg/kgسستود موثر بجز اکینوکوکوس گرانولوسوسTab=1250mgنیکلوزامید
تحریک سیستم ایمنیتیابندازول
۲۰۰-۴۰۰mg/kgاز BB عبور تشنج مرگ سر مثلثی گوش افتاده و بلنددر کولیک مصرف ممنوعVial=100cc 1%ایورمکتین

 

 

داروهای موثر بر کرم های حلقوی
در موردکرم های حلقوی وخصوصا اسکاریس ها می بایست به این نکته توجه داشت که می تواند انواع مختلف آنها از طریق جفت و شیر مادر مثل توکسوکاراکنیس و توکسوکاراکتی به چنین و یا حیوان تازه متولد شده منتقل شوند از انجا که این کرم های پهن پس از ۱۵ روز در بدن بالغ می شوند لذا می بایست و می توانیم از روز ۱۵ زندگی به بعد اقدام به تجویز انواع داروهای ضد انگلی حلقوی بنامییم.
از داروهای مهم ضد انگلی که بر علیه انواع کرم ه ای حلقوی موثر می باشند و در سبد دارویی کشور موجود می باشند می توان به mebendazole , levamisole, piperazin اشاره کرد.
در موردمکانیسم عمل و نحوه اثر این داروها به تفکیک در قسمت های ابتدایی کتاب توضیحات کامل آورده شده است اما دراین فصل به ارائه مثالهای کاربردی در مورد نحوه تجویز این داروها در سگ و گربه پرداخته می شود.

Mebendozole
این دارو از جمله داروهای رایجی است که می توان براحتی ان را در سگ و گربه مورداستفاده قرارداد.
در صورتیکهmebendazole را تا۳ روز تجویز نماییم بر علیه نماتودها موثر می باشد و اگر تا ۵ روز روزانه یکبار تجویز نماییم بر علیه سستودها نیز موثر میباشند. شکل انسانی )پزشکی( مبندازول به صورت قرصضی ۱۰۰ میلی گرم و شکل دامپزشکی آن به صورت قرص یک گرمی می باشد.
دوز دارویی مبندازول ۲۲ میلی گرم می باشد در برخی از کتب توصه شده است ۲۱ روز بعد مجددا داروی مبنددازول برای مدت ۳ تا۵ روز موردتجویز قرار گیرد.
نکته کاربردی ۱: در صورتیکه از شکل انسانی قرص مبندازول استفاده کنید می توانید این فرمول را در ذهن داشته باشید:
قرص مبندازول انسانی تقریبا هر ۵ کیلوگرم وزن سگ ویا گربه یک عدد قرص برای ۳ تا۵ روز

Piperazi
داروی پی پرازین نیز از دسته دارویی صد انگل موثر بر نماتودها میباشد که به فراوانی در داروخانه های پزشکی و با قسمت مناسب براحتی دردسترس میباشد.
دوز موثر پی پرازین میلی گرم ۱۰۰-۵۰ می باشد از نکات مثبت این دارو شکل دارویی آن می باشد. این دارو به اشکال قرص ۵۰۰ میلی گرم و شربت ۷۵۰ در داروخانه های کشور عرضه میگردد از آنجا که خوارندن قرص در تول سگها و بچه گربه ها مشکل می باشد دراین موارد جهت تجویز داروی ضد انگلی از شربت خوراکی پی پرازین میتوان استفاده کرد.
نکته کاربردی ۲: در صورتیکهاز شکل انسانی شربت پی پرازین استفاده می کنید می توانید این فرمول را در ذهن داشته باشید.
شربت پی پرازین : تقریبا cc5/0 به ازای هر kg وزن بدن
نکته ۳: شربت پی پرازین را می بایست روزانه یکبار و برای ۲ روز متوالی تجویز نمود از انجا که این دارو تنها بر شکل بالغ کرم های گرد موثر باشد ۲۱ روز بعد لازم است که شربت پی پرازین برای ۲ روز مجددا تکرا گردد. بهتر است جهت جلوگیری از دیسترس های گوارشی شربت به همراه غذا خورانده شود.

LEvAMISOLE
این دارو از جمله داروهای ضد انگل موثر بر علیه کرم های حلقوی میباشد که شکل انسانی آن ۵۰ میلی گرم واشکال مختلف دامپزشکی را دارا میباشد. بعلت عوارض جانبی لوامیزول مانند ترشح بزاق، استفراغ،اثرات نوروتوکسیک و مرگ ناگهانی کاربرد این دارو توسط FDA درحیوانات کوچک مورد تایید قرار نگرفته است دوز موثر لوامیزول در سگ و گربهmg/kg 5 میباشد.
درصورتیکه قرص انسانی لوامیزول در سگ و گربه استفاده می کنید می توانید فرمول زیر را در ذهن داشته باشید.
قرص لوامیزول هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن یک عد قرص
نکته ۴: برای درمان ضد انگل لوامیزول می بایست ۲ هفته بعد تکرار گردد.

داروهای موثر بر TAPE WORMES
همانطور که در قسمت ابتدای کتاب به تفصیل توضیح داده شد داروهای متعددی بر علیه ترماتودها وسستودها در طب دامپزشکی موجود می باشد.
Praziquantel رایج ترین دارویی که درایران به این منظور مورد استفاده قرار میگیرد.
از خواص مهم این داروها موثر بودن ان برعلیه سستود اکینوکوک گرانولوزوس میباشد .
نکته ۵ :تجویز این دارو در توله های زیر ۴ هاهه و بچه گربه های زیر ۶ هفته ممنوع می باشد.
دوز موثر این دارو بر علیه انگل اکینوکوک mg/kg5 میباشد شکل دارویی ان قرص ۵۰mg می باشد.
لازم به ذکر است که قرص پرازی کونانتل درایرن قفط در داروخانه های دامپزشکی موجود است.
برای استفاده راحت از قرص mg50 پرازی کوانتل میتوانید فرمول زیر را به خاطر بسپارید.
قرص پرازی کوانتل هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن یک قرص

NICLOSOMIDE
نیکلورزوماید نیز از جمله داروهای ضد کرم های پهن می باشد که د ر برخی موارد در سگ و گربه به مورد استفاده قرار می گیرد از جمله نکات منفی این دارو موثر نبودن ان بر علیه سستود اکیندکوک گرانولوزوس میباشد.
دوز نیکلوزوماید۱۵۴mg/kg و شکل دارویی انسانی ان در ایران قرص ۵۰۰mg/kgدر صورتیکه می خواهید از شکل انسانی داروی نیکورومایه استفاده کنید می توانید فرمول زیر را به خاطر بسپارید.
قرص نیکلوزوماید به ازای هر ۳ کیلوگرم وزن تقریبا یک قرص

باردیگر یاد اوری میشود که در تجویز داروی ضد انگل می بایست رژیم درمانی انتخاب گردد که هم برعلیه کرم های حلقوی هم کرمهای پهن موثر واقع شود.
به همین دلیل یکی از داروهای ضد کرم های حلقوی ونیز یکی از داروهای ضد کرم های پهن همه با هم در دوره درمان ضد انگلی تجویز میگردد.
همانطور که در شناسانامه های بهداشتی حیوانات مشاهده کردید در شناسنامه معموللا محلی پرای وارد کردن داروهای ضد انگلی تجویز شده در نظر گرفته میشود عکس شناسنامه اسکن شود.
دراین قسمت می بایسد در محل در نظر گرفته شود ابتدا نام دارو یا داروهای استفاده شده درجچ گردد و سپس ازمهروامضاء تاریخ مراجعه بعدی یاد داشت گردد ش
برای تاریخ مراجعه بعدی جهت تجچویز داروی ضد انگلی بهتراست درهر منطقه یا باتوجه به اب وهوایمنطقه نیز شرایط زندگی تاریخ راچجعه بعدی جهت تجویز داروهای درج گردد.
شرکتهایداروی یسازنده داروهای وسیع الطیف ضدانگل معمولاپروتکل زیر را پیشنهاد میکند اگر حیوان کاملا باشد یعن یکل زنده گی حیوان درمح خارج ازمنل ودر فضای باز باشد بهتر هر ۳ ماه یکبار داروی ضد انگل تجویز گردد.
اگر حیوان هم و هم باشد یعنی هم درخانه وهم د رمحیط خارج از خانه نهداری میشود توصیه میشود که هر ۶ ماه یکبار داروهای ضدانگل تجویز گردند اگر حیوان کاملا باشد یعنی مشا د رحی داخلهخانه زندگی کند م یتوان هر یک سال یکبار داروی ضد انگل راتجویز نمود.
البته باز هم تاکید میشود در هر منطقه باتوجه نوع الودگی انگلی ونیز شرایط اب وهواییممکن است برانامه تجویز داروهای ضدانگل مستفاوت و متنوع باشد.
به عنوان مثال درایالات متحده امریکا بدلیل انکه دربعضی از مناطق الودگی به کرم لب شاع می باشد دراین مناطق توصیه میگرد دکه هر ماه دراوهای موثرجهت پیشگیری ازاین انگل درسگ تجویز گردد.

جهت درمان و مشاوره حیوانات خانگی(سگ. گربه. پرندگان و …) با این شماره تلگرامی پیام بگذارید ۹۱۳۱۸۳۹۶۳۵ دکتر وت.

خلاصه اینکه:

برنامه درمان انگلی سگ :
سن : دو هفتگی
تکرار : هر سه هفته تکرار تا سه ماهگی

سن : سه ماه و بالاتر
تکرار : هر سه ماه تکرار شود

داروهای ضد انگلی مناسب برای حیوانات خانگی می بایست توسط دامپزشک با دوز مناسب برای حیوان مورد نظر تجویز شود. از دادن خودسرانه هرگونه دارو به حیوان خانگی خود پرهیز کنید.

*در مورد واکسن ۷ گانه سگ: واکسن ویروس های پاراآنفولانزا و آدنوویروس و باکتری لپتوسپیرا که سه مورد از واکسن های موجود در واکسن ۷ گانه هستند ایمنی کوتاه مدت (کمتر از ۳ ماه) ایجاد می کنند و به همین دلیل در صورتی که برنامه مسافرت به مناطق آلوده را دارید (برای مثال شمال کشور و نواحی مرطوب که عفونت لپتوسپیرا شایع تر است) برای جلوگیری از احتمال آلودگی بهتر است ۲ تا ۳ هفته قبل از سفر مجدداً سگ خود را واکسینه نمایید

واکسیناسیون

در سگ واکسن هفت گانه

DHPPiLR  (D=دیستمپر , H=هپاتیت عفونی ,P=پارووویروس ,Pi=پارا اینفولانزا ,L=لپتوسپیرا ,R= هاری)

واکسیناسیون تا ۵ سال ادامه دارد هاری تا اخر عمر بهترین زمان ۶-۷ هفتگی ۶ گانه ۱۴-۱۶ هفتگی ۷ گانه و ۱۰-۱۲ هفتگی ۶گانه تکرار سالیانه واکسن هاری ، زودترین زمان برای هاری ۳ ماهگی است وبرای پلی والان ۶-۷هفتگی.

در ایران ۲ ماهگی ۶ گانه بار دوم ۷گانه ۳ ماهگی در دام بالای ۳ ماه احتیاجی به تکرار نیست،برای دام ابستن بخصوص زنده تخفیف حدت یافته ممنوع است.

جهت درمان و مشاوره حیوانات خانگی(سگ. گربه. پرندگان و …) با این شماره تلگرامی پیام بگذارید ۹۱۳۱۸۳۹۶۳۵ دکتر وت.

درباره نویسنده:

15 پاسخ به “برنامه ضد انگلی سگ ها و گربه ها”

 1. شاهین عطایی گفت:

  سلام دکتر سگ من الان ۳ ماه بیشتر از وقت قرص انگلش گذشته
  حدود یک هفتست جفت خورده
  ایا الان قرص انگل بهش بدم مشکلی به ابستن شدنش پیش نمیاد؟
  نژاد سگم ماده هستش

 2. رضا گفت:

  سلام برای سگ ۵کیلو
  ۵روز روزی یک عدد قرص مبندازول انسانی
  بعد از ۲۱روز ۳روز روزی یک قرص مبندازول انسانی دادم…
  ولی الان باز متن و خوندم منظورتون اینه که برای یک سگ ۵کیلویی ۱قرص مبندازول انسانی رو در ۵روز بدیم ؟یااینکه ۵تا قرص تا ۵روز روزی یدونه بدیم؟
  لطفا راهنمایی کنید؟

 3. هلیا گفت:

  سلام. چقد طول میکشه تا قرص انگل کامل جذب بدن سگ شود؟

 4. مهدی گفت:

  سلام خشته نباشید.بچه گربه سه ماهه دارم دیروز بهش شربت انگل زدایی داد دکتر ولی تا الان دفع نکرده حتی مدفوع هم نکرده..میخاستم بپرسم مشکلی نداره؟دکترش گفت ک تا شب دفع میکنه ولی ی روز گذشته..

 5. فرزاد گفت:

  سلام.توله سگ من بعدازخوردن قرص انگل فردای آن روز انگلهارابصورت کیسه ای دفع کرد.اما هنوز بیحال وضعیف است.لازم است تکرارکنم قرص را؟فقط هم آب میخوره و هیچ غذایی نمیخوره

 6. ario گفت:

  سلام من گربه و سگم هردو انگل گرفتن و به خودمم منتقل کردن برای انسانها توی گوگل نوشته روزی دو عدد مبندازول اما برای سگو گربه هم نمیدونم چه مقدار از قرص و در چه مدت زمانی باید بهشون قرص بدم سگم حدودا ۳۵ کیلو چهار سالشه و گربه هم تقریبا ۶ کیلو یکساله هست و سگم الان حدود ۶ ماه یا بیشتره ک انگل گرفته و هرچی بردمش دامپزشکی و تست کردن فایده‌ای نداشت داروهای دامپزشکی فقط برای مدت کوتاهی ارومش میکنن اما خوب نمیشه و بعد از اخرین قرص دوباره انگلش مثل قبل اذیتش میکنه و حیواناتم فقط غذای پخته میخورن اما سگم به گربه و گربه ب من منتقل کرده یه مدت بهشون مبندازول دادم بهتر بودن اما چون زمان مصرف و دوزشو نمیدونستم فایده‌ای نداشت ممنون میشم کمکم کنین

 7. Sahar گفت:

  سلام.وقت بخیر.سگ من بعد از خوردن قرص انگل اسهال شد. احتیاج هست که دوباره قرص بخوره؟؟

 8. علی گفت:

  سلام
  سگ من ۳ ساعت بعد از خوردن قرص ضد انگل محتویات معدش رو بالا اورد. نیاز به تکرار قرص هست؟

 9. دوست فندق گفت:

  سلام
  ممنون می‌شم اگه در وبگاه خوب‌تون
  جداگانه توضیحات و شرح دقیقی
  دربارۀ انواع کرم معدۀ گربه‌ها ”فیزالوپترا“ و ”اولولانوس“ بگذارید
  • علائم در دورۀ مزمن و حاد بیماری..
  • و درمان‌های معتبری که در هر دوره براش وجود داره
  ضمن اینکه پیوسته به‌ویژه به دامپزشکان توصیه کنید
  مصرف ضد انگل برای حیوانات خانگی (سگ و گربه)
  که مرتب بیرون از خانه می‌روند ابدا ً یکبار مصونیت بخش نیست
  و مداوم و مستمر در طول هر ۲ یا ۳ ماه یکبار
  به فراخور سبک زندگی باید تکرار بشه..
  ممنون از تلاش‌های دلسوزانه‌تون..

  ? عفونت کرم معده: Physalopterosis در گربه‌ها

  ⤵️
  https://myvetadvice.com/cat/cat-dc/c-digestive/stomach-worm-infection-physalopterosis-cats/

  ? عفونت کرم معده: Ollulaniasis در گربه‌ها
  ⤵️
  https://myvetadvice.com/cat/cat-dc/c-digestive/stomach-worm-infection-ollulaniasis-cats/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل را به عدد وارد نمایید : * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری